Thursday, December 30, 2010

NAVAYUGA TULU SANCHIKE - STORY

ಎನ ಮರ್ಲ್ 
                        -ಆರ್. ಜೆ. ಗಾಮ.
            ಅವು ಒಂಜಿ ಮರ್ಲ್  ಭಾವನೆ! ಪಣ್ಣರೆಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಂಡು; ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಏನ್ ಪಣ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಅವು ಎನ ಜಲ್ಮೊಡ್ ಇದಮುಟ್ಟ ಪಡೆವೊಂದಿನಂಚಿನ ಸುಖಃ ಏನ್ ಏತೋ ಊರುಲೆನ್  ತಿರ್ಗದೆ, ಏತೋ ಜನರೆನ್ ತೂತೆ, ಏತೋ ಮಹಲ್ಲೆನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ಸುರ ಸುಂದರಿಯರೆನ್ಲಾ ತೂತೆ. ಭಾರಿ ಪಣವುನ್ ಖರ್ಚ್ ಮಲ್ತ್ದ್ ಐಟ್ ಸಿಕ್ಕುನಾತ್ ಸುಖೊನು ಅನುಭವಿತ್ದ್ ಇಪ್ಪರೆಗ್ಲಾ ಇಯ್ಯಾವು ಆಂಡಾ?
          ಏನ್ ಅದಗಾದಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂಪೆ. ಅದಗಾದಗ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ತೂವೆರೆ ಸಿಕ್ಕುವೊಲು. ಆಲೆನ ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡಲಾ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ತೂವೆರೆಗ್ ಸಿಕ್ಕುವೊಲು. ಆಲೆನಿ ತೂಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯೊಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡ್. ಆಲೆನ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ; ಆಲೆನ ಇಲ್ಲ್ ಎನ್ ಪನಯೆ. ಆಲೆಗ್ ಕಂಡನೆ ಉಲ್ಲೆನಾ ಇಜ್ಜೆನಾ, ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲ್ಲ್ ಉಲ್ಲನಾ ಇಜ್ಜಾ ಪಂಡ್ದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ  ಅ ತ ಮ್ ಡಾ ಇಜ್ಯಾ ಪಂಡ್ದ್ಲಾ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲೆರಾ ಇಜ್ಜಾ ಪಂಡ್ದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ. ಆಲೆಗ್ ಏನ್ ಆಲೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ತೂತೆ ಪಂಡ್ದ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಇಜ್ಜಾ? ಅತ್ತ್ ಬೊಕ ಮಾತ ತಾದಿಡ್ ಪೋಪಿನಾಕಲೆ ಸಾಲ್ಡೆ ಎನಾನ್ಲಾ ಸೇಸರ್ಾದ್ ದೀತೋಲಾ ದಾನಾ? ಏರೆಗ್ ಗೊತ್ತು? ಎಂಕ್ ದಾನ್ನಾ ಅಲೆನ್ ಪ್ರತಿಸಾರಿ ತೂಯಿಕೂಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಒಂಜಿ ಅಪರಿಮಿತ ಆನಂದದ, ಸದಾನಂದದ, ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸುಖಸಾಗರೊಡು ನಿಂದುಂಡು ಎನ ಆತ್ಮ. ಒಂಜಿ ಮಧುರವಾದ್ ಇತ್ತಿನ್ಯಾ ಆನಂದೊಡ್ ತುಂಬುದು ಇಂಚಿನ ಆನಂದೊನ್ ಎನ ಜಲ್ಮೊಡ್ ಇದಮುಟ್ಟ ಅನುಭವಿತ್ ದಿನ ನಿನಪೇ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಕ್ ಮಾತಾ ದಾನೆ ಕಾರಣ? ಆಲ್ ಏರಾ? ಅಂತು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲರ್್ ಭಾವನೆ!
ಏನ್ ಪೇಂಟೆ ತಿಗರ್ೆರೆ ಪಿದಾಡ್ದ್ ಇತ್ತೆ; ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋದ್ ಒಂಜಿ ಬೈಸಿಕಲ್ಲ್ನ್ ಬಾಡಾಯಿಗ್ ದೆತೊಂದ್ ಮಣಿಪಾಲೊಡ್ ಪುಸತ್ತ್ ಆದ್ ಕಟ್ಟಾದಿನ ಒಡಿಲ್ದ ಕಾಖರ್ಾನೆನ್ ತೂದ್ ಬರೊಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆ. ಕೋಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ದ್ ನಾಲ್ಬೀದಿಗ್ ಬರೊಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಬನ್ನಗ ಅವ್ಲು ಆಲ್ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎನ ಎದುರುಡೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೊಲ್. ಏನ್ ಆಲೆನ್ ತೂಯೆ. ಇನಿ ಆಲೆ ಮೋಣೆಡ್ ಈತ್ ದಿನೊಡ್ದ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂತೋಸದ ಮುದ್ರೆ  ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಲ್ ಒಡೆಗ ಪಿದಾಡಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆನ್ ತುತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಲ್. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ರವಕೆ ಪಾಡ್ದ್ ಇತ್ತೊಲ್. ತರೆಕ್ ಪೂಮುಡ್ತೊಂದ್ ಇತ್ತಲ್. ನಮ ಜಾತಿದಾಕುಲ್ ಪಾಡುನ ಬಂಗಾರ್ನ್ ಹೆಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿ ಮಾತಲಾ ಪಾಡ್ದ್ ಇತ್ತಲ್. ಆಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಏರಾ ಒರಿ ಆಣಜೋವು ಇತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಯೆನ್ ಒಟ್ಟು ತನ ಕೆಂಪು ತುಟಿಕುಲೆನ್ ಪಿನಿ ಪಂದಾದ್ ಮನಸ್ದ ವುಲಾಯೆ ತೆಲ್ತ್ದ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಲ್. ಪಾತೆರುನ ನಮುನಿ ತೂದ್ ಆಯೆ ಆಲೆ ಕಂಡನೆ ಪಂಡ್ದ್ ಏನ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೆ. ಎನ ಅಂದಾಜಿ ಸಮನ, ಸಮ ಅತ್ತ ಪಂಡ್ದ್ ಎಂಕ್ ಇದಮುಟ್ಟಲಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆಲೆನ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ ಮನಸ್ ಮಣಿಪಲದ ಆಲೋಚನೆ ಬುಡ್ಂಡ್. ಕಾರ್ಲು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋವೆರೆಗ್ ಕೇನಂದೆ ಪೋಯ. ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಿರ ತಿಗರ್್ದ್ ಆಕಲೆ ಬೆತ್ತಡಿ ಪೋವರೆಗ್ ಸುರುಮಲ್ತೆ. ಏನ್ ಎನ ಸಾಜಾ ನಡಪುಡು ನಡೆತ್ತೆಡ ಆಕಲೆನ್ ಪಿರಪಾಡ್ದ್ ಏನ್ ಏತಾ ದುಂಬು ಪೋತುವೆ. ಏನ್ ಕಲ್ಲೆರೆ ಬೆತ್ತಡಿ ಪೋಲಿಸ್ದಾಕುಲು ನಡೆತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಯೆ. ಆಕುಲು ಸೀದಾ ಮೋಟಾರ್ ಆಪಿಸ್ಗ್ ಪೋಯೆರ್. ಏನ್ ಅವುಲುಲಾ ಅಕೆಲೆ ಬೆತ್ತಡಿ ಪೋಯೆ. ಅಕುಲು ಕುಂದಾಪುರೊಗು 2 ಟಿಕೇಟ್ ದೆತೊಂದ್ ಬಸ್ ಮಿತ್ತಾಯೆರ್. ಅಕುಲು ಒಲ್ತ ಟಿಕೇಟ್ ದೆತೊಂದೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪಿರಾವುಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ್ದ್ ಏನ್ಲಾ ಕುಂದಾಪುರೊಗು ಒಂಜಿ ಟಿಕೇಟ್ ದೆತೊಂದ್ ಬಸ್ಸ್ ಮಿತ್ತಾಯೆ. ಬಸ್ಸ್ ಅದಗನೆ ಜಿಂಜಿಡ್ ಪೋಂಡಲಾ, ಮೂವೆರ್ ನಾಲ್ವೆರೆಗ್ ಕುಲ್ಲುನಾತ್ ಜಾಗ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಬಸ್ಸ್ಡ್ ಆಲೆನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಸೀಟ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯೆರ್. ಆಯೆನ್ ಪಿರಾವುದ ಸೀಟ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯೆರ್. ಎನನ್ ಎನ ಜಂಟಲ್ಮೇನ್ಗಿರಿನ್ ತೂದಾ ದಾನ್ನಾ ಪಸ್ಟ್ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯೆರ್. ಬಸ್ಸ್ ಪಿದಾಡ್ಂಡ್.
ಬಸ್ ಕುಂದಾಪುರೊಗು ಮುಟ್ಟ್ಂಡ್. ಜನಕುಲ್ ಮಾತಾ ಜತ್ತೆರ್. ಆಕ್ಲು ಇವರ್ೆರ್ಲಾ ಜತ್ತೆರ್. ಏನ್ಲಾ ಜತ್ತೆ. ನನ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿ? ಅಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ತೊಂದ್ ಪತೊಂದ್ ಪಿದಾಡ್ಯೆರ್. ಏನ್ ಸಿಗರೇಟ್ದ ಪುಗೆ ಬೋಡಂದ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮಾರ್ ದೂರದ ಅಂತರೊಡು ಆಕಲೆ ಪಿರಾವುಡೆ ಪೋಯೆ. ಒಂಜಿ ಪಲರ್ಾಂಗ್ ದೂರ ಪೋದು ಉಪ್ಪೆರೆಗ್ ಇಯಾವು. ರಸ್ತೆದ ದತ್ತ ಮಗರ್ಿಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲ ಬಯಲ್ಡ್ ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ ಆಕುಲ್ ಜತ್ತ್ದ್ ಪೋಯೆರ್. ಆತ್ ಉದ್ದ ಬುಲೆದ್ ಪೊಲರ್ುಡ್ ಕುರಲ್ ಬುಡ್ತಿನ ಆ ಕೆಯಿತ ನಡ್ಡೆಡ್ ಪೆಜ್ಜೆದ ಮಿತ್ತ್ ಪೆಜ್ಜೆನ್ ದೀವೊಂದ್ ಆಕುಲ್ ಮಾಯೆಕ ಆದ್ ಪೋಯೆರ್. ಆಕ್ಲೆನ ನಿವಾಸ ಅಂಚಿಯಾ ದಾನಾ?
ನನ ಏನ್ ...... ಏನ್ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿ? ಆಕ್ಲೆ ಪಿರಾವುಡೆ ಪೋಪಿನಿಯಾ? ಎಂಕ್ ಮಲರ್್ಂದ್ ಪಣಯೆರ? ಅಯ್ಯೋ! ಒಂಜಿ ತಾದಿಡ್ ಪೋಪಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂದ್ ಮಲರ್್ ನಮುನಿ ಏನ್! ದಾಯೆ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ! ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲರ್್ ಭಾವನೆ.


ನವಯುಗ ತುಳು ಸಂಚಿಕೆ - 1936

Friday, December 17, 2010

ತುಳು ಕವಿತೆ

ನವಯುಗ
ತುಳುಸಂಚಿಕೆ
ತಾ. 1-10-1936

ಓಲುಲ್ಲ?

      -ಎಂ. ವಿಠಲ ಹೆಗ್ಡೆ.

ತಿಗಲೆಡೊಂಜಿ ಬುಲಿಪು ಪುಟುದು
ನಿನನ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡತ್ತ ನಟ್ದ್
ಆ ಬುಲಿಪುಗು ಹೂಂ ಕುಟುದು
ಒಂತೆ ಬರಯನಾ!
ಐಟಿ ಬಾಕಿಲಿಸೆನೆ ಬೊಟುದು
ಜತ್ದ್ ಕೊರಯನಾ!

ಲೋಕ ಲೆತ್ದ್ ಕೊಪರ್ಿ ಬುಲೆ
ಕೈತ ಬರವುದೊಂಜಿ ಕಲೆ
ಎನನ್ ಸುತರೆ ಬಪರ್ಿ ಬಲೆ
ಪರಿದೆ ಪೋವಡ್
ನಿನಡ ಪನಿ ಹಾಲವಾಲೆ
ಸಫಲ ಆವಡ್

ಮದೆಟ್ ಉಂತು ಪಾಡುದಡಿ
ನಿನ ನಿರೆಲ್ದ ತರೆತ ಕೊಡಿ
ರೂಪರೇಖೆ ತೂದು ಬುಡಿ
ಬಿಸರ್ೆ ಯಾನ್ಯ!
ಒಲ್ಪ ದೆಂಗ್ಲಲ್ಪ ಕಡಿ
ತೂವೆ ದಾನಿಯ!

ನಾಡೊಡಿನ್ಪಿ ಬಯೆಕೆಡುಲ್ಲೆ
ತೋಜುನೊಂಜಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ಲೆ
ಸುತ್ತ ತಿಕ್ಕ್ಕಟ್ದ ಬಲ್ಲೆ
ಯೆಂಚ ದಾಟೊಲಿ?
ನಿನ ಋಣತಾ ಕೋಡಿ ಮುಲ್ಲೆ
ಏಪ ಬೂಟೊಲಿ!

ಔಲು ಮೂಲು ತೋಜು ರೂಪ
ಅಂದ, ಅತ್ತ? ಬರ್ಪ ಪೋಪ
ಉಂತ ದೀವೊಡಿನ್ಪಿ ಕೋಪ
ಇಸೆನೆ ಪುಟ್ಟದ್!
ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟ್ ಮಳ್ತಿ ಪಾಪ
ಯೆಂಕ್ ತಟ್ಟಡ್!

ತೂವೊಡಾಪಿ ಹಠೊಕು ಸೋತೆ
ಆಪಿ-ಪೋಪಿ ಕತೆನೆ ಬೇತೆ
ನಿನನ್ ಪತ್ತು ಪಂತ್ ಏಕೆ
ಎಂಚಲಾವಡ್!
ಕೆಲಸದೊಂಜಿ ಪುದೆನ್ ಜಾತೆ
ಒಡೆಗೆ ಪೋವಡ್!

ಮದೆಟ್ ದೆಂಗ್ದಾಂಡಲೀಯೆ
ಕೆಲಸೊಡುಲ್ಲ ಆಯಿ-ಪೋಯಿ
ಮಾಯಕೊಲೆಡ ವೊಂಜಿ ಬಾಯಿ
ಹದೊಟು ಕರೆವುಂಡು
ನಿನ ಕಯಿತ ಬೊಲುಪು ಶಾಯಿ
ಚಿತ್ರ ಬರೆವುಂಡು.


Thursday, December 16, 2010

TULU BHASHE- TULUNAADU

                                                 TULU BHASHE TULU NAADU
                                         [ancient stories of tuluva communities]
                                                AUTHOR-SACHIDANANDA HEGDE
                                           sampreet, ambalpady, udupi-576103
                                                          cell-9448164461
                                                      published by-
                                                        NEW  WAVE BOOKS
                                                   90/3 1 FLOOR, E A T STREET
                                                   BASAVANAGUDI, BANGALORE-560004
                                               FIRST EDITION-2010
                                                PAGES-298+4
                                                PRICE RS -105
                                                FORWARD BY-VIJAYANATH BHAT- "KOUNDINYA"
                                                  COVER PAGE DESIGN-PRUSHOTHAMA ADVE                

TULUNADAVARA SAMAJA

                                                            TULUNADAVARA SAMAJA
                               [tuluva society, tradional festivals and rituals]
                                                          by- SACHIDANANDA HEGDE
                                                         sampreet, ambalpady, udupi-576103
                                                          [ cel-9448164461]
                                        published by-KOUSTHUBHA PRAKASHANA
                                                    183, 3 FLOOR,, E A T STREET, BASAVANAGUDI,
                                                                  BANGALORE-560004
                                 FIRST EDITION-2010
                                  PAGES-230+4
                                  RATE- RS.115
                                   COVR DESIGN- PURUSHOTTAMA ADVE
                                      FORWARD BY- N. NARAYANA BALLAL

Friday, December 10, 2010

ತುಳು ನೆಂಪು ಸಂಚಿಕೆಲೆನ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ

1983ಡ್ದ್ - 2009ನೆ ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊಗು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ 9 ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಕೆಲು ಅಚ್ಚಾತ.ಈ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಕೆಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಈ ಲೇಖನೊದ ಉದ್ದೇಶ. ಏತೊ ಲೈಬ್ರೆರಿಲೆಡ್ ಇಂಚಿ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಕೆಲೆನ್ ಒರಿಪ್ಪಾವೊಂದು ಬಪರ್ುಜ್ಜೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ನೂದು ವರ್ಷ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಚಿಕೆಲೆಡ್ ಏರೆರ್ ಎಂಚಿನ ಬರೆದೆರ್ಂದ್ ನಾಡೊರೆ ಸಂಶೋಧಕರೆಗ್ ಬಂಗ ಆವುಂಡು.
ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರುದಗುಲು ನಡಪುಡಾದ್ ಕೊರಿನ ತುಳುಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೆಂಗಳೂರ್ದ ಚೌಡಯ್ಯ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ಡ್ 1983ನೆ ಇಸ್ವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 10-21ನೆ ತಾರೀಕ್ ನಡತ್ಂಡ್. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನೊದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ ಪ್ರೊ. ಕು. ಶಿ ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ ವಿಶುಕುಮಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದಶರ್ಿ ಮಂ. ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರ್ ಕೆ. ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆದಿತ್ತೆರ್. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನೊಡು ಎಂ. ವಿ. ಹೆಗ್ಡೆ (ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ), ಬಿ. ದೂಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್ (ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ), ಕುಂಬಳೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ (ಯಕ್ಷಗಾನ), ಶಾಮಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಚಲನಚಿತ್ರ) ಮೊಗುಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆರ್. ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ನಡಪಾವುನ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪ, ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನೊಡು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್.
ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನೊದ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಕೆದ ಪುದರ್ 'ಪೊಲರ್ು'. ಈ 'ಪೊಲರ್ು' ಸಂಚಿಕೆದ 'ತಿರ್ಲ್'ಲಾ ಗಟ್ಟಿಉಂಡು. ಡಾ| ಉಳಿಯಾರು ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೆನ 'ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ತುಳುತ ಸ್ಥಾನ', ಹೈದರಾಬಾದ್ದ ಡಾ| ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯೆರೆನ 'ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ತುಳುತ ಸ್ಥಾನ', ಡಾ| ಮ. ರಾಜೀವ ಆರೆನ 'ತುಳುವರು - ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ', ಡಾ| ಯು. ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾ| ಸುಶೀಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯೆರ್ನ 'ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ', ಬಿ. ರಾಮ ಕಿರೋಡಿಯನ್ರೆನ 'ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾ?', ಗೀತಾ ಕುಲಕಣರ್ಿ ಬರೆದಿನ 'ತುಳು ಪೊಂಜೋವು ಆನಿ-ಇನಿ', ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ರೆನ 'ಬದಿ', ಎಂ. ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಸಾಮಗೆರೆನ 'ಯಕ್ಷಗಾನೊಡು ತುಳು ಅತ್ತಡ್, ತುಳುಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ್ದ್', ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈಕುಲು ಬರೆದಿನ 'ತುಳು ಕವಿತೆದ ಮೂಲ ಪಾಡ್ದನ', ಲೇಖನೊಲು ಈ ನೆಂಪು ನಂಬಿಕೆಟ್ ಉಲ್ಲ. ಡಾ| ಎಂ. ರಾಮ ಬರೆದಿನ  ಅಂಟಿಕ್ವಿಟಿ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು, ಪೀಪ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಲಾಂಗ್ವೆಜ್ ಡಾ| ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಟಿ. ಶೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿನ ಸಮ್ ಸುಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದು ತುಳುವ ಉಮೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ನಯ್ಯಂವಳ್ಳಿ ಸದಾಶಿವ ಜತ್ತನ್ನೆರೆನ ತುಳುನಾಡು - ಎ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವ್ಯೂ ಈ ನಂಬಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖನೊಲು.
ತುಳುನಾಡ್ದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಿನಿಮಾ, ನಾಟಕ, ಆಥರ್ಿಕ ಪ್ರಗತಿದ ಮಿತ್ತ್ ಕೇಂಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಎ. ವಿ. ನಾವಡ, ಕನರಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ಟ, ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಸುರತ್ಕಲ್, ಪ್ರೊ. ಶ್ರೀಪತಿ ತಂತ್ರಿ, ವಡಾರು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ, ಪ್ರೊ. ಎಂ. ರಾಜಗೋಪಾಚಾಲಾರ್ಯ, ಸೀತಾನದಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎನ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ, ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ, ನಾ. ವುಜಿರೆ, ಶಶಿಕಲಾ ರಾಜಶೇಖರ್, ಚಿರಂಜೀವಿ' ಉಜಿರೆ, ಕೆ. ಜೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಂದಲೆ, ಅ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ ಮೊಗುಲು ಮಾತಾ ಗೊರ್ತಿನ ಉತ್ತರ 'ಪೊಲರ್ು'ಡ್ ಅಚ್ಚಾತಂಡ್. ಪಾ. ವೆಂ. ಆಚಾರ್ಯ, ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್, ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚತ್ತಾಯ, ಕುದ್ಕಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ, ವಾಮನ ನಂದಾವರ, ಏರ್ಯ ಚಂದ್ರಭಾಗಿ ರೈ ಮೊಗುಲೆನ ಕವಿತೆಲು ಈ ಸಂಚಿಕೆಡ್ ಉಲ್ಲ. ಕವಿತೆ ಸ್ಪಧರ್ೆಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ 'ಕಾಲಚಕ್ರ' (ಎಚ್. ಶಕುಂತಲ), 'ಎನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ' (ಪ್ರಭಾಕರ ಶಿಶಿಲ) ಕಬಿತೆಲು, ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಿನ ಕತೆ 'ಸತ್ಯದ ನೆತ್ತಿಡ್ ಅಲರ್ುನಿ' (ರಾಜಾ ಬಂಟ್ವಾಳ) ಮೂಲು ಅಚ್ಚಾದುಲ್ಲ.
ಕುಡ್ಲದ ತುಳುಕೂಟ ನಡಪುಡಾಯಿನ ಮೂಜಿನೇ ಸಮ್ಮೇಳನತ (11-2-1984) ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಕೆ - 'ಮದಿಪು'. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ಎಂ. ವಿ. ಹೆಗ್ಡೆರೆನ ದರ್ಬದ ಗುರಿಕಾಮರ್ೆದ ಪಾತೆರ 'ಪರ್ಬದ ಪಂದರ್್ಕಾಯಿ'ಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಮಿತ್ರ ಬಂಗೇರೆನ 'ಅಳಿಯಸಂತಾನ ಕಟ್ಟದ ಗುಟ್ಟು', ಧಮರ್ಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ. ಮಂಜಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆರೆನ 'ದೇವೆರ್' ಈ ನಂಚಿಕೆಡಿಪ್ಪುನ ಲೇಖನೊಲು. ಎಂ. ವಿ. ಹೆಗ್ಡೆರೆನ 'ಮದ್ಮೊಳತ್ತ್ ಮರ್ಮಾಯೆ' ಒಂಜಿ ಪೊಲರ್ುಗಂಟ್ ಕತೆ. ಎಂ. ವಿ. ಹೆಗ್ಡೆ, ಸಂಕಯ್ಯ ಭಾಗವತೆರ್, ಬಡಕಯಿಲ್ ಪರಮೇಶ್ರಯ್ಯ, ಎಂ. ಆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪರ್ಕಳ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿ. ದೂಮಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟ, ಪ್ರಮೋದ ಸುವರ್ಣ, ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಪುತ್ತಿಗೆ ಈ ಕವಿಕುಲೆನ ಕವಿತೆಲು 'ಮದಿಪು'ಡು ಉಲ್ಲ.
ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಕೂಟ ನಡಪುಡಾಯಿನ ಮೂಲ್ಕಿದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನೊಡು (ಎಪ್ರಿಲ್ 15, 1989) ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಕೆ 'ಪನಿಯಾರ'. ಕಾವ್ಯ (ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್) ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುನಂಗೊಲು (ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ) ಗದ್ಯ (ಪಿ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್), ನಾಟಕೊಲು (ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ), ಕಾದಂಬರಿ ಕಿನ್ಯ ಕತೆಕುಲೆನ (ಮೋಹನ ಪಾರೆಪ್ಪಾಡಿ) ವಿಮಶರ್ೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಡ್ ಉಂಡು. 'ಪನಿಯಾರ'ದೊ ಮೂಜನೆ ಅದೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೆಡಾಯಿನ ಲೇಖನೊಲು-ತುಳು-ಕೋಡೆ-ಇನಿ-ಎಲ್ಲೆ (ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೊಳಲಿ), ತುಳು ಬಾಸೆದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಾವ್ಯಗ್ರಂಥೊಲು (ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಂಚಿತ್ತಾಯ), ತುಳು ಬಾಸೆ (ಡಾ| ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ), ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಪದ ನಲಿಕೆಲು (ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್) 'ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ' (ಡಾ| ಪೀಟರ್. ಜೆ. ಕ್ಲಾನ್ | ಎ. ವಿ. ನಾವಡ) ತುಳುನಾಡ್ದ ಐತಿಹ್ಯೊಲು (ತಾಳ್ತಜೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್), ನಾಗಾರಾಧನೆ (ಸಿದ್ಧಾಪುರ ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ಟ) ಪಾಡ್ದನ-ಭೂತಾರಾಧನೆತ ಸಂಶೋಧನೆ (ಡಾ| ಸುಶೀಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ), ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ (ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ), ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿಕುಲು (ಅಗ್ರಾಳ ಪುರಂದರ ರೈ). ತುಳು ಬಾಸೆದ ನಿಘಂಟುಲು (ಡಾ| ಯು. ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ), ತುಳು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ (ಯನ್. ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ ಎಕ್ಕಾರ್), ಕಂಬುಳ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ (ಅಭಯ್ ಕಾತ್ರಾಡಿ), ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಾಂಗೊಲೆ ಅಧ್ಯಯನ (ವಾಮನ ನಂದಾವರ), ನಾಡ್ದ ಪಂಡಿತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಬಾಸೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ (ಕನರಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ಟ), 'ತುಳುವೆರೆ ಅಟಿಲ್ದ ತಿರ್ಲ್ವೊರ್ಲು' (ಗೀತಾ ಕೆ.), ತುಳುತ್ತ ಕಿಞ್ಞ ಕತೆಕ್ಲು (ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ), ತುಳುಕಾವ್ಯ (ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ), ತುಳು ನಾಟಕೊಲು (ಐ. ಕೆ. ಬೊಳುವಾರ್), 'ವಸಾಹತು ಚರಿತ್ರೆದ ನೆಯ್ಗೆ-ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ' (ಡಾ| ಶಿವರಾಮ ಪಡಿಕ್ಕಲ್), 'ತುಳುತ ಬೆನ್ನಿ ಓಲು? ಏಪ? ಎಂಚ?'(ಬಿ. ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ).
ಅಖಿಲಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದಗುಲು ನಡಪಾಯಿನ ವಿಶ್ವತುಳುಸಮ್ಮೇಳನ ಕುಡ್ಲಡ್ (1994 ಎಪ್ರಿಲ್ 22, 23, 24) ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳತ್ತ ಧಮರ್ಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ| ಡಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರೆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಟ್ ಪೊಲರ್ಾಂಡ್. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನೊತ್ತ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಕೆ - 'ಕದಿಕೆ'. ತಾಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇತೆಬೇತೆ ಮೋನೆಲೆನ್ ತೋಜವುನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಲೇಖನೊಳು 'ಕದಿಕೆ'ಡ್ ಉಲ್ಲ. 'ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಾಚೀನತೆ' (ಡಾ|. ಬಿ. ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ), 'ತುಳು ಲಿಪಿ' (ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಘ್ನರಾಜ), 'ತುಳುನಾಡ್ದದ ಧಾಮರ್ಿಕ ಪರಂಪರೆ' (ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ), 'ತುಳುನಾಡ್ದ್ ಧಾಮರ್ಿಕ ರಂಗೊದ ನಮನೊಲು' (ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ), 'ತುಳು ನಾಡ್ದ ಪಬರ್ೊಲು' (ವಾಮನ ನಂದಾವರ), ತುಳುನಾಡಿನ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ (ವಿಜಯನಾಥ ಶೆಣೈ), 'ತುಳು ನಾಡ್ದ ಪುಲಮದರ್್ - ಅಜ್ಜಿಮದರ್್' (ಡಾ| ಎಸ್. ಎನ್. ಅಮೃತ ಮಲ್ಲ), ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ನಡ್ ಜುಮಾದಿ ಮಲರಾಯ - ಬಲರ್ಿನ್ಡ್ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡೊ (ಡಾ| ಬಿ. ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ), 'ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಲೆನ ವಿಶ್ವರೂಪ' (ಪ್ರೊ| ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ), 'ಜಾನಪದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸತ್ಯ ಜಾನಪದ' (ಬಿ. ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ), 'ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾನಪದೊ' (ಅಶೋಕ್ ಆಳ್ವ), ತುಳು ಜಾನಪದ ಬೇಲೆದ ಪೊಸ ಸಾದಿಲು (ಡಾ| ಕೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ), ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಜಾಗೊಲು (ಗಣನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್), ದ. ಕ. ಜಿಲ್ಲೆದ ದಲಿತೆರೆನ ಜೀವನ ವಿಧಾನ (ಪಿ. ಕಮಲಾಕ್ಷ), 'ತುಳು ಪೊಂಜೊವುಲೆನ ಬೆಂಗ್, ಬೇನೆ, ಬೇಸರ್' (ಡಾ| ಸುಶೀಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ), ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಸಮಸ್ಯೆಲು (ಯು. ಆರ್. ಚಂದರ್), ತುಳು ಸಿನೆಮ ನಡತ್ತ್ ಬತ್ತಿ ಸಾದಿ (ಲೋಕೇಶ ಕಾಯರ್ಗ), ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಥರ್ಿಕ ಪ್ರಗತಿಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪಾತ್ರ (ಡಾ| ನವೀನ ಚಂದ್ರ ತಿಂಗಳಾಯ).
ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟೊದ ಪತ್ತನೇ ವಷರ್ೊದ ಪರ್ಬದ ನೆಂಪು ನಂಬಿಕೆ 'ಪತ್ರಾಯೆ' (1995) ಈ ಬೂಕುದ ಸುರತ್ತ ಅದೆಟ್ಟ್ ಏರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವ (ತುಳುತ್ತ ಪೊಲರ್ುತಿಲರ್್) ಡಾ| ಯು. ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ (ತುಳುನಾಡ್ದ ಧಾಮರ್ಿಕ ಜೀವನ), ಎ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಳಲಿ (ತುಳು ಚಳವಳ), ಕುದ್ಕಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ (ತುಳುವೆರೆನ ತೆಲಿಕೆ-ನಲಿಕೆ, ಬರವು ನರವು), ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ (ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿ) ಮೊಗಲೆನ ಲೇಖನೊಲು ಉಲ್ಲ. 'ಬರವು ನರವು' ಪುದರ್ದ ರಡ್ಡನೇ ಅದೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ದ ಮಾಜಿ ತುಳು ಗ್ರಂಥೊಲೆನ್ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚತ್ತಾಯೆರ್, 'ಕಾವೇರಿ'ನ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕುಣ್ಣಯೆರ್, 'ಶ್ರೀಭಾಗವತೊ'ನು ಪಾದೆಕಲ್ಲ್ ವಿಷ್ಣುಭಟ್ಟ, 'ಕಾನಿಗೆ'ನ ನಿಟ್ಟೂರು ಸಂಜನ ಭಂಡಾರಿ, ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಗುರಿಕಾರ್ರೆನ್ ಡಾ| ಶ್ರೀರಮಣಾಚಾಯರ್ೆರ್, ತುಳು ಬರಹೊನು ಜಿ. ಆರ್. ರೈಕುಲು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ದೆರ್.
'ಪತ್ತಾಯೊ'ದ 'ಬದ್ಕ್ ಬಂಗಾರೊ' ಪುದರ್ದ ಮೂಜಿನೇ ಅದೆಟ್ 'ತುಳುವೆರೆನ ಇಲ್ಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ದುತ್ತೈತ' (ಡಾ| ಸುಶೀಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ), 'ತುಳುವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ' (ಆತ್ರಾಡಿ ಅಮೃತಾ ಶೆಟ್ಟಿ) - ಈ ಲೇಖನೊಲು ಉಲ್ಲ. 'ಕಟಕಟ್ಲೆ' ಇಪ್ಪುನ ನಾಲನೇ ಅದೆಟ್ 'ಕೆಡ್ಡಸ' (ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ) 'ಬಡಕಾಯಿ ಪರ್ಬ' (ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್) 'ಗರೋಡಿ-ಬೆಮರ್ೆರ್' (ಗಂಗಾಧರ ಕಿದಿಯೂರು), ದೈವಾವೇಶ (ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಆರ್.), ಕೇವು ಕಜಿಂಬು (ಅಶೋಕ ಆಳ್ವ) 'ಬಸರೂರಿನ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ' (ಸುಧಾ ಹರಿದಾಸ್ ರಾವ್) ನೆತ್ತ ಮಾತ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಪಣ್ತೆರ್. 'ಆಟ-ನಾಟಕ-ವಿಚಾರ' ಪುದರ್ದ ಐನನೇ ಅದೆಟ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಲಿಕೆಲು (ಡಿ. ಯದುಪತಿ ಗೌಡ), ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ (ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನಂತರಾಮ ಬಂಗಾಡಿ), ದ. ಕ. ವೃತ್ತಿರಂಗಭೂಮಿದ ನಾಧನೆಲು (ವಿಠಲ ಕಬಳ) ಈ ಸಂಗತಿಲೆನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು.
ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರ್ದ ಬೊಲ್ಲಿಪರ್ಬೊದ ನೆಂಪುನಂಚಿಕೆ - 'ಬೊಲ್ಲಿ' (2000) 'ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ' (ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ), ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ತುಳುತ್ತ ಬುಳೆಬ್ಬಿಲ್ (ಡಾ| ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ), ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಲು ಕೋಡೆ-ಇನಿ-ಎಲ್ಲೆ (ಪಿ. ಎಸ್. ರಾವ್), ಸಮನ್ವಯ ಸಾಮರಸ್ಯ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಭವಿಷ್ಯ (ಆನಂದಕೃಷ್ಣ) 'ತುಳುನಾಡ್ದ ಪಡ್ದೆಯಿ' (ಕೆ. ಉಷಾ ಪಿ. ರೈ) ನರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ನಟನಾ ಜಗತ್ಡ್ ತುಳುವೆರ್ (ಕುದ್ಕಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ) ಪರವೂರುಡು ತುಳು (ಡಾ| ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಉಂಬಯಿ), ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ (ಡಾ| ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಷಿ), ತುಳುನಾಟಕ ಕೇನ್ದಿನ, ತೂತಿನ (ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್) ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಖನೊಲು 'ಬೊಲ್ಲಿ'ಡ್ ತಿಕ್ಕುವ.
ಡೆಲ್ಲಿದ ತುಳುನಾಡ್ ಡೆವಲೆಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರಂ ನಡಪಾಯಿನ ತುಳುವೆರೆನ ಸೇರ್ಗೆದ ನೆಂಪು ಸಂಚಿಕೆ - 'ದಿಲ್ಲಿಡ್ ತುಳು ಬೊಲ್ಪು' (2003). ನೆಟ್ಟ ದೆರ್ತ್ ತೋಜುನ ಲೇಖನ - ಡಾ| ವಾಮನ ನಂದಾವರದಾರೆನ ವೈ -ತುಳು ಲಾಂಗ್ವೆಜ್ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಕೊಗ್ನಿಷನ್ - ಸದಾನಂದ ಸುವಣರ್ೆರೆನ 'ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ', ಎಂ. ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಾರೆನ 'ತುಳು ಗದ್ಯ' ನಿನೆವುಡು ಒರಿಪುನ ಲೇಖನೊಲು.
ಕನರ್ಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ನೆಂಪು ಸಂಚಿಕೆ - 'ಸಾಹಿತ್ಯಸಿರಿ' (2004). ನೆಟ್ಟಪ್ಪುನ ಕತೆ, ಕವಿತೆ, ಲೇಖನೊಲೆನ ಪೈಕಿ ರಡ್ಡೆತ ಪುದರ್ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುವೆ - 'ತುಳು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾಪೋ' (ಡಾ| ಸುನೀತಾ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ) 'ಐರಾವತೊದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು' (ಡಾ| ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕೆ.)
'ನಿಶಾನಿ' (2007) ಬದಿಯಡ್ಕೊಡ ನಡತ್ತಿನ ತುಳು ಆಯನದೊ ನೆಂಪುತ್ತಗೊ. 'ಕುಂಡುಗರೆ ಬೂತೊದ ಪಿನ್ಪಿರೊ' (ಕೇಶವ ಶಬ್ರಿ ಕೆ. ಆದೂರು), 'ಅಮರ್ ಬೀರೆರ್ ಪಿನ್ಪಿರೊ' (ಎಂ. ಕೆ. ಕುಕ್ಕಾಜೆ) - ಮೂಲು ದಾಖಲಾತ್ಂಡ್. 'ನಿಶಾನಿ'ಡ್ ಪತ್ತ್ ಲೇಖನ, ಪದಿನೇಳ್ ಕಬಿತೆ, ರಡ್ಡ್ ಕತೆ ಉಂಡು. ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯೆರ್ 'ತುಳು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ', ಅಮ್ತ ಸೋಮೇಶ್ವರದಾರೆನ 'ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಹರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು', ಡಾ| ವಾಮನ ನಂದಾವರದಾರೆನ 'ತುಳು ಬಾಸೆದ ಬುಳೆಬ್ಬಿಲ್' ಮದಪ್ಪಂದೆ ಓದೊಡಾಯಿನ ಲೇಖನೊಲು.
'ಅರ್ದಲ' (2009) ಬದಿಯಡ್ಕದ ತುಳುವೆರೆ ಅಯನ ಕೂಡದೊ ನೆಂಪುದ ಬೂಕು. ಈ ಬೂಕುಡು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೇ ಅಚ್ಚಾತಿನ ರೆಡ್ಡ ಮೂಜಿ ಲೇಖನ ಉಂಡು. 'ಎಣ್ಣೂರ ಗುತ್ತದ ದಾರಾಮು ಪೊಣ್ಣೋವು' 'ದೆಯೊಕ್ಕು ಮಗಳೆ ಪಾಡ್ದನ' ಮೂಲು ಅಚ್ಚ್ಗ್ ಬೈದ. ಡಾ| ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯರೆನ 'ಐನೂದು ವಸರ್ೊಗು ದುಂಬುತ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ', ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ. ಆದೂರುದಾರೆನ 'ಕಾಸರಗೂಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳು ಜನಾಂಗಗಳು' 'ಅರ್ದಲ'ಡಿಪ್ಪುನ ಮದೆಪ್ಪೆರಾವಂದಿನ ಲೇಖನೊಲು.
ಈ ಲೇಖನ ಪುಟಮಿತಿಡ್ಡಾವರ 'ಪಟ್ಟಿ' ಆಪಿನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ತಾದಿ ತೋಜುಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಲೇಖನೊಳೆನ್  ನಾಡ್ದ್ ಉಂಡು ಬಂಗಾರ್ದ ಪದ್ದೆಯಿ ಪಟ್ಟೀಂದ್ ಗೊತ್ತಾವುಂಡು.
ಪಡ್ದಾಯಿದ, ಯುರೋಪ್ದ ಯಿದ್ದಿಶ್  ತುಳುತ್ತ ಲಕ್ಕನೇ ಒಂತೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಪಾತೆರ್ಪಿನ ಬಾಸೆ. ಆ ಬಾಸೆದ ಸಾಹಿತಿ ಐಸಾಕ್ ಬಾಷೆವಿಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಮೇರ್ಗೆ 1978ನೆ ಇಸ್ವಿಡ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯೆರ್. ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆತೊಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಸಣೊಡು ಸಿಂಗರ್ ಯದ್ದಿಶ್ ಬಾಸೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಬಾಸೆ ಸಾಹಿತ್ಯೊಗುಲಾ ಸರಿಯಾದ್ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು-ನನಗೆ ಯಿದ್ದಿಶ್ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಜನತೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯಲ್ಲವೆನಿಸಿದೆ. ಯಿದ್ದಿಶ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಬನಿ, ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ, ಸಹನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬದುಕಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಈ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮಾನವನ ಬಗೆಗಿನ ಗೌರವ-ಘನತೆಯೂ ಆ ಬದುಕಿನ ಫಲವೇ ಆಗಿದೆ. ಯಿದ್ದಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿನೋದವಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಹನೆಗಳನ್ನು ಅದು ಒಪ್ಪಿ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಿದ್ದಿಶ್ ಮನೋಭಾವ ತೀರ ಒರಟಾದುದಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ಅದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದನ್ನೂ ತನ್ನ ಹಕ್ಕೆಂದು ಪಡೆಯದೆ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಡುವ, ವಿನಾಶದ ಮಧ್ಯೆ ಅರಳುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ ...... ಯಿದ್ದಿಶ್ ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಕಾಣದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಪತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದೆ.

ಸ್ಮರಣಸಂಚಿಕೆಲು
1. 'ಪೊಲರ್ು' - 1983. (ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಬೆಂಗಳೂರು - 1983)
ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ - ವಿಶುಕುಮಾರ್, ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ದೈತೋಟ ಮತ್ತಿತರರು.
ಪ್ರಕಾಶಕರು - ತುಳುಕೂಟ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. 'ಮದಿಪು' - 1984. ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಕೂಟದ ಮೂಜಿನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ.
ಮುಖ್ಯಸಂಪಾದಕರು - ಡಾ| ಬಿ. ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ.
3. 'ಪನಿಯಾರ - 1989. ಅಖಿಲಭಾರತ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ, ಮೂಲ್ಕಿ.
ಸಂಪಾದಕೆ - ಕೆ. ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ.
ಪ್ರಕಾಶಕರು - ತುಳುಕೂಟ (ರಿ), ಮಂಗಳೂರು.
4. 'ಕದಿಕೆ' - 1994. ವಿಶ್ವತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ, ಮಂಗಳೂರು.
ಸಂಪಾದಕಿ - ಕೆ. ಲೀಲಾವತಿ.
ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಅಖಿಲಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ (ರಿ), ಮಂಗಳೂರು.
5. 'ಪತ್ತಾಯೊ' - 1995. ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟದ ಪತ್ತನೇ ವರ್ಸದ ಪರ್ಬ.
ಪ್ರಧಾನಸಂಪಾದಕೆರ್ - ಡಾ| ಯು. ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ.
ಪ್ರಕಾಶಕರು - ತುಳುಕೂಟ, ಉಡುಪಿ.
6. 'ಬೊಲ್ಲಿ' - 2000. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟದೊ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬ.
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕಿ - ಕೆ. ಪಿ. ರೈ.
ಪ್ರಕಾಶಕರು - ತುಳು ಕೂಟ, ಬೆಂಗಳೂರು.
7. 'ಡಿಲ್ಲಿಡ್ ತುಳು ಬೊಲ್ಪು' - 2003.
ಸಂಪಾದಕರು - ಸ್ಮರಣಸಂಚಿಕೆ ಸಮಿತಿ.
ತುಳುನಾಡು ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರಂ, ನವದೆಹಲಿ.
8. 'ಸಾಹಿತ್ಯಸಿರಿ' - 2004. ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ನೆಂಪು ಸಂಚಿಕೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕೆರ್ - ಡಾ| ವಾಮನ ನಂದಾವರ.
ಪ್ರಕಾಶಕರು - ಕನರ್ಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಂಗಳೂರು.
9. 'ನಿಶಾನಿ' - 2007. ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊ ನೆಂಪುತ್ತಗೊ
ಸಂಪಾದಕೆರ್ - ಡಾ| ಕೆ. ಕಮಲಾಕ್ಷ ಮಧುರಕಾನನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ. ಆದೂರು.
ಪ್ರಕಾಶಕರು - ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊ ಸಮಿತಿ, ಬದಿಯಡ್ಕ, ಪೆರಪಾಲ - 671551. (ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ)
10. 'ಅರ್ದಲ' - 2009. ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊ - ನೆಂಪುದ ಬೂಕು.
ಸಂಪಾದಕೆರ್ - ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೆ. ಉಳಿಯತ್ತಡ್ಕ.
ಪ್ರಕಾಶಕರು - ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಕೂಟ, ಬದಿಯಡ್ಕ, ಪೆರಡಾಲ - 671551.