Friday, October 26, 2012

ತುಳು ಸುದ್ದಿಲು - Tulu news 26-10-2012 part 001

Folk scholar Koira N Balepuni passes away

Folk scholar Koira N Balepuni passes away

ತುಳುಟು ಸುದ್ದಿಲು- Tulu news 25-10-2012 part 002

ತುಳುಟು ಸುದ್ದಿಲು Tulu news 25-10-2012 part 001

ಗೋಂದೊಲು - ತುಳು ನಾಟಕ Tulu Nataka- Gondholu [part 2]

ಆಂಧ್ರದ ದ್ರಾವಿಡ ವಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಕಲರವ

Sunday, October 14, 2012

ತುಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಬೇಕು: ಮೊಯ್ಲಿ

ಕಾಣೆಯಗುತ್ತಿರುವ ತುಳು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯ -ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ

ಸತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಳು- ತುಳು ಕಥಾಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ

Satyappe Balelu-Tulu Short Stories by Pro. K. E. Radhakrishna, released by Mr. Veerappa Moily on 14-10-2012
Satyappe Balelu  { K. E. Radhakrishna }
Book release by Veerappa Moily
Saturday, October 13, 2012

ಡಾ| ಕೆ.ಈ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವರ "ಸತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಳು’


qÁ| PÉ. F. gÁzsÁPÀȵÀÚ ¸ÀvÉå¥Éà ¨Á¯É¼ÀÄ
(ªÀÄÄ£ÀÄßr)
-    ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »jAiÀÄqÀPÀ

1
       qÁ| PÉ. F. gÁzsÁPÀȵÀÚ CªÀgÀÄ zÀ.PÀ.-PÉÆqÀV£À UÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÉgÁeÉ JA§ ºÀ½îAiÀÄ°è ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ.  GqÀĦ, ¨É¼ÀUÁ« ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀ CªÀgÀÄ EAVèµï JA.J., J¯ï.J¯ï.©. ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀÄ.  1972gÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ±ÉõÁ¢æ¥ÀÄgÀA PÁ¯ÉÃfUÉ EAVèµï G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV ¸ÉÃjzÀ gÁzsÁPÀȵÀÚgÀÄ C°è ¢ÃWÀðPÁ® ¦æ¤ì¥Á®gÁV §½PÀ 2007gÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀÄgÁ£Á PÁ¯ÉÃf£À°è ¦æ¤ì¥Á®gÁzÀªÀgÀÄ.  CªÀgÀÄ ¸ÀÄgÁ£Á PÁ¯ÉÃf£À°è K¥Àðr¹zÀÝ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ «ZÁgÀUÉÆö×AiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ £À£Àß ¸À« £É£À¥ÀÄUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ.  SA-MUDRA JA§ ¥sËAqÉñÀ£ï£À ¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀëgÁVgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ©J£ïEJ¸ï PÁ¯ÉÃf£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÆ DVgÀĪÀ qÁ| gÁzsÁPÀȵÀÚgÀÄ, gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëªÉÇAzÀgÀ ¸ÀQæAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀÆ ¸Àà¢ü¹zÀÝgÀÄ.  PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÉÆæ. gÁzsÁPÀȵÀÚgÀ K¼ÀÄ UÀzÀå PÀÈwUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À, MAzÀÄ PÁªÀå¥Àæ§AzsÀ ºÁUÀÆ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVªÉ.  ¥Àæwà ªÀgÀĵÀªÀÇ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀ PÀ«UÀ¼ÁzÀ ¥ÀA¥À, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, gÀvÁßPÀgÀªÀtÂð, ®QëöäñÀ C®èzÉ r.«.f., UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ, C®èªÀÄ, ªÀÄAeÉñÀégÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊUÀ¼À ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt K¥Àðr¹ C°è ªÀÄArvÀªÁzÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß UÀæAxÀgÀÆ¥ÀzÀ°è vÀgÀĪÀ CªÀgÀÄ F £Ár£À ¸ÀªÀÄxÀð ¸Á»vÀå ¸ÀAWÀlPÀ.
       qÁ| PÉ. F. gÁzsÁPÀȵÀÚgÀÄ vÀ£Àß F ªÀAiÀĹì£À°è D PÁ®ªÉÇA¢vÀÄÛ, ¢ªÀå vÁ£ÁVvÀÄÛ, ¨Á®åªÁVvÀÄÛ JAzÀÄ £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß vÁAiÀÄÄßr vÀļÀÄ«£À°è MAzÀÄ PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£À §gÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ D±ÀÑAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÉ. F. gÁzsÁPÀȵÀÚgÀ ¸ÀvÉå¥Éà ¨Á¯É¼ÀÄ, CªÀgÀ ZÉÆZÀÑ® vÀļÀÄ PÀÈw.
       F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è CfÓ ¥ÉzÁݬģÀ, Gj ªÀįïð ªÀÄAdÄ°ð zÉêÉgÉÃ, ±ÁzsÀð, PÉÆeÉ¥ÀÄà, ¸ÀvÀå¥Éà£À ¨Á¯É¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ MAf PÀvÉ JA§ DgÀÄ PÀvÉUÀ½ªÉ.
       ±ÁzsÀð F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è £À£ÀUÉ EµÀÖªÁzÀ PÀvÉ ±ÁzsÀð ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ±ÁæzÀÞzÀ vÀļÀÄ gÀÆ¥À.  ¨ÁjvÁÛAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ±ÁæzÀÞzÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä §A¢gÀĪÀ PÀȵÀÚ¤UÉ, vÁ£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «zÁåyðAiÀiÁV D±ÀæAiÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ PÁqÀĪÀ vÀAvÀæzÀ°è F PÀvÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ.  ¨ÁjvÁÛAiÀÄ zÀA¥ÀwUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ²ÃvÀ® AiÀÄÄzÀÞPÉÌ ¨ÁjvÁÛAiÀÄgÀ zÁA¥ÀvÉåÃvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ PÁgÀt JA§ ¸ÀÆZÀ£É F PÀxÉAiÀÄ°èzÉ.  EzÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ «£ÀÄvÁ vÀ£ÀßzÉà DzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÁåSÁ夸ÀÄvÁÛ¼É. ¨ÁjvÁÛAiÀÄgÀ ¸Á«£À avÀæt MAzÀÄ ¸ÀÄR ªÀÄgÀtzÀAvÉ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨Á®PÀ PÀȵÀÚ¤UÉ ¯ÉÊAVPÀ C£ÀĨsÀªÀ ¤ÃqÀĪÀ ¨Á®Q «£ÀÄvÁ¼À°è ªÀAiÀĹìUÉ «ÄÃjzÀ ¥Àæ§ÄzÀÞvÉ EzÉ.  ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ J¼ÉUÀ¼ÀÄ F PÀxÉAiÀÄ°èªÉ.  ²ªÀ½î ¨ÁæºÀät PÀȵÀÚ, ¸ÁܤPÀ ¨ÁæºÀät «zsÀªÉ AiÀĪÀÄÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÁÝ£É. PÀȵÀÚ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ §AlgÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÁÝ£É.  CªÀ£À vÀAzÉ ¥ÀAfvÁÛAiÀÄgÀÄ DyðPÀ ¯Á¨sÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ F ªÀÄzÀĪÉUÉ ªÀiË£À ¸ÀªÀÄäw ¤ÃrzÁÝgÉ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ zsÁ«ÄðPÀ DZÀgÀuÉ ±ÁæzÀÞzÀ avÀætzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è eÁwAiÀÄ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼À ®PÀëöätgÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀ DzsÀĤPÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À avÀæt ¤ÃqÀĪÀ F PÀvÉ vÀ£Àß ¯ÁªÀtå¢AzÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.  ±ÁzsÀð vÀļÀÄ«£À CvÀÄåvÀÛªÉÄ PÀvÉUÀ¼À ¸Á°UÉ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ.
       vÀļÀÄ£Ár£À ¨sÀÆvÀUÀ¼À¯ÉÆèAzÁzÀ Gj ªÀÄgïè ¥ÀAdÄ°ðAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ £ÀA©PÉ,  Gj ªÀįïð ¥ÀAdÄ°ð zÉêÉgÉà PÀvÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°èzÉ.  ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¸ÀĪÀ §zÀÄQ£À ¸ÀĽUÉ ¹QÌ oÀPÀÌ£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAwæ F PÀvÉAiÀÄ zÀȶÖPÉÃAzÀæ. ªÁnøï vÀAwæ (PÀÄqÀÄPÀ vÀAwæ) JAzÀÄ CqÀØ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ UÉÆÃ¥Á® PÀÄqÀÄPÀ. vÀ£Àß ¸ÀAUÁw ªÉÆãÀ£À vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ EªÀ¤UÉ zÁA¥ÀvÉåÃvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ.  vÀ£ÀUÉ ¸Á® PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀÄAd¥Àà£À PÁl¢AzÀ ¥ÁgÁUÀ®Ä ¥ÀAdÄ°ð DªÁºÀ£ÉAiÀÄ £ÁlPÀ DgÀA©ü¹zÀ UÉÆÃ¥Á®, EzÀ£Éßà ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ ¢rüÃgï ²æêÀÄAvÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É.  CªÀ£À ªÀÄUÀ ZÉ£ÀßPÉñÀªÀ UÀÄgÀÆf CªÀ£À£Éßà C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛ£É.  F PÀvÉ ±ÁzsÀð PÀvÉAiÀĵÀÄÖ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV®è.
       CfÓ ¥ÉzÁݬģÀ PÀvÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĸÀÜ ¨ÁæºÀät CfÓ ºÉjUÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁj.  gÁwæ ºÉÆwÛ£À°è zÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÉÆ¼É zÁn §AzÀ ¨ÁåjAiÀÄ «£ÀAwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV, CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ºÉjUÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ¼É.  ªÀiÁAvÁ MAeÉ ªÀÄUÁ, ªÁ eÁwAiÀiÁ, ¥ÀÆgÁ ªÀÄ£ÀĵÉågï CAvÉÆuÉÆÚªÀÅ.  zÉêÉgÉUï eÁwAiÉÄà E¢Ý (J®èªÀÇ MAzÉà ªÀÄUÀÆ, AiÀiÁªÀ eÁwAiÉÆÃ, J®èªÀÇ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀzÀÄÝ.  zÉêÀjUÉ eÁwAiÉÄà E®è) J£ÀÄߪÀ F CfÓAiÀÄ ªÀåQÛvÀé £ÉÆÃqÀĪÁUÀ JA.PÉ. EA¢gÁ CªÀgÀ ¥sÀtÂAiÀĪÀÄä£À £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ.
       PÉÆeÉ¥ÀÄà PÀvÉ, §»gÀAUÀzÀ°ègÀĪÀ eÁwAiÀÄ vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÄß M¥Àà¢zÀÝgÀÆ, CAvÀgÀAUÀzÀ°è eÁwAiÀÄ ¥ÀƪÁðUÀæºÀUÀ½gÀĪÀ vÀ¯ÉªÀiÁgÀ£ÀÄß awæ¸ÀÄvÀÛzÉ.  HlPÉÌ PÀĽvÀ ªÉÆãÀ¥Àà¤UÉ §¤ðgÁAiÀÄgÀÄ, ¤Pï̯Á EvÉÛ Gt¸ïUï PÉÆd¥ÀÄà ¨ÉÆÃqÁ (¤£ÀUÀÆ FUÀ HlPÉÌ ªÉƸÀgÀÄ ¨ÉÃPÁ?) JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ°è eÁwAiÀÄ ¥ÀƪÀðUÀæºÀ vÀÄA©zÉ.  ¸ÀvÀå¥Éà£À ¨Á¯É¼ÀÄ ²ªÀ½î ¨ÁæºÀät ªÀÄÆ®vÁ¬ÄAiÀÄ §UÉÎ EgÀĪÀ §UÉV£À PÀ®à£Á±ÉÆÃzsÀ, PÀÄgÀÄ ¥ÁAqÀªÀgÀ CfÓ ªÉÆUÀ«ÃgÀ ºÉtÄÚ ¸ÀvÀåªÀwAiÀÄ ¸ÀAvÁ£À ©AzÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀ½î ¨ÁæºÀätgÉÃ? C£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß.  DzÀgÉ ¸ÀvÀå AiÀiÁªÀÅzÀÄ?  KgÉUï UÉÆAvï ªÀÄUÁ MªÀÅ ¸ÀvÉÆå. MªÀÅ ¸ÀļïîAzï. MmÁæ¹ ¸ÀvÉÆå ¥ÀtÄàuÉƪÉà ¸Àļïî, ¸ÀļÉîà ¸ÀvÉÆåAzï D¥ÀÄtÄ MgÉÆgÉÆ. (AiÀiÁjUÉ UÉÆvÀÄÛ ªÀÄUÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀvÀå, AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀļÀÄî JAzÀÄ.  MnÖ£À°è MªÉÆäªÉÄä ¸ÀvÀåªÉà ¸ÀļÀÄî, ¸ÀļÉîà ¸ÀvÀåªÀÇ DV©qÀÄvÀÛzÉ).
       MAf PÀvÉ (MAzÀÄ PÀvÉ) PÀvÉVAvÀ ºÉZÁÑV PÀvÉUÁgÀ£À ¸ÀéUÀvÀzÀAwzÉ.  DAqÀ J£ÀßAa£ÁPÉèUï, PÀvÉ §gɪÀgÀ ¸ÀÄgÀÄ ªÀÄ°àAiÀÄgÉ §gÀÄàAqÀÄ.  GAvÁªÀgÉ D¥ÀÄfÓ (DzÀgÉ £À£ÀßAxÀªÀjUÉ PÀvÉ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä UÉÆwÛzÉ.  ¤°è¸À®Ä DUÀĪÀÅ¢®è) J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÀÄ, PÀvÉ PÀvÉUÁgÀ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀÈd£À²Ã® ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.  ¤°è¸À®Ä DUÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀ gÁzsÁPÀȵÀÚgÀ PÀvÉUÀ¼À°è ªÁZÁ½vÀ£À E®è.  vÀļÀÄ«£À°è ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀļÀÄ, ¨ÁæºÀät vÀļÀÄ, eÉÊ£À vÀļÀÄ, zÀ°vÀgÀ vÀļÀÄ JA§ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ½ªÉ. ±ÁzsÀð PÀvÉ «lè PÀÄA§¼É ¹ÃªÉÄAiÀÄ (§AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ) ²ªÀ½î ¨ÁæºÀätgÀ vÀļÀÄ«£À°èzÉ.  EvÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°ègÀĪÀ vÀļÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ, ¸ÀļÀå vÁ®ÆPÀÄUÀ¼À ²ªÀ½î ¨ÁæºÀätgÀ vÀļÀÄ. PÉÆd¥ÀÄà JAzÀgÉ ªÉƸÀgÀÄ.  F ±À§Ý GqÀĦAiÀÄ ²ªÀ½î ¨ÁæºÀätgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ°è®è.
       GqÀĦAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAYt JA§ ±À§Ý §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. CAUÉÊ ªÀÄÄPÀ𮠣ɬÄ, ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄPÀð® PÉÆd¥ÀÄ (CAUÉÊ ªÀÄļÀÄUÀĪÀµÀÄÖ vÀÄ¥Àà, ªÀÄÄAUÀå ªÀÄļÀÄUÀĪÀµÀÄÖ ªÉƸÀgÀÄ) JA§ ªÁPÀå ¥ÁqÀÝ£ÀzÀ°èzÉ.  vÀļÀÄ«£À ºÉaÑ£À ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÀƬĵÀתÀ®èzÀ ¨ÁæºÀäuÉÃvÀgÀ vÀļÀÄ«£À°è §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.  J¸ï.AiÀÄÄ. ¥ÀtÂAiÀiÁrAiÀĪÀgÀ ¸Àwà PÀªÀÄ¯É (PÁzÀA§j), ¥ÀÄwÛUÉ F±ÀégÀ ¨sÀlÖgÀ ªÀiÁtÂUÉgÀqï ¥ÁvÉgÀ (PÁªÀå) ²ªÀ½î ¨ÁæºÀätgÀ vÀļÀÄ«£À°èzÉ.  «lè PÀÄA§¼É ¹ÃªÉÄUÀ¼À ²ªÀ½î vÀļÀĪÀ£ÀÄß PÉ. F. gÁzsÁPÀȵÀÚgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV §¼À¹zÁÝgÉ.
       vÀļÀÄ£Ár£À zsÁ«ÄðPÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£É, ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ »£É߯ɬÄgÀĪÀ ±ÉÆõÀuÉ, eÁwAiÀÄ ¥ÀƪÀðUÀæºÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀAPÀlUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆvÀPÁ®zÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀÄ°è ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ½gÀĪÀ vÀļÀÄ£Ár£À ¸ÀªÀiÁd EªÀÅUÀ¼À MAzÀÄ DwäÃAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À avÀætªÀ£ÀÄß F ¸ÀAPÀ®£À ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.  ±ÁzsÀð PÀvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ²ªÀ½î-¸ÁܤPÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è, LwºÁ¹PÀ-¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ M¼À£ÉÆÃlUÀ½gÀĪÀ qÁ| ¥ÁzÀÆgÀÄ UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ vÀļÀÄ£Ár£À ¸ÁܤPÀgÀÄ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß D¸ÀPÀÛgÀÄ NzÀ§ºÀÄzÀÄ.

2
       vÀļÀÄ ¸Á»vÀåzÀ°è PÁªÀå, PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉzÀµÀÄÖ ¸ÀtÚPÀvÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¨É¼É¢®è.  vÀļÀÄ«£À°è EzÀĪÀgÉUÉ ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄƪÀvÀÛQÌAvÀ ºÉaÑ®è.  JA.«. ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ¢ªÀiÁ¼ÀvïÛ ªÀÄ¢ªÀiÁAiÉÄ (1933) vÀļÀÄ«£À ªÉÆzÀ® PÀvÉ.  G¢¥ÀÄ (1987) ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀÄÆqÀĨɼÉî ºÁUÀÆ PÀjAiÀĪÀeÉÓgÉ£À PÀvÉPÀÄÌ®Ä (1996) ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ D£ÀAzÀPÀȵÀÚ (zÀ¨Éð PÀȵÁÚ£ÀAzÀ ZËl) EªÀgÀ£ÀÄß vÀļÀÄ«£À ªÀÄÄRå PÀvÉUÁgÀgÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ.
       E£ÀÆß CA¨ÉUÁ°qÀÄwÛgÀĪÀ vÀļÀÄ ¸ÀtÚPÀvÉ ¥ÀæPÁgÀPÉÌ qÁ| PÉ. F. gÁzsÁPÀȵÀÚ C¸ÁzsÁgÀt PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ.  MAzÀÄ ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVgÀĪ,À vÀļÀÄ ¸ÀtÚPÀvÉAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÆâü¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÉ. F. gÁzsÁPÀȵÀÚgÀ AiÀıÀ¸ÀÄì C®Që¸ÀĪÀAxÀzÀ®è.

3
       F ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ vÀļÀÄ«£À°è §gÉAiÀħºÀÄ¢vÀÄÛ.  DzÀgÉ qÁ| gÁzsÁPÀȵÀÚgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À, PÀ£ÀßrUÀ «ÄvÀæjUÉ, «zÁåyðUÀ½UÉ CªÀgÀ ZÉÆZÀÑ® vÀļÀÄ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ¸ÀÆÜ® ¥ÀjZÀAiÀÄ ¹UÀ° JAzÀÄ £Á£ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀÄÄ£ÀÄßr §gÉ¢zÉÝãÉ.  vÀļÀÄ, PÉÆqÀªÀ, ¨Áåj, PÉÆAPÀt F J®è ¨sÁµÉUÀ¼ÀªÀgÀÄPÀ£ÀßqÀ °¦ §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CUÀνPÉ.  vÀļÀÄ £Ár£À°è vÀļÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, PÉÆAPÀtÂ, ¨Áåj, ªÀÄgÁp F J®è ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¨Á¼ÀÄwÛªÉ.  dUÀ¼ÀUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ C®è; zsÁ«ÄðPÀ, gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀƪÀðUÀæºÀUÀ½gÀĪÀ PÉêÀ® ªÀÄ£ÀĵÀågÀ°è.


GqÀĦ
7 ¸É¥ÉÖA§gï, 2012


ಕೆ.ಇ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ’ಸತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಳು { ಮುನ್ನುಡಿ-AUDIO ]-ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ’

Vocaroo Voice Message [ Clik here to listen Muraleedhara Upadhya's forward to  'Satyappe Balelu ' {K. E. Radhakrishna }
SATYAPPE BALELU
Bundle of Tulu Short Stories
by
Pro. K. E. Radhakrishna
Published by
Aakrithi Aashaya Publications
Light House Hill Road ,
Mangalore-575001
Tel-0824-2443002
copyright -Author
First Edition-2012
Copies-1000
Pages-15
Rs-110
Inner Sketches-Tharanath Kairangal
Cover Design- Kallor Nagesh
Contact-Pro. Radhakrishna-9845344054

Thursday, October 11, 2012

ಸತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಳು { ಕಥಾ ಸಂಕಲನ -K. E. Radhakrishna ] ಬಿಡುಗಡೆ -14-10-2012-ಕರೆಯೋಲೆ


SATYAPPE BALELU 
{Tulu Short Stories } by Pro. K. E . Radhakrishna
 Book Release by Mr. M. Veerappa Moily
President- A. Lakshminarayana Alva
Special  Guest - Dr. U. R. Ananthamurthy 
Chief Guests-
                   Dr. D. K. Chouta
                   Mr. Umanatha.A. Kotyan
Introducing the book-
                    Pro. Muraleedhara Upadhya Hiriadka
                   @S. D. M. College, Ballal Baug, MANGALORE
                       14-10-2012- 4 pm
 WELCOME
ದಯದೀತ್ ಬಲ್ಲೆ