Thursday, November 29, 2012

ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ - ಬಲ್ಲೆ.


ಪೊಸ ತುಳುಪರ ಸಂಘಟನೆ 'ತುಳುನಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ'ದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಂಡನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಂತನಾ ಸಭೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 07, 3 ಗಂಟೆಗ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಡ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು.. ನಿಕುಲ್ಲಾ ಬಲೆ.. ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆನ್ಲಾ ಲೆತೊಂದ್ ಬಲೆ...

Tulu abhimaanile...
...See Mo

ಡಾ/ ಭಾಸ್ಕರಾನಂದ ಕುಮಾರ್ - ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ

Friday, October 26, 2012

ತುಳು ಸುದ್ದಿಲು - Tulu news 26-10-2012 part 001

Folk scholar Koira N Balepuni passes away

Folk scholar Koira N Balepuni passes away

ತುಳುಟು ಸುದ್ದಿಲು- Tulu news 25-10-2012 part 002

ತುಳುಟು ಸುದ್ದಿಲು Tulu news 25-10-2012 part 001

ಗೋಂದೊಲು - ತುಳು ನಾಟಕ Tulu Nataka- Gondholu [part 2]

ಆಂಧ್ರದ ದ್ರಾವಿಡ ವಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಕಲರವ

Sunday, October 14, 2012

ತುಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಬೇಕು: ಮೊಯ್ಲಿ

ಕಾಣೆಯಗುತ್ತಿರುವ ತುಳು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯ -ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ

ಸತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಳು- ತುಳು ಕಥಾಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ

Satyappe Balelu-Tulu Short Stories by Pro. K. E. Radhakrishna, released by Mr. Veerappa Moily on 14-10-2012
Satyappe Balelu  { K. E. Radhakrishna }
Book release by Veerappa Moily
Saturday, October 13, 2012

ಡಾ| ಕೆ.ಈ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವರ "ಸತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಳು’


qÁ| PÉ. F. gÁzsÁPÀȵÀÚ ¸ÀvÉå¥Éà ¨Á¯É¼ÀÄ
(ªÀÄÄ£ÀÄßr)
-    ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »jAiÀÄqÀPÀ

1
       qÁ| PÉ. F. gÁzsÁPÀȵÀÚ CªÀgÀÄ zÀ.PÀ.-PÉÆqÀV£À UÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÉgÁeÉ JA§ ºÀ½îAiÀÄ°è ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀªÀgÀÄ.  GqÀĦ, ¨É¼ÀUÁ« ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀ CªÀgÀÄ EAVèµï JA.J., J¯ï.J¯ï.©. ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀÄ.  1972gÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ±ÉõÁ¢æ¥ÀÄgÀA PÁ¯ÉÃfUÉ EAVèµï G¥À£Áå¸ÀPÀgÁV ¸ÉÃjzÀ gÁzsÁPÀȵÀÚgÀÄ C°è ¢ÃWÀðPÁ® ¦æ¤ì¥Á®gÁV §½PÀ 2007gÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀÄgÁ£Á PÁ¯ÉÃf£À°è ¦æ¤ì¥Á®gÁzÀªÀgÀÄ.  CªÀgÀÄ ¸ÀÄgÁ£Á PÁ¯ÉÃf£À°è K¥Àðr¹zÀÝ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ «ZÁgÀUÉÆö×AiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÄÝ £À£Àß ¸À« £É£À¥ÀÄUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ.  SA-MUDRA JA§ ¥sËAqÉñÀ£ï£À ¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀëgÁVgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ©J£ïEJ¸ï PÁ¯ÉÃf£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÆ DVgÀĪÀ qÁ| gÁzsÁPÀȵÀÚgÀÄ, gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëªÉÇAzÀgÀ ¸ÀQæAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁV ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀÆ ¸Àà¢ü¹zÀÝgÀÄ.  PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÉÆæ. gÁzsÁPÀȵÀÚgÀ K¼ÀÄ UÀzÀå PÀÈwUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À, MAzÀÄ PÁªÀå¥Àæ§AzsÀ ºÁUÀÆ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVªÉ.  ¥Àæwà ªÀgÀĵÀªÀÇ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÁæaãÀ PÀ«UÀ¼ÁzÀ ¥ÀA¥À, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, gÀvÁßPÀgÀªÀtÂð, ®QëöäñÀ C®èzÉ r.«.f., UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ, C®èªÀÄ, ªÀÄAeÉñÀégÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊUÀ¼À ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt K¥Àðr¹ C°è ªÀÄArvÀªÁzÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß UÀæAxÀgÀÆ¥ÀzÀ°è vÀgÀĪÀ CªÀgÀÄ F £Ár£À ¸ÀªÀÄxÀð ¸Á»vÀå ¸ÀAWÀlPÀ.
       qÁ| PÉ. F. gÁzsÁPÀȵÀÚgÀÄ vÀ£Àß F ªÀAiÀĹì£À°è D PÁ®ªÉÇA¢vÀÄÛ, ¢ªÀå vÁ£ÁVvÀÄÛ, ¨Á®åªÁVvÀÄÛ JAzÀÄ £É£À¦¹PÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß vÁAiÀÄÄßr vÀļÀÄ«£À°è MAzÀÄ PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£À §gÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ D±ÀÑAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¸ÀAUÀw. PÉ. F. gÁzsÁPÀȵÀÚgÀ ¸ÀvÉå¥Éà ¨Á¯É¼ÀÄ, CªÀgÀ ZÉÆZÀÑ® vÀļÀÄ PÀÈw.
       F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è CfÓ ¥ÉzÁݬģÀ, Gj ªÀįïð ªÀÄAdÄ°ð zÉêÉgÉÃ, ±ÁzsÀð, PÉÆeÉ¥ÀÄà, ¸ÀvÀå¥Éà£À ¨Á¯É¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ MAf PÀvÉ JA§ DgÀÄ PÀvÉUÀ½ªÉ.
       ±ÁzsÀð F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è £À£ÀUÉ EµÀÖªÁzÀ PÀvÉ ±ÁzsÀð ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ±ÁæzÀÞzÀ vÀļÀÄ gÀÆ¥À.  ¨ÁjvÁÛAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ±ÁæzÀÞzÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä §A¢gÀĪÀ PÀȵÀÚ¤UÉ, vÁ£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «zÁåyðAiÀiÁV D±ÀæAiÀÄ ¥ÀqÉ¢zÀÝ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ PÁqÀĪÀ vÀAvÀæzÀ°è F PÀvÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ.  ¨ÁjvÁÛAiÀÄ zÀA¥ÀwUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ²ÃvÀ® AiÀÄÄzÀÞPÉÌ ¨ÁjvÁÛAiÀÄgÀ zÁA¥ÀvÉåÃvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ PÁgÀt JA§ ¸ÀÆZÀ£É F PÀxÉAiÀÄ°èzÉ.  EzÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ «£ÀÄvÁ vÀ£ÀßzÉà DzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÁåSÁ夸ÀÄvÁÛ¼É. ¨ÁjvÁÛAiÀÄgÀ ¸Á«£À avÀæt MAzÀÄ ¸ÀÄR ªÀÄgÀtzÀAvÉ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨Á®PÀ PÀȵÀÚ¤UÉ ¯ÉÊAVPÀ C£ÀĨsÀªÀ ¤ÃqÀĪÀ ¨Á®Q «£ÀÄvÁ¼À°è ªÀAiÀĹìUÉ «ÄÃjzÀ ¥Àæ§ÄzÀÞvÉ EzÉ.  ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ J¼ÉUÀ¼ÀÄ F PÀxÉAiÀÄ°èªÉ.  ²ªÀ½î ¨ÁæºÀät PÀȵÀÚ, ¸ÁܤPÀ ¨ÁæºÀät «zsÀªÉ AiÀĪÀÄÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÁÝ£É. PÀȵÀÚ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ §AlgÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÁÝ£É.  CªÀ£À vÀAzÉ ¥ÀAfvÁÛAiÀÄgÀÄ DyðPÀ ¯Á¨sÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ F ªÀÄzÀĪÉUÉ ªÀiË£À ¸ÀªÀÄäw ¤ÃrzÁÝgÉ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ zsÁ«ÄðPÀ DZÀgÀuÉ ±ÁæzÀÞzÀ avÀætzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è eÁwAiÀÄ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼À ®PÀëöätgÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀ DzsÀĤPÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À avÀæt ¤ÃqÀĪÀ F PÀvÉ vÀ£Àß ¯ÁªÀtå¢AzÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.  ±ÁzsÀð vÀļÀÄ«£À CvÀÄåvÀÛªÉÄ PÀvÉUÀ¼À ¸Á°UÉ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ.
       vÀļÀÄ£Ár£À ¨sÀÆvÀUÀ¼À¯ÉÆèAzÁzÀ Gj ªÀÄgïè ¥ÀAdÄ°ðAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ £ÀA©PÉ,  Gj ªÀįïð ¥ÀAdÄ°ð zÉêÉgÉà PÀvÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°èzÉ.  ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¸ÀĪÀ §zÀÄQ£À ¸ÀĽUÉ ¹QÌ oÀPÀÌ£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAwæ F PÀvÉAiÀÄ zÀȶÖPÉÃAzÀæ. ªÁnøï vÀAwæ (PÀÄqÀÄPÀ vÀAwæ) JAzÀÄ CqÀØ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ UÉÆÃ¥Á® PÀÄqÀÄPÀ. vÀ£Àß ¸ÀAUÁw ªÉÆãÀ£À vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ EªÀ¤UÉ zÁA¥ÀvÉåÃvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ.  vÀ£ÀUÉ ¸Á® PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀÄAd¥Àà£À PÁl¢AzÀ ¥ÁgÁUÀ®Ä ¥ÀAdÄ°ð DªÁºÀ£ÉAiÀÄ £ÁlPÀ DgÀA©ü¹zÀ UÉÆÃ¥Á®, EzÀ£Éßà ªÀÄÄAzÀĪÀj¹ ¢rüÃgï ²æêÀÄAvÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É.  CªÀ£À ªÀÄUÀ ZÉ£ÀßPÉñÀªÀ UÀÄgÀÆf CªÀ£À£Éßà C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛ£É.  F PÀvÉ ±ÁzsÀð PÀvÉAiÀĵÀÄÖ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV®è.
       CfÓ ¥ÉzÁݬģÀ PÀvÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀĸÀÜ ¨ÁæºÀät CfÓ ºÉjUÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁj.  gÁwæ ºÉÆwÛ£À°è zÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÉÆ¼É zÁn §AzÀ ¨ÁåjAiÀÄ «£ÀAwAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV, CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ºÉjUÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ¼É.  ªÀiÁAvÁ MAeÉ ªÀÄUÁ, ªÁ eÁwAiÀiÁ, ¥ÀÆgÁ ªÀÄ£ÀĵÉågï CAvÉÆuÉÆÚªÀÅ.  zÉêÉgÉUï eÁwAiÉÄà E¢Ý (J®èªÀÇ MAzÉà ªÀÄUÀÆ, AiÀiÁªÀ eÁwAiÉÆÃ, J®èªÀÇ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀzÀÄÝ.  zÉêÀjUÉ eÁwAiÉÄà E®è) J£ÀÄߪÀ F CfÓAiÀÄ ªÀåQÛvÀé £ÉÆÃqÀĪÁUÀ JA.PÉ. EA¢gÁ CªÀgÀ ¥sÀtÂAiÀĪÀÄä£À £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ.
       PÉÆeÉ¥ÀÄà PÀvÉ, §»gÀAUÀzÀ°ègÀĪÀ eÁwAiÀÄ vÁgÀvÀªÀÄåªÀ£ÀÄß M¥Àà¢zÀÝgÀÆ, CAvÀgÀAUÀzÀ°è eÁwAiÀÄ ¥ÀƪÁðUÀæºÀUÀ½gÀĪÀ vÀ¯ÉªÀiÁgÀ£ÀÄß awæ¸ÀÄvÀÛzÉ.  HlPÉÌ PÀĽvÀ ªÉÆãÀ¥Àà¤UÉ §¤ðgÁAiÀÄgÀÄ, ¤Pï̯Á EvÉÛ Gt¸ïUï PÉÆd¥ÀÄà ¨ÉÆÃqÁ (¤£ÀUÀÆ FUÀ HlPÉÌ ªÉƸÀgÀÄ ¨ÉÃPÁ?) JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ°è eÁwAiÀÄ ¥ÀƪÀðUÀæºÀ vÀÄA©zÉ.  ¸ÀvÀå¥Éà£À ¨Á¯É¼ÀÄ ²ªÀ½î ¨ÁæºÀät ªÀÄÆ®vÁ¬ÄAiÀÄ §UÉÎ EgÀĪÀ §UÉV£À PÀ®à£Á±ÉÆÃzsÀ, PÀÄgÀÄ ¥ÁAqÀªÀgÀ CfÓ ªÉÆUÀ«ÃgÀ ºÉtÄÚ ¸ÀvÀåªÀwAiÀÄ ¸ÀAvÁ£À ©AzÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀ½î ¨ÁæºÀätgÉÃ? C£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß.  DzÀgÉ ¸ÀvÀå AiÀiÁªÀÅzÀÄ?  KgÉUï UÉÆAvï ªÀÄUÁ MªÀÅ ¸ÀvÉÆå. MªÀÅ ¸ÀļïîAzï. MmÁæ¹ ¸ÀvÉÆå ¥ÀtÄàuÉƪÉà ¸Àļïî, ¸ÀļÉîà ¸ÀvÉÆåAzï D¥ÀÄtÄ MgÉÆgÉÆ. (AiÀiÁjUÉ UÉÆvÀÄÛ ªÀÄUÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀvÀå, AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀļÀÄî JAzÀÄ.  MnÖ£À°è MªÉÆäªÉÄä ¸ÀvÀåªÉà ¸ÀļÀÄî, ¸ÀļÉîà ¸ÀvÀåªÀÇ DV©qÀÄvÀÛzÉ).
       MAf PÀvÉ (MAzÀÄ PÀvÉ) PÀvÉVAvÀ ºÉZÁÑV PÀvÉUÁgÀ£À ¸ÀéUÀvÀzÀAwzÉ.  DAqÀ J£ÀßAa£ÁPÉèUï, PÀvÉ §gɪÀgÀ ¸ÀÄgÀÄ ªÀÄ°àAiÀÄgÉ §gÀÄàAqÀÄ.  GAvÁªÀgÉ D¥ÀÄfÓ (DzÀgÉ £À£ÀßAxÀªÀjUÉ PÀvÉ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä UÉÆwÛzÉ.  ¤°è¸À®Ä DUÀĪÀÅ¢®è) J£ÀÄߪÀ ªÀiÁvÀÄ, PÀvÉ PÀvÉUÁgÀ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀÈd£À²Ã® ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.  ¤°è¸À®Ä DUÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀ gÁzsÁPÀȵÀÚgÀ PÀvÉUÀ¼À°è ªÁZÁ½vÀ£À E®è.  vÀļÀÄ«£À°è ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀļÀÄ, ¨ÁæºÀät vÀļÀÄ, eÉÊ£À vÀļÀÄ, zÀ°vÀgÀ vÀļÀÄ JA§ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ½ªÉ. ±ÁzsÀð PÀvÉ «lè PÀÄA§¼É ¹ÃªÉÄAiÀÄ (§AmÁé¼À vÁ®ÆPÀÄ) ²ªÀ½î ¨ÁæºÀätgÀ vÀļÀÄ«£À°èzÉ.  EvÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°ègÀĪÀ vÀļÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ, ¸ÀļÀå vÁ®ÆPÀÄUÀ¼À ²ªÀ½î ¨ÁæºÀätgÀ vÀļÀÄ. PÉÆd¥ÀÄà JAzÀgÉ ªÉƸÀgÀÄ.  F ±À§Ý GqÀĦAiÀÄ ²ªÀ½î ¨ÁæºÀätgÀ §¼ÀPÉAiÀÄ°è®è.
       GqÀĦAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAYt JA§ ±À§Ý §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. CAUÉÊ ªÀÄÄPÀ𮠣ɬÄ, ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄPÀð® PÉÆd¥ÀÄ (CAUÉÊ ªÀÄļÀÄUÀĪÀµÀÄÖ vÀÄ¥Àà, ªÀÄÄAUÀå ªÀÄļÀÄUÀĪÀµÀÄÖ ªÉƸÀgÀÄ) JA§ ªÁPÀå ¥ÁqÀÝ£ÀzÀ°èzÉ.  vÀļÀÄ«£À ºÉaÑ£À ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÀƬĵÀתÀ®èzÀ ¨ÁæºÀäuÉÃvÀgÀ vÀļÀÄ«£À°è §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.  J¸ï.AiÀÄÄ. ¥ÀtÂAiÀiÁrAiÀĪÀgÀ ¸Àwà PÀªÀÄ¯É (PÁzÀA§j), ¥ÀÄwÛUÉ F±ÀégÀ ¨sÀlÖgÀ ªÀiÁtÂUÉgÀqï ¥ÁvÉgÀ (PÁªÀå) ²ªÀ½î ¨ÁæºÀätgÀ vÀļÀÄ«£À°èzÉ.  «lè PÀÄA§¼É ¹ÃªÉÄUÀ¼À ²ªÀ½î vÀļÀĪÀ£ÀÄß PÉ. F. gÁzsÁPÀȵÀÚgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV §¼À¹zÁÝgÉ.
       vÀļÀÄ£Ár£À zsÁ«ÄðPÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£É, ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ »£É߯ɬÄgÀĪÀ ±ÉÆõÀuÉ, eÁwAiÀÄ ¥ÀƪÀðUÀæºÀ¼À£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀAPÀlUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆvÀPÁ®zÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀÄ°è ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ½gÀĪÀ vÀļÀÄ£Ár£À ¸ÀªÀiÁd EªÀÅUÀ¼À MAzÀÄ DwäÃAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À avÀætªÀ£ÀÄß F ¸ÀAPÀ®£À ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.  ±ÁzsÀð PÀvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ²ªÀ½î-¸ÁܤPÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è, LwºÁ¹PÀ-¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ M¼À£ÉÆÃlUÀ½gÀĪÀ qÁ| ¥ÁzÀÆgÀÄ UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ vÀļÀÄ£Ár£À ¸ÁܤPÀgÀÄ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß D¸ÀPÀÛgÀÄ NzÀ§ºÀÄzÀÄ.

2
       vÀļÀÄ ¸Á»vÀåzÀ°è PÁªÀå, PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉzÀµÀÄÖ ¸ÀtÚPÀvÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¨É¼É¢®è.  vÀļÀÄ«£À°è EzÀĪÀgÉUÉ ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå ªÀÄƪÀvÀÛQÌAvÀ ºÉaÑ®è.  JA.«. ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ¢ªÀiÁ¼ÀvïÛ ªÀÄ¢ªÀiÁAiÉÄ (1933) vÀļÀÄ«£À ªÉÆzÀ® PÀvÉ.  G¢¥ÀÄ (1987) ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀÄÆqÀĨɼÉî ºÁUÀÆ PÀjAiÀĪÀeÉÓgÉ£À PÀvÉPÀÄÌ®Ä (1996) ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ D£ÀAzÀPÀȵÀÚ (zÀ¨Éð PÀȵÁÚ£ÀAzÀ ZËl) EªÀgÀ£ÀÄß vÀļÀÄ«£À ªÀÄÄRå PÀvÉUÁgÀgÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ.
       E£ÀÆß CA¨ÉUÁ°qÀÄwÛgÀĪÀ vÀļÀÄ ¸ÀtÚPÀvÉ ¥ÀæPÁgÀPÉÌ qÁ| PÉ. F. gÁzsÁPÀȵÀÚ C¸ÁzsÁgÀt PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ.  MAzÀÄ ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVgÀĪ,À vÀļÀÄ ¸ÀtÚPÀvÉAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÆâü¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÉ. F. gÁzsÁPÀȵÀÚgÀ AiÀıÀ¸ÀÄì C®Që¸ÀĪÀAxÀzÀ®è.

3
       F ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ vÀļÀÄ«£À°è §gÉAiÀħºÀÄ¢vÀÄÛ.  DzÀgÉ qÁ| gÁzsÁPÀȵÀÚgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À, PÀ£ÀßrUÀ «ÄvÀæjUÉ, «zÁåyðUÀ½UÉ CªÀgÀ ZÉÆZÀÑ® vÀļÀÄ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ¸ÀÆÜ® ¥ÀjZÀAiÀÄ ¹UÀ° JAzÀÄ £Á£ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀÄÄ£ÀÄßr §gÉ¢zÉÝãÉ.  vÀļÀÄ, PÉÆqÀªÀ, ¨Áåj, PÉÆAPÀt F J®è ¨sÁµÉUÀ¼ÀªÀgÀÄPÀ£ÀßqÀ °¦ §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CUÀνPÉ.  vÀļÀÄ £Ár£À°è vÀļÀÄ, PÀ£ÀßqÀ, PÉÆAPÀtÂ, ¨Áåj, ªÀÄgÁp F J®è ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¨Á¼ÀÄwÛªÉ.  dUÀ¼ÀUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ C®è; zsÁ«ÄðPÀ, gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀƪÀðUÀæºÀUÀ½gÀĪÀ PÉêÀ® ªÀÄ£ÀĵÀågÀ°è.


GqÀĦ
7 ¸É¥ÉÖA§gï, 2012


ಕೆ.ಇ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ’ಸತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಳು { ಮುನ್ನುಡಿ-AUDIO ]-ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ’

Vocaroo Voice Message [ Clik here to listen Muraleedhara Upadhya's forward to  'Satyappe Balelu ' {K. E. Radhakrishna }
SATYAPPE BALELU
Bundle of Tulu Short Stories
by
Pro. K. E. Radhakrishna
Published by
Aakrithi Aashaya Publications
Light House Hill Road ,
Mangalore-575001
Tel-0824-2443002
copyright -Author
First Edition-2012
Copies-1000
Pages-15
Rs-110
Inner Sketches-Tharanath Kairangal
Cover Design- Kallor Nagesh
Contact-Pro. Radhakrishna-9845344054

Thursday, October 11, 2012

ಸತ್ಯಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಳು { ಕಥಾ ಸಂಕಲನ -K. E. Radhakrishna ] ಬಿಡುಗಡೆ -14-10-2012-ಕರೆಯೋಲೆ


SATYAPPE BALELU 
{Tulu Short Stories } by Pro. K. E . Radhakrishna
 Book Release by Mr. M. Veerappa Moily
President- A. Lakshminarayana Alva
Special  Guest - Dr. U. R. Ananthamurthy 
Chief Guests-
                   Dr. D. K. Chouta
                   Mr. Umanatha.A. Kotyan
Introducing the book-
                    Pro. Muraleedhara Upadhya Hiriadka
                   @S. D. M. College, Ballal Baug, MANGALORE
                       14-10-2012- 4 pm
 WELCOME
ದಯದೀತ್ ಬಲ್ಲೆ

Friday, August 17, 2012

ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸಪ್ತಪದಿ -Seven Steps to Blogging

1. 1 Useful Book for Bloggers in Kannada- Bhavani Shankar's- Kannadada Iee Loka
      [ಕನ್ನಡದ ಈ ಲೋಕ - ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಿರ್ವ }
1.2 Pls visit these blogs
       mupadhyahiri.blogspot.in -muraleedhara upadhya hiriadka
       mupadhyatulu.blogspot.in- Tulu Literature
        Sanskritnetloka.blogspot.in - SANSKRIT NET LOKA
              { Blogger -muraleedhara Upadhya ]
         Kannadablogkondi.blogspot.in
             { Rathabeedhi Geleyaru, Udupi }
         Aryabhatappc.blogspot.in
            { Poornaprajna College, Udupi }
           masnasisudhir.blogspot.in-INDIAN ENGLISH
             Bharatanatyamkodavoor.blogspot.in
           yoganiroga.blogspot.in- YOGA THERAPY
           govindapairesearch.blogspot.in- Govinda Pai Samshodana Kendra
                                                  2
2.1  Blogging is free.  Start with gmail. id
       Blogger Blogs are popular-useful for Indian languages bloggers
        Read Getting Started Guide in Blogger
         Read blogging Chapter in Kannadada  Iee Loka
         Watch  Blogger Channel Vedios in You Tube
           Select one good title for your blog
         Add sub title in Kannada by uploading  scanned  picture, kannada title-
          Select one template { Colour, Design } in Blogger - You can change it afterwards-  Blogger gives beautiful templates to select
          Go to Layout in Design and select useful gadgets like-  blogger badge, Subsribe by email ,   visitors , links to blogs, links to websites , face book  gadget , picaso web gallery etc...
   2.2  Select one topic of your interest to write and post blog articles
 Example-  
                  Different faces of mangalore
                    Absconding girls in Coastal Karnataka
                    Absconding Gods {   Idol } in Coastal Karnataka
                      Suicides of Farmers in Karnataka
                      konkani literature
                      Havyaka Kannada
                      byari literature,
                        Bhutaradhane
                         Interviews of scholars , artists
                         Halagannada, or Nuugannada Kavya { Select one }
                                                         3
 3.1
        Blog post title - 
        { to write in kannada use baraha online- unicode ]
         Blogger gives you choice to use different Indian Language scripts
         If your article is small you can  type it online.
         If  the article is big  convert the dtp to unicode and post it to blogger.
         Give  tags in english to your kannada articles . Tags  help  your article to appear in google search .   Most web users donot khow how to search in kannada. So  enlish tags , sub titles are useful.
  3.2
        Download blog it, or share this tool to your computer
          [   most websites have share this buttons ]
      Select and    Publish  your favorite aricles, news items  related to to your blog  title from other blogs and wesites by giving link. Pls remember- only link. Copy and pasting is  theft.
  3.3
        You can arrange post dated blog posts in your blog. Try to publish at least one article or photo or vedio per week .
   3.4
          You can post photos to to blog after scanning.
           Photo in mobile - blue tooth- computer blue tooth-  to blog
           Audio recording- Moblie blutooth- computer blue tooth- to Sondcloud website- to blog 
            Vedio - you can use webcam in laptop. Upload vedio to You Tube- Afterwards post the vedio to blog-   Give kannada and english title to your  vedio. Give tags to  your vedio.
             Uploading inerviews of artists and writers  is important .  It is our duty to document thier memories and experiences.
   3.5
         To  use both kannada and english in your article select Baraha online unicode- to change from kannada to english use f11 button in your computer- top line
  3.6
        If your blog belongs to one  organisation or college you can give permission to to 100 persons to post to blog using thier own email ed.
 3.7
        To give publicity to your blog-
            Arrange to post it to your Face Book  and  Twitter through Net Worked Blogs.
          Post your blog items to your TWITTER.
         Inform  about your blog to KANNADA BLG KONDI { mhupadhya@gmail.com }
          Register your blog in INDIAE { Gov of India Website }
             Give link to your blog in ZEOL
           Request your friends to give link to your blog in thier blogs
                                                         4
 4.1 Twitter is a Mini Blog - limit 140 letters.
       You can use Kannada in Twitter{ Baraha Unicode }
      Try to write Mini Book Reviews, Mini Film Reviews, Mini Editorials in Twitter.
 4.2 Use Twitter to select and preserve  useful aricles, vedios from blogs ans websites
  for reference to write your M. Fhil  Essay, PH. D. Thesis 
          Follow  me in Twitter - mupadhyahiri
   4.5 Follow twitters of your taste - Twitter helps you to select.
    
4. 6 Ad Twitter Gadget to your blog.
                                                       5
  Kannada writers as bloggers -
        U. R Ananthamurthy
          Dr. B. A. Viveka Rai
           H. S Raghavendra Rao
             Dr C. N Ramachadran
                B. M Bashir
               Abdul Rashid
             Dr Ramachandra Deva
              Kama Roopi [ M. S Prabhakara }
                    [ Former reporter to  The Hindu fron eastern India }
                Muraleedhara Upadhya Hiriadka
                                                   6
 For  Little Magazines with limted circulation  Blog is is a powerful weapon to publish and reach readers .- I have requested editors of  Vijnana Sangati, Namma Manasa,  Sankramana to start blogs.
                                                     7
        How to earn in your blog ?
        Blogger publishes advertisements in  popular blogs {  Preference to English Blogs }
          Learn blogging and     help institutions to start blogs , earn   honorarium.
         Educate people to start Memorial Blogs, Admirers Blogs instead of wasting money in  News paper Advertisemants. 
         Blog is an extra useful qualification in your Bio- Data  
          Preserve your articles in   your blog.
           Blogs with permission to read to selected visiters can be used to write and edit your M. Fhil essay amd PH. D thesis
                                      Muraleedhara Upadhya Hiriadka
                                        Mupadhyahiri.blospot.in
                                          Mhupadhya@gmail.com
                                            Twitter- Mupadhyahiri
                                             Cell- 9448215779
                                             
                                         
   


                       
   

   
  

         

      
         

         
         
     
                  


ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು 2011 | Karnataka Tulu Sahithya Academy

Wednesday, August 15, 2012

ಉಪ್ಪಡ್ { ಅಂಶುಮಾಲಿ } ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಪಣಿಯಾಡಿ ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

varthabharathi | kannada News, Latest kannada News from Gulf, Asia,India and on Sports, Business,Indian,Politics, Education- S. U . Paniyadi award to   Amshumali's  Tulu Novel-' UPPAD'

ಅಂಶುಮಾಲಿಯವರಿಗೆ ಪಣಿಯಾಡಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ-2012

ಪಣಿಯಾಡಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ - Indiatimes Vijaykarnatka-S. U. Paniyadi Tulu Novel Award to  Amshumali { Novel - Uppad }

ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ --- Karnataka Tulu Sahithya Academy

Karnataka Tulu Sahithya Academy

ಬೋಲ ಚಿತ್ತರಂಜನದಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ Bola Chittaranjan Das Shetty

Bola Chittaranjan Das Shetty - Wikipedia, the free encyclopedia

S.U. PANIYADI (ಎಸ್.ಯು. ಪಣಿಯಾಡಿ)

muraleedhara upadhya hiriadka: S.U. PANIYADI (ಎಸ್.ಯು. ಪಣಿಯಾಡಿ)

ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ - Vande Mataram - Lata Mangeshkar

Saturday, August 11, 2012

ತುಳು ಕೂಟ, ಉಡುಪಿ-ಎಸ್. ಯು . ಪಣಿಯಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ -15-8-2012

 Tulu Koota, Udupi
 S. U. Paniyadi Tulu Novel Award Presentation- 14-8-2012
 President- 
 - Dr. Bhaskarananda Kumar
 Chief Guests-
 Sri Bola Chittaranjandas Shetty
- Sri Chandrahasa Rai
{ Registrar, Karnataka Tulu Academi }
 Inroduction to S.  U. Paniyadi Award winner Tulu Novel- Uppad { Amshumali }
 - Pro. Muraleedhara Upadhya Hiriadka
Felicitation to
- Sri. B. N. Harish Bolur
 { Founder Scretary, Tulu Koota, Udupi }
 15-8-2012, Kidiyoor Hotel, Udupi
 4pm
 WELCOME
 Contact Tulukoota-9844532629Saturday, July 21, 2012

ಕುಡಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ - ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚತ್ತಾಯ- Venkataraja Punanchittaya


ªÀÄÄ£ÀÄßr
PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄUÀÄ vÀÆ ¥À¸ïzïAqÁ ?
       ªÉAPÀlgÁd ¥ÀÅtÂAZÀvÁÛAiÉÄgï ¦gÁPïzÀ vÀļÀÄ PÁªÉÇå¯É£ï £ÁqïÝ ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀÄ°Û£À ªÀÄ®è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÉgï.  vÀļÀÄ«£À°è ¸Á»vÀå«®èzÀ PÁgÀt §ºÀ¼À ºÀ¼ÉAiÀÄ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAr®è ¥ÀuïÝ 1947£É E¹éqï gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊPÀÄ®Ä vÀ£Àß vÀļÀÄ£ÁqÀÄ ¥ÀǪÀð¸ÀäöÈw ¯ÉÃR£ÉÆqÀÄ §gÉAiÉÄgï.  PÉëÃvÀæ PÁAiÀÄð ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Éqï D¸ÀQÛ EdÓA¢£À ¥ÉÊPÀįÉUï PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ f¯Éèqï ªÀÄƯɥÁ¯Á¢wÛ£À vÀļÀÄ ¸Á»vÉÆåzÀ §AUÁgÉÆzÀ PÉÆ¥ÀàjUÉ®Ä vÉÆÃdAzÉ ¥ÉÇÃAiÀÄ.  ¥ÀÅtÂAZÀvÁÛAiÉÄgï «µÀÄÚvÀÄAUÀ£À ²æà ¨sÁUÀªÀvÉÆ (PÁªÀå-1984), PÁªÉÃj (PÁªÀå-1987), vÉAQ¯ÁèAiÀÄ£À vÀļÀÄ zÉë ªÀĺÁvÉä (1991) F UÀæAxÉÆ¯É£ï £ÁqïÝ ¥À¸ïzï ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀįÉÝgï.
       vÀļÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½vÀ gÀqÀÝ£Éà ¥ÉeÉÓqï, 1970zÀ zÀ±ÀPÉÆqÀÄ §gÉAiÀÄgÉ ¸ÀÄgÀĪÀÄ°Û£À ªÉAPÀlgÁd ¥ÀÅtÂAZÀvÁÛAiÉÄgÉ£À D®qÉ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À 1983£É E¹éqï ¥ÀæPÀlªÁvïAqï.  D®qÉ GAzÉ£Á ¨ÉÃvÉ£Á ¥ÁvÀð£ÉÆ ¨ÉƼÁîgÀ ªÀiÁtÂPÀ ¥Á¥É§Ar - ¥ÀÅtÂAZÀvÁÛAiÉÄgÉ£À JqÉØ PÀ©vÉ®Ä, CgÉ£ï ¥Áæw¤¢üPÀ PÀ©vÉ®Ä, ªÉÄÃgï ¨sÀÆvÀPÁ¯ÉÆ£ÀÄ ¥ÀÅUÀgïÝ ªÀįÉè ªÀįïÛzï, CAZÀ EvïÛAqï, EAZï EvïÛAqïAzï §gɦ£À PÀ« CvïÛ.
       zÉêÉgï PÀ©vÉqï ¥ÀÅtÂAZÀvÁÛAiÉÄgï zÉêÀgÉ£ï eÁÕ¤¯ÉUï «eÁÕ¤¯Ézï¯Á ¸Àjmï vÉjAiÉÄgÉ DªÀA¢, GvÀÛgÉÆ£É wPÀÌA¢£Á MAf JzïgïPÀvÉ£Éà F ¸Àj EAZÀ ¥ÀuÉàgï. (vÀļÀÄlÄ JzÀÄgÀÄPÀvÉ ¥ÀAqÀ PÀ£ÀßqÉÆzÀ MUÀlÄ) ªÁ d£ÉÆäzÀ ¸ÀA§AzsÀ£ÉÆ PÀ©vÉÆqÀÄ PÀ« zÉêÉgï G¯ÉègïAzï ¸ÀªÀÄxÀð£É ªÀÄ®ÄàªÉgï.  ¥ÁjeÁvÉÆ PÀ©vÉÆqÀÄ zÉêÀgÉqÀ vÀ£À£ï Egïè CgÀ¯ïzï PÁAqÉ GzÀÄgÀÄzÀÄ ¥ÉÇæ£À ¥ÁjeÁvÀ ªÀÄ®àqÀ. zÉÆA§Ä vÁUïzï §uÉÆÚ §zÀ¯ÁAqÀ¯Á KvÉÃvÉÆà PÁ¯ÉÆ Mj¦Aaà ¸ÉÆgÀUÉvÁ ¥ÀÇ ªÀiÁ¯É ªÀÄ®Äà¯ÁAzï ¥ÁæxÀð£É ªÀÄ®ÄàªÉgï. £À«¯ï ZÀƬÄqï J®å ¨Á¯É PÀȵÀÚ£À ¥ÉÇgïèUÀAmïzÀ avÀæt GAqÀÄ.
       vÀļÀÄ£ÁqïUï ¥ÉÇÃAiÀÄgÁ? vÀļÀÄ£ÁqïzÀ ¥ÉÇgÀÄè vÀļÀÄ£ÁqïzÀ ¥ÉÇgÀÄè ¥ÉÇ°PÉ£ï ¥ÀÅUÀgÀÄ£À JqÉØ PÀ©vÉ®Ä NqÉ ¥ÉÇêÀqï AiÀiÁ£ï N°¥Ààqï, J£Àß vÀļÀÄ£ÁqïzÁ £É£À¥ÀÅ¥Ààqï, EAUÉèAqÉÆ, dªÀÄð£ÉÆ, C§ÄzÁ©AiÉÆ, J£Àß vÀļÀÄ£ÁqïUÀªÀÅ ¸ÀªÉÆ£ÉÆ ¥À£Éè? EAZÀ ¥Àæ±Éß PÉÃuÉégï PÀ«.
       ¥ÀÅtÂAZÀvÁÛAiÉÄgï vÀ£Àß QAkõÁ¢UÉzÀ ¢£ÉÆPÀįï£ï PÀÄqÉÆgÀ PÀÄqÉÆgÀ ¤£É¥ÀÅ ªÀįÉÆÛA¢¥ÀÅöàªÀ PÀ«.  J®å ¦gÀAiÉÆzÀ ¢£ÉÆPÀÄ®Ä, zÁ£É CvïAqï NqÉUï ¥ÉÇÃvÉgï - ¨Á¯ÉÆå£ï PÀjzï ¥ÉÇÃ¬Ä PÁ¯ÉÆ£ï ¤£É¥ÀÅ ªÀÄ®Äà£À PÀ©vÉÆ®Ä. PÁ¯ÉÆ ªÀiÁvÀæ ¨ÉÃvÉ Dw¤ CvïÛ.  vÁ£ï¯Á zÀÄA§ÄzÀ ®PÀÌ EfÓÃAzï PÀ«Pï PÀ£Àßr vÀÆ£ÀUÀ UÉÆvÁÛ¥ÀÅAqï, £ÁaPÉ, ¥ÉÇÃrUÉ D¥ÀÅAqÀÄ.
       ªÀiÁtÂPÉÆ ªÀĪÁégÀÄ PÀ©vɯïqï EªÉðgï ¥Á¥ÀzÀPÀįɣÀ, C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀPÀįɣÀ avÀæt GAqÀÄ.  ªÀiÁtÂPÉÆ, d£À¥ÀzÀ ¥ÁqÀݯÉÆ£ï ¥ÀtÄà£À §qÀªÉ¢.  §zïÌzÀ ¨ÉÃeÁgï£ï VqÀÄà£À C¯É£À ¥ÀzÀvÀ ªÉÆÃr F PÀ©vɯɣÀ ªÀ¸ÀÄÛ.  ªÀĪÁégÀÄ §gÀªÀÅ-¸ÀgÀªÀÅ PÀ¯ïÝfÓ.  DAiÉÄUï ¸ÀA§¼À¯Á EfÓ.  ¸ÀA¸ÁgÀ¯Á EfÓ.  DAiÉÄ Mj CªÀzsÀÆvÀ®PÀÌ §zÀÄ̪É.
       KgÀè EfÓ ¤£Àß G¯Á¬ÄzÀ ¤£ÀßqÀ MAf ¥ÁvÉgÉÆ F PÀ©vɯÉqï PÀ«£À ¸ÀéUÀvÀ®ºÀj¯É£ï vÀƪÉÇ°.  AiÀiÁ£ÉÆjAiÉÄ, JAPï KgÀè EfÓ ¥ÀtÂà£À PÀ« «µÀÄÚvÀÄAUÀ£ï ¤£É¥ÀÅ ªÀįÉÆÛAzÀÄ vÀ£À£ï vÁ£Éà ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀįÉÆÛA¨Égï CAiÉÄ£ÉzÀÄgÀÄqÀÄ AiÀiÁ£ï §f MAf G«Ä¯ï¤£À G¯Á¬ÄzÀ ¤£ÀqÀ MAf ¥ÁvÉgÀ PÀ©vÉÆqÀÄ PÀ« ºÉaÑUÉ §UÀÎqÀ §UÀÎqÀ, ¤£À£É ªÀÄAiÀÄÄà£É ªÀįïÛ, PÀdªÀÅ£ï Crvï ¦zÀ¬ÄUï zÀPÉégïAzï JZÀÑjPÉ PÉÆgÉàgï.  UÁA¢üfAiÉÄgÉ£ï ¤£É¥ÀÅ ªÀÄ®Äà£À CvÉÆÛ¸ÉÆ, UÀÄ©â¯É£À UÀÆqÀÄzÀ §UÉÎ §gÉw£À ¨Á£ÉÆzï ²°à®Ä F ¸ÀAPÀ®£ÉÆzÀ ¨ÉÆPÀÌ gÀqïØ JqÉØ PÀ©vÉÆ®Ä.  PÁ½zÁ¸À£À C©üeÁÕ£À ±ÁPÀÄAvÀ®zÀ PÀuÉégï ¥À¤à£À MAf ±ÉÆèÃPÉÆ£ÀÄ, ¥ÉÇêÀ¼ï EvÉÛ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉÃAzï vÉjvïAzï C£ÀĪÁzÀ ªÀÄ®Äà£À ¥ÀÅtÂAZÀvÁÛAiÉÄgï vÀļÀÄ ªÉÄÃWÀzÀÆvÀ£ï §gɦ®PÀÌ DªÀqï.
       ªÉAPÀlgÁd ¥ÀÅtÂAZÀvÁÛAiÉÄgï ¸ÁévÀAvÉÆæ÷åÃvÀÛgÀ vÀļÀÄ PÁªÉÇåzÀ ªÀÄ®è PÀ«.  CgÉ£À PÀ«vɯÉqï ¥ÁArvÀå ¥ÀæzÀ±Àð£À, ªÁUÁqÀA§gÀ EfÓ.  vÀļÀÄ£ÁqïzÀ eÁ£À¥ÀzÀ ¯ÉÆÃPÉÆzÀ ¸ÀvÉÆé£ï ¢AeÉÆAzÀÄ F PÀ« §Ä¯ÉzÉgï.  vÀļÀÄ£ÁqïÝ ¨sÀÆvÀPÁ® ¥ÉÇgÀÄè EvïÛAqïAzï £ÀA§Ä£À F PÀ« EvÉÛ£À PÁ¯ÉÆzÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ªÉÊgÀÄzsÉÆå¯É£ï vÀÆzÀÄ ¨Á¬Ä§ÄqÀA¢£Ágï CvïÛ.  ¥ÀÅtAavÁÛAiÉÄgÉ£À PÁªÉÇå£ÀÄ NzÀßUÀ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄUÀÄ vÀÆ §ÆzÀÄðAqÀÄAzï ¥ÀtÂà ¥ÁvÉgÀ£ï £ÀA§gÉ D¥ÀÅfÓ.  CVߢªÉÇåqï Mj¢£À «µÀÄÚvÀÄAUÉ, UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ, PÀAiÀiÁågÀ, PÉ.«. wgÀĪÀįÉñï, ¥ÀÅtÂAZÀvÁÛAiÀÄ®PÀÌ EwÛ PÀ«PÀÄ®Ä PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄqÀÄ G¯Éègï. vÀļÀÄ£Áqïqï D®qÉzï £ÀA§ÄUɯÁ GAqÀÄ.  PÀÄqÀèzÀ ªÀÄ°èUÉzÀ PÀªÉÄä£À¯Á GAqÀÄ D®qɯɣÀ fÃuÉÆðÃzÁÞgÀ¯Á UÀqïÝqï DªÉÇAzÀÄAqÀÄ.  DAqÀ¯Á DzsÀĤPÀ ªÀÄ£À¸ïìUï £ÉªÀÄä¢ EfÓ.  zÁAiÉÄUï EAZÀ ¥ÀuïÝ PÀ« ¥ÀÅtÂAZÀvÁÛAiÉÄgï PÉÃuÉÆAzÀįÉègï.  £ÀA©PÉqïݯÁ qÀA¨sÁZÁgÀ eÁ¹Û D¥ÀÅ£À ¸ÀªÀiÁeÉÆzÀ ¸ÀªÀĸÉå®Ä ¸ÀAQÃtð CvÀÛAiÉÄ?
ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »jAiÀÄqÀPÀ
¸ÀTÃVÃvÀ
JA.L.f.-1 (JZï)
zÉÆqÀØ£ÀUÀÄqÉØ, GqÀĦ 576 102