Wednesday, April 13, 2011

neyi per[collection of tulu poems] edited by bhaskar rai kukkuvalli[2009]

neyi per
[ collection of tulu poems] 
compiled by-
bhaskar rai kukkuvalli
 published by
karnataka tulu sahitya academy
 city corporation building
lalbagh
mangalore-575003
 email-tulu.academy@yahoo.co.in
firtst edition-2009
pages-228
price- rs-100

Polali Rathotsava

Sunday, April 10, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Poem

ಮೆಟ್ರಿಕ್
                                           - ಸುಳ್ಯೊತ ಮಮ್ಮದೆ, ಬಾಲವೃಂದೊ.

ಹಳ್ಳಿಟಿತ್ತಿ ಶಾಲೆ ಆಂಡ್
ಪೇಟೆಗಿತ್ತೆ ಪೋವೊಡಾಂಡ್.
ಕಲ್ಪೆರಿತ್ತೆಕಾಸ್ ಓಂಡ್?
ಜಗತ ಬಾಳ್ವೆ ಇಂಚೆನೇ-
ಮಾಸ್ಟೆರಿತ್ತೆ ಪಂಡೋಂತುಲ್ಲೆರ್
ಸಾಲೊಕೊರ್ಪೆರ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಲ್ಯೆರ್
ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್, ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಿಲ್ಲರೆ
                      ಮಲ್ಪುನೆಂಚಿನಾ?                ||1||

ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗ್ ಬಡತ್ದಾಂಡ್
ಫೋತರ್್ಫೋಮರ್್ಡ್ ಕುಳ್ಳ್ದಾಂಡ್.
ಅಷ್ಟಪಾಠೊ ಕಲ್ಪೆರಾಂಡ್.
ಮಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚನಾ?
ಹಳ್ಳಿಶಾಲೆ ಪೊಳ್ಳು ಇತ್ಂಡ್
ಅಲ್ಲ್ಬಿರುದು ಬತ್ತ್ದಿತ್ಂಡ್
ಮಾತಪಾಠೊ ಸುಲಭೊ ಇತ್ಂಡ್.
                       ಮೂಲ್ ಅಂಚನಾ?                ||2||

ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಂಡ್ ವಷರ್ಾವಧಿತ
ಅದೃಷ್ಟೊ ತೂಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆತರೆತ
ಹಳ್ಳಿಹುಡುಗೆ ಪಾಸ್ ಆತೆ.
ಬರ್ಪಿ ವರ್ಸೊನಾ?
ಆಯನಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ್ದ್
ಸಾಲೊಬಡ್ಡಿಗ್ - ಬಡ್ಡಿಕೂಟ್ದ್
ರಡ್ಡ್-ನಾಲ್ ಬುದ್ಧಿಪಂಡ್ದ್
                         ಕಡಪುಡ್ಯೆರಾಯನ್.                ||3||

ದುಂಬುತ ಒಡೆಯೆ ಆವೆನೆ?
ಆಯನ ಕುಟುಂಬೊ ತೂವೆನೆ?
ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ದ್ ಸಾಂಕ್ವೆನೆ?
ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೊಡು.
ಮೆಟ್ರಿಕೊಂಜಿ ಕಲ್ತ್ಬುಡ್ದ್
ಆಯಗೊಂಜಿ ಬೇಲೆತಿಕ್ದ್
ಅಮ್ಮೆಗಪ್ಪೆಗ್ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ದ್
                       ಆಯೆ ಸಾಂಕೊಡು.                ||4||

ಇತ್ತಿಚೂರು ಜುಟ್ಟುಪೋಂಡು
ಪೊಲರ್ುಕ್ರಾಫ್ ತರೆಟ್ ಕುಲ್ಂಡ್
ಬೊಲ್ದುಬತ್ತಿ ಬಾಯಿಟಾಂಡ್
ಶೋಕು ಸುರುವಾಂಡ್
ಐಕ್ನೆಕ್ಕ್ ಕಾಸ್ಪೋಂಡು
ಅಲ್ಲ್ಮೂಲ್ ಸಾಲೊ ಆಂಡ್
ಕಾಕ ಪೋಕೆರಿಷ್ಟೊ ಆಂಡ್
                     ಒಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ್ಂಡ್.                ||5||

ಪರೀಕ್ಷೆಕರಿಂಡ್ ಆ ವಸರ್ೊ
ಅಮ್ಮಗಾಂಡ್ ಬಡ್ಡಿತವಸರ್ೊ.
ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಆಂಡ್ಪಾಸ್
ಫಿಫ್ತ್ ಫೋಮರ್್ಡ್ದ್.
ಒಂಜಿವಸರ್ೊ ಉಂಡು ನನ
ಕಲ್ಪೆರಿತ್ತೆ ಓಂಡುಪಣ-ವ್
ಎಂಚಾಂಟಲಾ ಕುಲ್ನೊಡ್ನನಾ
                             ಮೆಟ್ರಿಕ್ಕ್ಡ್.                    ||6||

ಸಾಲೊ ಇಂಚಿ ಏರ್ದ್ ಪೋಂಡು
ಅಸ್ಲ್ತಾತ್ ಬಡ್ಡಿ ಆಂಡ್
ಅಮ್ಮನ ತರೆಟ್ ಚಿಂತೆಕುಲ್ಂಡ್
ಮಗನಮೆಟ್ರಿಕ್ಕ್.
ಮಗನಬುದ್ಧಿ ಹಾಲ್ಆಂಡ್
ಬತ್ತಿದುಡ್ಡು ಶೋಕುಗಾಂಡ್
ಓದಾಟಿಂಚಿ ಉಂತ್ದ್ ಪೋಂಡು
                       ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಕ್.                ||7||

ಮಲ್ಲಪರೀಕ್ಷೆ ಕರಿತ್ಪೋಂಡು
ಪಾಸ್, ಪೈಲ್, ಪಟ್ಟಿ ಆಂಡ್
ಅಯನ ನಂಬರ್ ಪೈಲ್ ಆಂಡ್
ದೈವಲೀಲೆ.
ಮಗನಮೋರೆ ಅಮ್ಮೆ ತೂಯಿಜೆ
ಮೆಟ್ರಿಕ್ಕ್-ದ ಕೋಪೊ ಪೋಯಿಜಿ
ಸಾಲೊತ, ವಾರಂಟಿ, ಬತ್ಂಡ್ ಅಜರ್ಿ
                      ಅಮ್ಮಗ್ ಜೈಲೆ!                ||8||


ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936
 

Nirmalakka nirmalakka -Mr.Bean in Tulu Song (WTN Prodcutions )

Tulu Songs from Aralnd Manas Video Album - Part 2

Wednesday, April 6, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 -Poem

ಮದೆತ ಬಾಳ್ವೆ
                                                             - ಎಮ್. ವಿಟ್ಟಲ ಹೆಗ್ಡೆ

ಲೋಕ ಒಂಜಿ ನಡತೋದುಂಡ
ಯಾನ್ ಪಿನಯೆ ಯೆನನ್ ಬುಡುದೆ
ಕಾಲ ತಿರುಗುನವೆನ್ ತೂಂಡ
ಆಯೆ ನೀತಿ ಸೂತ್ರ ಕಡ್ದೆ
ಪಂತೆಡ್ ಪರಪಂಚನಾ?
ಕ್ರಮತ ನಡತೆ ಇಂಚನಾ?
ಬಾಳೊಲಿ ನನ ಯೆಂಚನಾ!
ಮಾತೆರಮ್ಮಗಾಯಗೀ ರೀತಿದ ವೊಳಸಂಚನಾ?

ಯೆನನ್ ಇಡೆಗ್ ನೂಕಿನಾಯೆ
ಕಿನ್ನಿರಂಗ ತಲೊಟು ಬುಡಿಯೆ
ಎನ ಪೊರುಲುನು ಮದೆಟ್ ತೂಯೆ
ಐತ ಸುತ್ತು ಮುತ್ತು ಸುಡಿಯೆ
ಒಂಟಿ ಕಾರ್ ದೀವೊಲಿ!
ನೆಲ ಸುಡುತಿ ಕಾವೊಲಿ!
ಕೈ ಕೊರಿಯೆಡ ಆವೊಲಿ!
ಯಾನ್ ದೆತರ್್ ತುಂಬುದಿಪುದೆ ಅದಗ ಜಾವೊಲಿ!

ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರಿನ ಬೇಗ
ಯೆಂಕ್ ಕೊರ್ಜೆ, ದಾನೆ ಪಣೊಲಿ!
ಈ ತರತ ಮಾರಿರೋಗ
ಪೋವರೊವ್ವು ಮದರ್್ ತಿನೊಲಿ!
ಯೆಂಕ್ ಜಾಗ್ ಈತೆನ?
ಹಕ್ಕ್ ಕೊರಂದೆ ಪೋತೆನ!
ಅವ್ವೆನೊಂಚಿ ದೀತೆನ!
ಜಾಗ್ನೊಂತೆ ಬುಡುಪವರೆಗ್ ದೇಗ್ ಸೋತೆನ!

ಮನಸ್ಡೊಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಪುಟುಂಡು
ಐತ ಬೊಲ್ಪುಡಂಚಿತೂಯೆ!
ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ್ಗೆಟೆಂಡ್
ಈಯವೊಲಿಯಿಂದ್ದಾಯೆ
ಉಲಯಿದುಲಯಿ ನಲ್ಪೊಲಿ
ಸುಖತಗೊಂಡೆ ತಲ್ಪೊಲಿ!
ಬೇತೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ!
ಈಯವಿನ್ಪಿ ಬೆದೆಕಮೃತದ ಕೈಯಿ ಕೊಲ್ಪೊಲಿ!

ಪಿದಯಿಪೋದು ಉರುಡುರುಡುದು
ಯೆಕ್ಕವು ಸುಖಯೆರೆಗ್ ಬೋಡು?
ಆಸೆದೊಂಜಿ ಸಸಿನ್ ನೆಡ್ದ್
ಕೈ ಬುಡುಂಡಲದಗ ಬಾಡು
ಲೋಕ ಮಲ್ಲೆನುಪ್ಪಡ್
ಐತ ಹಕ್ಕ್ ತಪ್ಪಡ್
ಈತೆನಾಂಡಲೊಪ್ಯಡ್!
ಈ ಬಲನೇ ಪಾರ್ಪಾದರ್್ ಬಾನದರ್ಪಡ್ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936

 

Monday, April 4, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Story

ರಾಮೆ!
                                                                           -ಸುಳ್ಯೋತ ಮಮ್ಮದೆ.
                                                        B . H . E . S . S. ಬಾಲವೃಂದ ಸುಳ್ಯ

           ರಾಮಣ್ಣಾ! ಬೆಲ್ಲೋ ಕಂಡ್ತ್ ತಿನ್ಪನಾ? ರಾಮುನ ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆ ಕೇಂಡಳ್.
           ಇಜ್ಜಿ ಸಿದ್ಯಪ್ಪೇ, ಒಂಜಿ ಎಳಿಯ ತುಂಡು ... ರಾಮು ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ.
           ಒಂಜಿ ತುಂಡ್...? ಈ ಸಾಲೆಡ್ದ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಪೊತರ್್ ಸುಮಾರಂಡ್. ದಾಲಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೆಟಿಜ್ಜ.
           ಇಜ್ಜಿ ಸಿದ್ಯಪ್ಪೇ, ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಆತೆ.
            ಇತ್ತೆ ... ದಾದ ಪನ್ಪಂಬೆ ... ಮುಂಡೇಮಗಂದ್ತ್ ರಾಮುಗ್ ಪೆಟ್ಟ್ಕೊರ್ಯಳ್.
ಪಾಪೋ ಆಣ್ಗ್ ಪೆಟ್ದ ಬೇನೆ ತಡೆವಾಂದೆ ಬುಲಿಪ್ಪರ ಸುರುಮಲ್ತೆ.
         ರಾಮನ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ವಕೀಲೆರ್. ಆರೆಗಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪಿ ಬೊಡೆದಿ ರಡ್ಡನೆ ಸಂಬಂಧೊತವು. ರಾಮು ದುಂಬುತ ಬೊಡೆದಿನ ಮಗೆ. ಆಯೆ ಈ ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆನ ಪೆಟ್ಟ್ ಸಿಂದ್ತ್, ಸಿಂದ್ತ್, ಬಚ್ಚಿದ್ ಪೋದಿತ್ತೆ. ರಾಮುನ ಅಮ್ಮೆ ಸಾಮರಾಯೆರ್ ಬಯ್ಯನಗ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಬತ್ತೆರ್. ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡ್ದ್ ನೋಪಾವಲ್ಂದ್ದ್, ಆಣ್ದೆತ್ತ್ ಬಲಿತ್ತ್ರ್ಯೆ, ಮಾತೆರ್ಲಾ ರಾಮುನು ನಾಡ್ಯೆರ್. ಆಂಡ ಆಯೆ ತೂವೆರ ತಿಕ್ದ್ಜೆ. ಸಾಮರಾಯೆರೆಗ್ ಭಾರಿ ದುಃಖೊ ಆಂಡ್. ರಾಮು ಸೀದಾ ಮೈಸೂರ್ಗ್ ಪಾರ್ದ್ಪೋಯೆ.
            ಪಾಪೋ ಮೈಸೂರ್ಡ್ ಆಣ್ ಮಾಗರ್ೊತ ತರೇಡ್ ಬುಲ್ತೋಂದ್ ಕುಲ್ಯೆ. ರಘುನಾಥರಾಯೆರ್ಂದ್ ಪಣ್ಪಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನೊ ರಾಮುನ್ ತೂದ್ ತನ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಲೆತೋಂದ್ ಪೋಯೆರ್. ಅಲ್ಲ್ ತನ ಪುದರ್ ಸುಂದರೆಂದ್ತ್ ರಾಮು ಪಂಡೆ. ರಘುನಾಥರಾಯೆರೆಗ್ ಒರ್ತಿ ಮಗಲಿತ್ತಲ್. ಆಲೆ ಪುದಾರ್ ಲೀಲಾಂದ್ತ್. ಸುಂದರೆ ಆಲೆಗ್ ತಕ್ಕ ಕಂಡಾನಿಂದ್ತ್ ರಾಯೆರೆ ನಿನೆದರ್, ರಾಮು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿಂದ್ತ್ ರಾಯೆರೆಟ ಸುಳ್ಳ್ ಪಂಡೆ. ಈ ಎನ್ನರ್ಯ ಉಂತ್ಂದ್ತ್ ರಾಯೆರ್ ಪಂಡೆರ್. ಲೀಲಾನ್ಲ ರಾಮುನ್ದಾ ಸಾಲೆಗ್ ಕಡಪುಡ್ಯೆರ್.
            ಇಂಚಿ ರಾಮನ ಅಮ್ಮೆ ಸಾಮರಾಯೆರ್ ರಾಮುನ್ ನಾಡ್ಯೆರ ಭಾರೀ ಪ್ರೇತ್ನೊ ಮಲ್ತೆರ್. ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ್ ಎರ್ಕದ ಒಂಜಿ ಊರ್ಡ್ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಗುವ್ವೆಲ್ಗ್ ಬೂರ್ದ್ ಸೈತಿತ್ತೆಗೆ. ಪುಣನ್ ದಿಕ್ಕೆರ್ ಗುಂಡಿಟ್ ಪಾಡ್ಯೆರ್ಂದ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮರಾಯೆರೆಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಆ ಸೈತೀ ಆಣೇ ರಾಮೆಂದ್ತ್ ರಾಯೆರ್ ಗ್ರೇತ್ದ್ ಮೆಲ್ಲಾಯೆರ್.
            ರಾಮೆಲಾ ಲೀಲಲಾ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆರೆಲೆಕ್ಕೊ ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲು ಮಲ್ಲೆ ಆಯೆರ್. ರಘುನಾಥರಾಯೆರ್ ಮೊಕುಲೆ ಉಲಾಯಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಬುಡುಪುಣಾಂದ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಆಂಡ ರಾಯೆರ್ ಕೀಳ್ ಜಾತಿದಾರ್. ರಾಮುಗ್ರಾ ಒರ ಅಮ್ಮನ ಮೋನೆ ತೂವೊಡ್ಂದ್ದ್ ಆಶೆ ಪತ್ಂಡ್, ಆನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ರಾಮು, ರಾಯೆರ ಕಾರ್ಗ್ ಬೂರ್ಯೆ, ಬೂರ್ದಾದ್ ತನ ಕಥೆನ್ ಮಾತ ಪಂಡೆ. ರಾಯೆರೆಗ್ ಪಿಸ್ರ್ಲಾ ದುಃಖ್ಖೊಲಾ ಒಟ್ಟುಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಆರ್ ಸಾಮರಾಯೆರೆಗ್ ಬರ್ಯೆರ ಕಾಗಜಿ ಕಡಪುಡ್ಯೆರ್. ಆರ್ ರಾಮುನು ಊರ್ಗ್ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋಯೆರೆಂದ್ತ್ ಬತ್ತೆರ್. ಬಯ್ಯಗ್ ರಾಮು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಓದೊಂತಿತ್ತೆ. ಆತಾನಗ ಲೀಲ, ಉಳಯಿ ಬತ್ತಳ್.
            ಈರ್ ಊರ್ಗ್ ಪೋಪರಾ? ಆಲ್ ಕೇಂಡಲ್.
            ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆನೇ ಬರ್ಪೆಂದ್ತ್ ರಾಮು ಉತ್ತರೊ ಕೊರ್ಯೆ.
          ಈರೆ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮದಿಮ್ಮೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಜರ್ಡ? ಪೆರಪ್ಪ ಲೀಲ ಕೇಂಡಲ್.
            ಆರೆನ್ ಒಪ್ಪಾವೆಂದ್ತ್ ರಾಮು ಪಂಡೆ. ಲೀಲ ಸಂತೋಸೊಡ್ ಆವಡ್, ಎನನ್ ಮದಪಡೇಂದ್ದ್ ತನ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಯಳ್.
             ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ, ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ, ಆಕ್ಲೆ ಊರ್ಗ್ ಬತ್ತೇರ್. ರಾಮು ಆಯನ ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಂಡೆ. ಸಿದ್ಯಪ್ಪೆಗ್ಲಾ ಬೇಜಾರಾಂಡ್. ರಾಮೂ ಈ ಬುಲೆತ್ತಿನ ಆಣ್, ಹಾಲಾದ್ ಪೋವ, ನಿಕ್ಕ್ ಮದಿಮ್ಮೆಮಲ್ಪೊಡ್ಂದುಲ್ಲೆ.
            ಆವಡಮ್ಮ. ರಘುನಾಥರಾಯೆರ ಮಗಳೆನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ...
            ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಈ, ಜಾತಿಡ್ದ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಲ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನೆನಾ?
            ಜಾತಿಗ್ ಸೂಬೂರ್ಂಡ್, ಈತಾನೆಟ ಎನನ್ ಸಾಂಕ್ತ್ಜೆರಾ?
           ಈ ಎನ ಪಾಲ್ಗ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಂಡ್ಲ ಒಂಜೆ. ನಡಪ್ಪು ... ನಡಪ್ಪೂ ...
            ರಾಮು ಮನದಾನಿಯೇ ಮೈಸೂರ್ಗ್ ಪೋಯೆ.
           ರಾಮುನ್ ತೂದ್ ಅಲ್ಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸಂತೋಸೊ ಆಂಡ್. ಮದ್ಮೆದ ಸಿದ್ಧತೆಗ್ ತೊಡಗ್ಯೆರ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಆಮಂತ್ರಣೊ ಪೋಂಡ್. ಐನೆಡೆಟ್ ಎಂಕ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಸಾಮರಾಯೆರೆಗ್ಲಾ ಪಂಟ್ದ್ ಕಡಪುಡ್ಯೇರ್. ಆರ್ ಪಗೆಲ್ ಇರ್ಲಾ ಆಲೋಗನೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಮದ್ಮೆಗ್ ತನ ಬೊಡೆದಿನ್ಲಾ ಲೆತೋಂದ್ ಬತ್ತೇರ್. ಲೀಲನ ರಾಮುಗ್ ಕೊರ್ತ್ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ್. ಅಮ್ಮನಲ್ಲಾ, ಸಮ್ಮಲೆನಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ರಾಮುಗ್ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸಂತೋಸೊ ಆಂಡ್.
            ಮಾತೆರ್ಲಾ ಸಂತೋಸೊದ ಸುಗ್ಗಿಟ್ ತೆಲಿತ್ತೆರ್. ಎಂಕ್ಲೊಲಾ ನಲಿಪುಕ, ಅತ್ತೆ?

ನವಯುಗ ತುಳು ಸಂಚಿಕೆ - 1936

bharatha kavyo paasadi-edited by- dr kamalaksha k[2009]

bharatho kavyo paasadi
[a tulu commentary to arunabjas'tulu bharatha kavyo]
 edited by dr kamalaksha
principal triveni academi,
vidyanagar ,
 kasargod-671123
til-04994-231042
mobile-94470 15042
published by-
 karnataka tulu sahitya academy
 city corporation building
mangalore-575003
pages- 312
 first edition- 2009
price rs 130
cover desikgn kallur nagesh