Sunday, May 22, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Poem

            ಬೊಲ್ಪು
                                                  - ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ

ಹಿಂದೂ ದೇಶದ ನೇಲ್ಯ ಬೊಲ್ಪು |
ಗಾಂಧಿಮಹಾತ್ಮೆರತ್ತೆಯೆ            ||1||


ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗೇರ್ |
ಎಣ್ಣೆ ವದಗಯಿನಾರ್ಯೆ            ||2||


ಧೀರ ಆರ್ಯಪುರುಷೆ ಆರ್ |
ವೀರ ಪಂಡಿತನೆಹರುಯೆ            ||3||


ಬೊಲ್ಪು ತೂವರೆಗಾದ್ ಬಾಬು |
ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೆಯೆ                ||4||


ಚಿತ್ತರಂಜನ ದಾಸೆ ಸಯಿತೆರ್|
ಅವ್ವೆ ಬೊಲ್ಪುಡು ಇತ್ತ್ದ್            ||5||


ಇತ್ತೆಲರೆನಾ ಪೊಲರ್ು ಪುದರ್ |
ಮೆರೆವುಂಡೇತ್ ಲೋಕೊಡು            ||6||


ಬತ್ತೆಲಾದ್ ಕತ್ತಲೇಡ್ ಉಂತುದೀ|
ನಮ ಅಪ್ಪೆಗ್                    ||7||


ಕುಂಟು ತುತ್ತದ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತ್ದ್ |
ಅಲೆನ್ ಬೊಲುಪುಗು ಕನಕಯೆ        ||8||


ಹಿಂದುಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಲೆ ಬಲ್ಲೆ|
ಪೋಯಿಯೆ ದೀಪದಡಿಕ್            ||9||


ಅಪ್ಪೆ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ಪುಗೆ|
ಸ್ವರ್ಗಸುಖೊನು ಪಡೆಪರೆ            ||10||


ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936

Thursday, May 19, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Poem

   ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪ್ನಗ
                                  -  ತುಳುವ ಬಂಧು

ಪುಲ್ಯಕೇಲ್ ಆವೊಡಂಡ
ರೈತೆರ್ ಮಾತ ಲಕ್ಕೊಡಂಡ
ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪೊಡು.
ಕೊಕ್ಕೊಕ್ಕೋ ಕೊಕ್ಕೊಕ್ಕೋ
ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪೊಡು.
ನೆನ್ನ್ ಕತ್ತಲಮ್ಮಕೆತೇನ್ದ್
ಸೀರೆಸೆರಂಗ್ ಒಯಿತ ತುತ್ತ್ದ್
ಪಾರ್ ಪೋಪಲ್.
ಗುಡ್ಡೆತಡ್ಡೊ ಉಂತುದುಂತ್ದ್
ಪಾರ್ ಪೋಪಲ್.
ರೈತೆರ್ ಮಾತ ಪಕ್ಕಲಕ್ಕದ್
ಬಂಜಿಗೀತ ಸಣ್ಣೊನೊ ಪಾಡ್ದ್
ಕಂಡೊಗ್ ಪೋಪೆರ್.
ಎರುಕುಲೆನ್ ದೇರೊಂದ್
ಕಂಡೊಗ್ ಪೋಪೆರ್.
ನೇಗಿಲುಲೆನ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತ್ದ್
ಓ ಓ ಓ ಪಂಡೋಂದ್
ರೈತೆರ್ ಪೋಪೆರ್.
ಪೋಪಿನಗ ಆಪಿ ಪೊಲರ್ು
ಏರ್ ತೂಪೆರ್.
ಸೂಯರ್ೆ ಮೂಡ್ದಾಯಿನಗ
ರೈತೆರ್ ಮಾತ ಅಡಪುನಗ
ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪುಂಡು
ಕೊಕ್ಕೊಕ್ಕೋ ಕೊಕ್ಕೊಕ್ಕೋ
ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪುಂಡು.
ರಾತ್ರೆ ರಾಣಿ ಆಳೆ ನಿಶೆ
ಬೊಕ್ಕ ಬಪರ್ುನಾಳೆ ಉಷೆ
ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪ್ನಗ.
ಕೆಕ್ಕಿಲ್ನ್ ಉದ್ದೊಮಲ್ತದ್
ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪ್ನಗ.
ಪಳ್ಳಿಡಪಗ ಪಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್
ಇಗಜರ್ಿಡ್ ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ವೆರ್
ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪ್ನಗ.
ದೇವಸ್ಥಾನೊಗ್ ಭಟ್ರ್ ಪೋಪೆರ್
ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪ್ನಗ.
ಲಕ್ವೆರಪಗ ಕಲ್ಪಿ ಜೋಕುಲು
ಪತ್ವೆರಕ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಬೂಕುಲು
ಪುಲ್ಯಕೇಲ್ಗ್.
ಐಟ್ ಇತ್ನೆನ್ ಮನನೊ ಮಲ್ಪೆರ್
ಪುಲ್ಯಕೇಲ್ಗ್.
ಕವಿಕುಲೊಂಜಿಕಡೆಟ್ ಕುಲ್ದು
ಜಗೊದ ಸೊಬಗ್ನಕ್ಲ್ ತೂದ್
ಕವನೊಕಟ್ವೆರ್.
ನನ್ನನ ನನ್ನನ
ಕವನೊಕಟ್ವೆರ್.

***************


(ನಮೊಲ - ಕೋರಿಲುಲು)
ಎಂಕ್ಲೆಗೀದ್ ದಯೆಲ ಇಜ್ದಿ
ಕೋರಿ ಕೆರ್ದ್ ತಿನ್ಪೊ ಸಜ್ಜಿ
ನಮೊ ಕೃತಘ್ನೆರ್.
ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಪಿಜಕ್ದ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಪರ್ಪ.
ಮಹಾಕೃತಘ್ನೆರ್.
ನಂಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಉಂಡ್ ಇತ್ತೆ
ಕೋರಿದಾಯೆಗೆಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ.
ಏರ್ ಕೃತಘ್ನೆರ್?
ಹಾಲ್ ಕೋರಿಲೇನ್ ಕೆಪರ್ೊ
ಜನೊಕ್ಲ್ ಕೃತಘ್ನೆರ್.

************

ಪುಲ್ಯಕೇಲ್ ಆವೊಡಾಂಡ
ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಲಕ್ಕೊಡಂಡ
ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪೊಡು
ಕೊಕ್ಕೊಕ್ಕೋ ಕೊಕ್ಕೊಕ್ಕೋ
ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪೊಡು.ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936
 

ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ-----

Monday, May 16, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Poem

          ತಿಂಗೊಲು
                                                   - ಎಮ್. ವಿಠಲ ಹೆಗ್ಡೆ
 

ಲೋಕೊನು ಕತ್ತಲೆ ರಟ್ಟೆದ ಕಟ್ಟ್ದ್
ಸುತ್ತುದು ಜೈತ್ಂಡ್ ಸೆರೆದೀದ್
ಜೀವೊಲು ಕಣ್ಣ್ಡ್ ಕಲಿ ಪಸ್ದುಂತಿಯೆ
ಕರ್ತವೆ ಈಮೆನ್ ಬುಡುಪಾದ್
ಕಣ್ಣರತ್ದ್ ಬಾರುಳೆನೊರ ತೂಯೆ
ಎನ್ನಗುನ್ಪಿನ ಮೋಕೆನ್ ದೀಯೆ        ||1||

ತಿಂಗೊಳು ಬೊಲ್ಲೆಯಿ, ಪೇರ್ದ ಕಂದೆಲ್
ಮಜಲ್ಗ್ ಮಜಲೇ ಬೊಲುಪಾಂಡ್
ಕತ್ತಲೆ ಕೋಂಟುಡು ದೆಂಗುನೆ ತಿಂಗೊಲು
ಲೋಕದ ಮೋನೆನ್ ತೆಲಿಪಾಂಡ್
ಕಪ್ಪಾದುಂತುಂಡು ದೂರದ ಗಿಡುಪು
ಚಪ್ಪೆನ್ ಈ ರುಚಿ ದೂರೊಗು ಗಿಡುಪು!    ||2||

ಕಡಲ್ದ ಸೆರೆ ಪುರೆಲ್ದ್ ನೆಲಕೊರಗ್ಂಡ್
ದನಿಕೆದ ವುಬ್ಬಸ ಬುಡು ಬುಡುದು
ಪಸೆ ಪಸೆ ಗಾಳಿದ ಗುಟ್ಟುದ ಪಾತೆರ
ಪಂರ್ಬಂಡ್ ಪೊಸ ಬಳ್ಳಿನ್ ನೆಡ್ದ್
ಮಜಲ್ಗ್ ಗೂಸುಂಡು ದೇವೆರೆ ಪೇರ್!
ನಿಜ ನಿಜರೂಪೊಡು ತೋಜಿಯೆರಾರ್     ||3||

ಉಲ್ಲಯೆ ಬಾನದ ಜಾಲ್ಡ್ ಬೊಳ್ಳಿದ
ಚೆಂಡ್ನ್ ದಂಕುವೆ ದಡಿಕೊರುದು
ಎದುರುಡು ತಡೆಪರೆ ಆಯೆನೆ ಬಂಟೆ
ಪುಲೆವುಂಡು ಕಾರ್ದ ನರ ತರೆದ್
ಆಯನ ಆಟದ ಬೊಲುಪುದ ಧೂಲು
ಮಾಯ ಪಡಿ ದಗೆ ಲಕ್ಕ್ಂಡ್ ಮೂಲು!    ||4||

ಪಗೆಲ್ದ ಬೊಲುಪುದ ಪೊಸಪೊಲರ್ುಂಡು
ಮೆಯ್ಯುರಿಪವು ಪಗೆ ಐಟಿಜ್ಜಿ
ಪಕ್ಕಿಲೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕೇಣರೆ ತಿಕ್ಜಿ
ದೆಕ್ಕರೆ ಸುರು ಕತ್ತಲೆ ಮಜ್ಜಿ!
ದನಿಬಾಯರತಿನ ಕಿಲಿಕಿಲಿತೆಲಿಕೆ
ಜನೊಕುಲೆಗೈಸ್ತದ ತಕತಕ ನಲಿಕೆ!        ||5||

ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936


 

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Jokes

ತೆಲಿಪಡೆ
                                                               - ಕೆ. ಎಸ್. ರಾವ್

ಅಯ್ಯೋ ಎನ ಬಾಲೆ, ಚಿಮಿಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಪರ್ಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ.
ಡಾಕ್ಟ್ರ್:    ಐಕ್ ದಾನೆ, ತಾರಗೆತೆಣ್ಣೆ ಪಪರ್ಾಲ.

                *****

ಗಿರಾಕಿ:    ಒಂಜಿ ಶಾಯಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊರಿ ..... ಬೇಗ ಐನ್ ಮೈಲ್ ಪೋವೊಡು.
ಅಂಗಡಿತಾಯೆ: ಸಾರಿ, ವೆರೀ ಸಾರಿ. ಐನ್ ಮೈಲ್ ಪೋಪಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ.

                *****

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತಿ ನನ್ಕೆ:    ಓ ಭಾವ! ಒಂಜಿ ಕೊಯಿನ್ (ಆಣೆ) ಕೊರಿ ಭಾವ.
ಭಾವೆ:    ಅಯ್ಯೋ... ಕನತ್ತ್ನವು ಮುಗಿತ್ತ್ಂಡ್ ...ಕೊಯಿನ್ (ಕ್ವಿನಾನ್) ಬೊಡ್ಚಿ. ಮದರ್್ ಕೊಂಡತೋ ಭಾವ.

                *****

ಸಾಲೊ ಕೊನರ್ಾಯೆ:    ಏತ್ ನಲಿಪ್ಪಾವ ಈ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ತ್ತೇ ಕರಿಯೊಡು.
ಸಾಲೊ ದೆತೊಂಡ್ನಾಯೆ: ಇತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೇನೋಡ್ಚಿ.
ಸಾಲೊ ಕೊನರ್ಾಯೆ:    ನಿನ್ನಟ ಕೇಣ್ಣಗ ಇಪ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ. ಕೇಡೊಂತಿಪ್ಪೆರ ನನ ಒಂಜಿ ಜನೊ ದೀಡೋಡು.
ಸಾಲೊ ದೆತೊಂಡ್ನಾಯೆ: ನನ ಜನೊ ದಾಯೆ? ಕೇಣ್ಣಗ ಎನಟ ಇಪ್ಪೆರಿದ್ದಿ. ನನ ಬರೊಡ್ಚಿ, ಇತ್ತ್ಂಟ ಏನೇ ಕೊವರ್ೆ.

                *****

ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936
 

Friday, May 13, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Poem

     ಪುಲ್ಯ
                        - ಎಮ್. ವಿಠಲ ಹೆಗ್ಡೆ

ಪಕ್ಕಿಲೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ
ಜೆಪ್ಪಡೆ ಕಲಿ ಕಲಿ!
ಪನ್ಪಿನ ಗೌಜಿನ್
ಸೇರುನೆ, ದೂಜಿನ್
ಕಂತವರೆಗ್ ತಲ        ||5||

ಮೂಲಿಜ್ಜೀತ್ಲ!
ಮಂದೊಡು ಆತ್ಲ
ಬೂರುಂಡು ಬೊಲುಪು!
ಲೋಕನೆ ತೆಲಿಪು
ಮನಸ್ಡ್ ಕುಸಿಬುಡುದು    ||10||

ಐಸ್ರದ ತಸಿನೆಡ್ದ್!
ಮುಡಯಿದ ಗಿರಿತರೆ
ತೋಜಂಡ್ ಮರತಿರೆ
ಜನೊಕುಲೆ ಸುಯ್ಲ್ಗ್
ಗಾಳಿದ ಒಯ್ಲ್ಗ್        ||15||

ಪಾತೆರ ಕೊಪರ್ುಂಡು
ಕೋಡಿಡ್ ಆಪರ್ುಂಡು
ಕತ್ತಲೆ! ಬಾನದ
ತಿಂಗೊಲು ಬಾಣದ
ಬಿರುವಾದುಂಡು         ||20||

ನಸ್ಕ್ದರುಂಡು
ಪಾರವರೆಗ ದಾನ್ನ!
ಏರವರೆಗ ದಿನ್ನ?
ಮನಮನ ಗಾಲಿ
ತಿಗಲೆದ ನೋಲಿ        ||25||

ಮಾಜದ್ ಕಲೆಂಡ್
ಸಂತೆಸ ಬುಲೆಂಡ್
ಮುಡಯಿದ ಬೊಲುಪು
ಮೆಲ್ಲೊಡು ನಲಿಪು!
ಮೈ ಕೈಯ್ಯೊಸುದು        ||30||

ದೆಪರ್ುಂಡು ಪಸ್ದ್
ಗಾಳಿ ಬೊಲುಪುದ
ಕೆಲಸೊಲೆನ ಹದ
ಈಯುವು ಪನೊಲಿ
ಏತ್ಲ ಪನೊಲಿ!        ||35||

ಏರ್ಂಡ್ ಪೊಸಬಣ್ಣ
ಬೊಲುಪುದ ಪೊಡಿ ಸುಣ್ಣ!
ಮಣ್ಣ್ದ ಅಪ್ಪೆನ
ಮೋನೆಡ್ ಚಪ್ಪೆನ?
ತೆಲಿಕೆದ ಮುಗುರು        ||40||

ಪೊಸ ಪೊಸ ತಿಗ್ರ್
ಪೂಜಿದಿ ಪಗ್ರ್!
ಮೋನೆಡ್ ಅಗರ್!
ಮೋನೆಡ್ ಹರ್ಸ
ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸ            ||45||

ಬೊಲುಪುದ ರವೆ ಕುಲ್ಯ
ನೆಲ ದಿಂಜಿಂಡ್ ಪುಲ್ಯ!


ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936

 

Tuesday, May 10, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Poem

                       ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿ
                                                     - ರಾಜಭಿಕ್ಷು ಸಂಪಾಜೆ

ಓ ಬೊಲ್ಪು! ಓ ಬೊಲ್ಪೆ! ಒರೊ ಬೇಗೊ ಬಲಯ |
ಓ ಬೊಲ್ಪು! ಓ ಬೊಲ್ಪೆ! ಈ ಎಂಕ್ ಒಲಿಯ ||
ಕಣ್ಣಿತ್ದ್ ಕುರುಡಾತೆ ಓ ಬೊಲ್ಪೆ ಬೊಲ್ಪೆ |
ಪಿನಿ ಪ್ರಭೆನ್ ಬೆಳಗಾಲ ಈ ಎಂಕ್ ಬೊಲುಪೆ ||
ನಿನ ನಂಬುದೇನ್ಬತ್ದ್ ಇಂಚಾಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ |
ಪನ್ ಪನ್ಗೆ ಓಲುಲ್ಲ! ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ||
ಗ್ರಹಿಪಂದೆ ಯಾನ್ಪೋಯೆ ಕಾಡ್ತಾದಿ ಬೂದರ್ೆ |
ಸಹಿಪೇರೆ ಬಲ್ಯೆಂಕ್ ಬುಡುಕೊರುಗೆ ತಾದಿ ||
ಪ್ರಭೆ ಬಲಗೆ ಎಂಕೆದುರು ಸರಿತಾದಿ ತೋಜ |
ಪ್ರಭೆ ಬಲಗೆ ಈ ಯೊಲಿದ್ ಕತ್ತಲೆನ್ ಮಾಜ ||
ಓ ಬೊಲ್ಪೆ! ಓ ಬೊಲ್ಪು! ಒರೊ ಬೇಗೊ ಬಲಯ |
ಓ ಬೊಲ್ಪೆ, ಓ ಪ್ರಭೆನೆ, ಓ ಜ್ಯೋತಿ ಒಲಿಯ ||
ಸಂಸಾರೊ ಕತ್ತಲೆದ ಕಾಡ್ತಾದಿ ಬುಡುದು |
ಸಂಸಾರೊ ಮುಕ್ತಿನ್ಪಿ ಸರಿ ಮಾಗರ್ೊ ಕೊರುದ್ ||
ಎನನೊರೊಯ ಕೊನುಪೋಲ ಆ ಊರುದಾಡೆ |
ನನದಾಯೆ ತಡವೇತ್ ಪೋಯಿ ಪೋಯಿ ಅಡೆ ||


ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936

Sunday, May 8, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Poem

ಚುಟುಕೊಲು
                        - ಕೆ. ಎಸ್. ಪ್ರಭು

ರಾಮಗೊರಿ ಅಣ್ಣೆ
ಆಯೆ ಓರೆಗಣ್ಣೆ
ಒಂಜಿದಿನೊ
ಪಾಡ್ಯೆ ಕನ್ನೊ
ಕಳ್ವೆ ರಾಮನಣ್ಣೆ
 
ಅಳ್ಪ ಒಂಜಿ ದೈ
ಅವು ಪೂತ ದೈ
ದೂಮೆ ಬತ್ತೆ
ಕೈಟ್ ಪೊಳ್ತೆ
ಪೊಲರ್ು ಪೂತ ದೈ

ಸೋಮಗೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು
ಆಲೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ್
ಬಾರ್ ಬೂರ್ದ್
ಹಾಳ್ ಆದ್
ಪೊಲರ್ುಗಾಂಡ್ ಮಣ್ಣ್

ಚುಟುಕ ಚುಟುಕ ಚೂಟಣ್ಣ
ಮೊರೆಂಟೆ ಚೂಟು ಪಾಡಣ್ಣ
ಎಡ್ಡೆ ಬೈತ್
ಕಜ್ಪು ಮಾಳ್ತ್
ಅಯಿನಿ ತಿನೊಡು ತೂಲಣ್ಣನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936
 

Friday, May 6, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Poem

ತುಳು ದೇಶ ವರ್ಣನೆ (ವೃತ್ತೊ)
                                      - ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿ

ಆ ರಾಜಗೇಳ್ ಬಾಳರ್ು |
ಪುಟ್ಯೆರ್ ಪುಟ್ರಾಯೆರಾನಿ ಬೊಳೆಯೆರ್ ||
ಆಳ್ವೆರೊ ಯೇಳ್ ದ್ವೀಪನಿ |
ದಾಂಟ್ವೆರೊ ಯೇಳ್ ಕಡಲುಳೆನಿ ಯೆಂತಿತ್ತೆರ್             ||31||

ಮಲ್ಲಾಯೆ ವಿಶ್ವಭೋಜೇ |
ಯೆರಡನೆ ಸಿರಿದೇವ ಭೋಜೆ ರಾಮ್ಭೋಜಗ್ ||
ಸಿರಿ ವಾಸುದೇವ ಭೋಜೇ |
ಮೂಜನೆ ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಭೋಜೆ ನಾಲೆನಯೇ                   ||32||

ಸಿರಿವಿಷ್ಣು ಭೋಜೆಲೈನನೆ |
ವಾಮನಭೋಜೇ ನನಾಜೆನಾಯಾಯೇ ||
ವಿಕ್ರಮಭೋಜೇ ಯೇಳನೆ |
ಮಾಂತೆರ್ ಶೂರೆರ್ ಪೊರುಳೆರ್ ಗುಣವಂತೆರ್         ||33||

ರಾಮಭೋಜೆ ಸ್ವರ್ಗಗಾನಿ ಪೋನಗಾ |
ರಾಮೆ ಕೊಳ್ತಿ ಭೂಮಿ ಮಾಂತ ಬೇಳರ್ೆಗೇ ||
ಪ್ರೇಮಡಾಯೆ ಪಾಲ್ಮಾಂತ್ ದೀಯೆಗೇ |
ಮಲ್ಲೆ ಪಾಲ್ ಕೊಳ್ತೆ ವಿಶ್ವಭೋಜಗೇ                        ||34||

ತತ್ವಯೋಚನೆಂಪ್ನಗೈನ್ ತೌಳವಾ |
ದೇಶವುಂದೆ ಯೇಳ್ ಪಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಲೊವೂ ||
ಯೆಂತು ಮಾಂತೆರೇಗ್ಲ ಸೋಜು ಪೊಲರ್ುಡೂ |
ಪುಣ್ಯದೇಶ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪೊಲರ್ುದೋ                ||35||

ಶ್ರೀರಾಮಭೋಜ ಕುಲಜೆರ್ ತುಳುರಾಜೆರೆಂದೇ |
ತೋಳಾರೆರೆಂದ್ ತುಳುದೇಶದ ರಾಯೆರೆಂದೇ ||
ಪ್ರಖ್ಯಾತೆರಾದ್ ಸಮೊಟಾಳ್ಯೆರ್ ದೇಶನುಂದೆನ್ |
ಯೆಳ್ಪತ್ತರಡ್ಡ್ ಜನೊಕುಳ್ ಕುಲೊಟೈಟ್ ರಾಜೆರ್         ||36||

ರಮಣಿನೊಳೆತ್ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ್ದಾ ದೇವೆರಾನೀ |
ತಿರ್ಗ್ತ್ ಸುವೆರೆಂದ್ತ್ ಬಾಣೊದಾ ತೇರ್ಯೇದರ್್ ||
ಪಿದಡ್ದ್ ತಿರುಗೊಂತೂ ಪಡ್ಡೆಗುಡ್ಡೇಳೆ ಸಾಲ್ಡ |
ಕುಶಲ್ಡ್ ಮೃಗಪಕ್ಯುಳ್ ಪೊಣ್ಣುಳೆನ್ ಕೂರ್ದ್ನೊಸುಯ್ಯೆರ್    ||37||

ಅವ್ವೇನ್ ಸೂತು ಮನಸಾತ್ ತ್ರಿಶೂಲಪಾಣೀ |
ಗೌರೀನ್ ಕೂಡ್ದು ರಮಿತೇರನಾಕ್ಳೆ ರೇತಸ್ ||
ಬೈನೇವ್ವಿಮಲ್ಲಮರತೊಟ್ಟೆಡ್ ಬೂಳುತೈಟ್ |
ಮೂಜ್ಕಣ್ಣ ನಾಲ್ಕಯಿತೋ ಪುಟುನಬ್ಬ! ಬಾಲೇ                ||38||

ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷೊಂಟು ಜನಿತ್ತಿ ಬಾಲೆಗ್ |
ಕದಂಬೆಯೆಂದ್ತ್ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ತಾಕುಳ್ ||
ಸುಮಂಗಳಾಶೀರ್ವಚನೊಂಕ್ಳು ಪಂಡ್ತ್ |
ಕದಂಬಗೀರಾಜ್ಯ ಕೊಳುತ್ತು ಪೋಯೆರ್                       ||39||

ಆ ದೇವಪುತ್ರೆ ವರಧಮರ್ೊಡು ದೇಶನುಂದೆನ್ |
ಆಳೊಂತುಯಿಪ್ಪಿ ಸಮಯೊಡ್ ತುಳುದೇಶವೊಂಜೇ ||
ಸ್ವಗರ್ೊತ್ಲ ಮಿತ್ತ್ ಸುಖಭಾಗ್ಯ ಸುಭೋಗಯಿತ್ನೋ |
ಯೆಂದೆರ್ ಲೋಕಜನೊಕುಳ್ ಮಿತಿದಾಂತಿ ಸೌಖ್ಯೊಡ್    ||40||


ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936