Tuesday, July 26, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Poem

ಒಲ, ಒಲ! ಈ ಕಡೆ ತೂವಯನ!
                                                                -ಎಂ. ವಿ. ಹೆಗ್ಡೆ.

ಲಡಯಿದ ದೋಲುಗ ಢುಂ ಢುಂ ಗೌಜಿ
ಬೀಜವು ಬಚರ್ಿಲು ಮುನೆ ಮುನೆ ಸೂಜಿ
ಇಂಚೀ ಗೌಜಿನ್ ಯಿನಿಗ್ಲ ತೂಜಿ
ಕೆಪ್ವೆರೆ ರೂಪೊಡು ನೆಲನೊಸುದೊಸುದು
ಕುಲ್ಲರೆ ತೂಪನೆ ದೀತನ ಕಾಜಿ
    ಒಲ! ಒಲ! ಈ ಕಡೆ ತೂವಯನ!

ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಬಂಧುಲೆ ಸಾವು
ಕೋಟಿ ಬಡವೆರ್ನ ಬಂಜಿದ ಕಾವು
ಅದಗನೆ ಕೊನುಬರು ಕಬರ್ೊಗು ಬಾವು
ಬೆರಕೆಲ್ ಜೋವೊಡು ನರಕದ ರೂಪು
ದಾಯೆಗ್ ಪಂಥೊಡು ಲಕಿಯರ್ಡಾವು!
    ಒಲ! ಒಲ! ಈ ಕಡೆ ತೂವಯನ!

ಬುಲಿಪುಡು ಕೆಬಿಪೂವುಡೆವೊಂದುಂಡು
ಅಣ್ಬಾರುಳೆನವು ಪಾರುಂಡು ರುಂಡು
ನೀನರ್ೆತ್ತೆರ್ದಗಲೆನ ಕೈತುಂಡು
ಈ ಸುಖೊಟೇಪಲ ಪೊಣ್ಣಾದುಲ್ಲ
ನಿನ ಬಾಳುವೆಡಿಜ್ಜೀತ್ಲ ಬೊಂಡು
    ಒಲ! ಒಲ! ಈ ಕಡೆ ತೂವಯನ!

ಇನಿಯಾ ಎಲ್ಲೆನ ಬೂರುನ ಪಾಪೆ
ಇನಿಕುಂದಾಂಡಲ ಎಲ್ಲೆಗ್ ದೂಪೆ
ತೋಜುನವೆನ್ ಯೇಪಲ ತೂದುಪ್ಪೆ
ಪನುವನ? ಗೆತೊನುಲ ಇಸೆನೇ ಬಾಸೆ
ಪ್ರಾಣೊಗು ಪ್ರಾಣೊನು ಸಾವಿರ ಕೊಪರ್ೆ
    ಒಲ! ಒಲ! ಈ ಕಡೆ ತೂವಯನ!

ಆ ಮೆಯಿಟೀ ಮೆಯಿಟೆಂಚಿನ ಮಣ್ಣ?
ನಿಲ್ಕಡ; ನಿನ್ನವು ನಿನಡನೆ ಅಣ್ಣ!
ಕೆಬಿಯರತ್ದ್ ಆ ದಡಬಡ ಕೇಣ್ಣ
ಗಾಳಿದ ಶಾಲ್ನ್ ಸೊಂಟೊಗು ಬಿಗುಪು
ಮೀಸೆದ ಮಗೆಯಾನಿಂದ್ದ್ ಪಣ್ಣ!
    ಒಲ! ಒಲ! ಈ ಕಡೆ ತೂವಯನ!

ನೆತ್ತರ್ದೋಕುಲಿ ಮಾರಿದ ಕೈಟ್
ರೋಮದ ರೋಮೊಲೆನ ಗಾಯದ ಮೈಟ್
ದುಂಬುಂತುಲ! ಲೋಕನೆ ತೂವೈಟ್
ದೆಂಗ್ದಡಂಗ್ದ್ ಮುಗಿಯಡ ಮೂಲು
ಈಯಿತ್ತಿನವೆನ್ ನಂಬುನ ಒಯಿಟ್?
    ಒಲ! ಒಲ! ಈ ಕಡೆ ತೂವಯನ!

ಕಾರ್ದ ಬೇರ್ನ್ ಪೊಲ್ತ್ದ್ ನಡಪು
ನಿನ ಪಗೆನಾಯನ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಬಡಿಪು!
ಈ ಬದ್ಕುಲೆಗುಂದೊಜೇ ಮುಡುಪು
ಆ ಗೈಜಿಡ್ ನಿನ ಸೊರಲಾ ಬರಡ್
ಅಡ್ದದ ಬೇಲಿಲೆನ್ ಬೇರ್ದ್ ಕಡ್ಪು!
    ಒಲ! ಒಲ! ಈ ಕಡೆ ತೂವಯನ!


ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ - 1936

`ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಲು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೆನಪಿಸಿ'

`ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಲು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೆನಪಿಸಿ' -Prajavani

Friday, July 22, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Story

ತಪ್ಪು ಏರೆನ
                                                                                          - ಸಿವಣ್ಣೆ, ಸುಳ್ಯೊದಾರ್
                                   
               ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಬತ್ತೆಡ ಸೈ. ಆಯ ಬೊಡೆದಿ ಗಂಗಮ್ಮಗ್ ದರಿಪ್ಪೇಲ್ ಪತ್ತುನಿ, ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆದ ಮೊಟ್ಟು ಬಡತ್ತುನಲಾ ಗಂಗಮ್ಮಗ್ ಮೋರೆಕೆಂಪಾದ್ ಮೈತ ರೋಮೊ ಕುತ್ತ ಉಂತ್ದ್, ಕಣ್ಣ್ಡ್ದ್  ಕಿಡಿ ಬರ್ಪುನೆದ ಬದಲ್ಗ್ ಬಾಯಿಡ್ದ್ ಗಂಗಾಮೃತೋ 'ಬತ್ತ್ದ್ ಆಂ, ಹಾಂ, ಬತ್ತರಾ ... ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೊದೊಟ್ಟ್ಗ್ ಆಯಗ್ ಪ್ರಸಾದೊತಿಕ್ಕ್ದ್, ಮಾಯಿಪುದ ಸೂಡಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತ್ದ್ (ಎಂಕ್ಲೇ ಗೋಡೆಗ್ ವೈಟ್ವಾಸ್ ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ) ಅಂಬಿನೀರ್ದ ಗ್ರೀನ್ ವಿದ್ ಬ್ಲೇಕ್ವಾಸ್, ಕೊರ್ಪುನಳಾ, ಒರೋರೊ, ಸಮೋನೆ. ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಗಂಗಮ್ಮಗ್ ದೃಷ್ಟಿಭೂತೊಂದ್ತ್ ಪುದಾರ್ ದೀಯೆ.

       ಎಂಕ್ಲೊ ದೇವೆರ್ಂದ್ಂಡ ಗಣ್ಯೊಮಲ್ಪುಜೊ. ಪಾಪಾಸ್ ಪಾಡೊಂದು ತಟಪಟ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವೆರೆದುರುಡ್ ಪೋಪೋ. ಭೂತೋಲ್ ಮಿನಿ ಅಂದಾಂಡ ಪಾಪಾಸ್ ಮಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈಡ್. ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಭೂತೊಳೆಡ್ದ್ಲಾ, ಆರೆ ತಪ್ಪುಡ್ದೇ ಉಂಡಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಭೂತೊಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಪೋಡಿಪ್ಪೇದ. ಆಯೆ ಈ ಭೂತೋ ಪತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟ್ಗ್ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃಂದೊಂದ್ ಅಟ್ಟೊನೋ, ಕೋಣೆದ ಮೋಲೆನೋ ಪಿತ್ತ್ಲ್ಡಿತ್ತಿನಿ ಪಾಯ್ಖಾನೆನೋ ಸೇರ್ದ್ ಅಡೆಂಗುಣ ಅಸ್ಸಾಮಿ.  

          ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಕಾಂಡೆದ ಕಾಪೀಪಪರ್ೂನೆನ್, ಬುಡುದಿತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾನೊದ ಒನಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ ಕತ್ತಲೆದ ಒನಸ್ ಇಲ್ಲಾಡ್. ಬೊಡೆದಿಗ್ಲಾ ಬಾಲೆಗ್ಲಾ ಖಚರ್್ಗ್ ಲಿಂಗೆ ಕನರೊಡ್. ಗಂಗಮ್ಮಲಾ ಅಳೆ ಪೆಗರ್ುಡೆದಪಿಟ್ಟೆಲಾ (ಅತ್ತ್ತ್ತ್, ಬಂಗಾರದ ಗಿಟ್ಟೆ). ಲಿಂಗಣ್ಣಗ್ ಕೊಪರ್ಿ ಕಷ್ಟೋ ಆತೀತತ್ತ್. ಮೊಗುಲೆನ ಈ ಮೂಜಿ ಜನದ ಸಂಸಾರೊಡ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ್ಗ್ ತೋಜಿನ ಕೆಲ ಚಿತ್ರೊಳೆನ್ ಯಾನ್ ಬರೆವೆ. ದುಂಬು, ಮೂಕುಲ್ ಮಾದ ಏರ್? ಒಲ್ಪ ತಕ್ಲ್ಂದ್ದ್ ಗೊತ್ತ್ ಮಲ್ತೋನ್ಕೊ.

          ಸೋಮಣ್ಣೆರ್ ಮೂಸೂರ್ದಾರ್. ಪನೀದ್ ಪಸೆ (ಕಾಸ್) ಇತ್ತಿನಾರ್. ಆರೆಗಿಪ್ಪಿನ ಒರಿಯೇ ಮಗೆ ಲಿಂಗಣ್ಣೆ. ಆರೆಬೊಡೆದಿ ಪೆದ್ದ್ ರಡ್ಡ್ವಸರ್ೋ ಆವೊಡಾಂಡನೆ ಆಲೋಕೊಗ್ ಪೊದಿತ್ತಲ್. ಸೋಮಣ್ಣಗ್ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಅತ್ತಾದೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕಮ್ಮ ಪಾಪೊದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಣ್ಜ್ವು. ಆಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಸೋಮಣ್ಣೆರೆ ಇಲ್ಲಡೆತ ಎರನೇ. ಎಂಕಮ್ಮನ ಕಂಡಾಣಿ, ಹಿರಿಯರೆ ಊರ್ಗ್ ದುಂಬೇ, ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟ್ದಿತ್ತೆರ್. ಆರ್ ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ್ಲಾ, ಒಂಜಿರ್ನೂದು ರೂಪಾಯಿನ್ಲಾ ದೀದ್ ಪೋದಿತ್ತೆರ್. ಎಂಕಮ್ಮನ ಮಗಳೆ ಪುದಾರ್ ಗಂಗಮ್ಮಂದ್ತ್. ಎಂಕಮ್ಮ ಗಂಗಮ್ಮನ್ ಸಾಲೆಗ್ ಕಡಪುಡ್ಯಳ್. ಆಲೆ ಒಟ್ಟುಗ್, ಲಿಂಗೆಲಾ ಪೋಯೆ.

          ಲಿಂಗಣ್ಣೆ, ನಾಲ್ನೆಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತ್ದ್, ಸಾಲೆ ಬುಡ್ಯೆ - ಗಂಗಮ್ಮ ಬುಕ್ಕೊಲಾ ಕಲ್ತಳ್. ಮಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕೊನೆ, ಸುರು ಆಂಡವೆ, ಸೆಂಟ್-ಗಿಂಟ್, ವೆಸ್ಲಿನ್, ಬಿರ್ಲಂಟೈನ್, ಪೌಡರ್, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಟೂತ್ಬ್ರಶ್, ತರತರದ ಸೋಪುಲ್ ಮಾತ ಕನತ್ತ್ದ್ ಸೋಕುಮಲ್ಪೆರ. ಎಂಕಮ್ಮನ ಮಂಞಣೆದ ಪೊಣ್ಣತ್ತಾ. ಆಲ್ಲಾ ಮಲ್ಲಾಯಳ್.

          ಇಂಚ ಸೋಮಣ್ಣಗ್ ಲಿಂಗಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆದ ಯೋಚನೆ ಪತ್ತ್ಂಡ್. ಆರ್ಸೂದಿತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಗಂಗಮ್ಮನೆ. ಸೋಮಣ್ಣೆ ಎಂಕಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ದ್ ಮಲ್ಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನೊಮಾದ ಮಲ್ದೆರ್, ಎಂಕಮ್ಮ ಒಪ್ಪೆರೆ ಒಪ್ಪೇದೆರ್. ಆರೆ ಮನಸ್ಸ್ಡ್ ಮಂಗ್ಲೂರ್, ಒಡಿಪು, ಕಾರ್ಲದಂಚಿನ ಸೋಕುದಾಯಗ್ ಕೊರೊಡುಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸ್ಡ್ಲಾ, ಸೆಂಟ್ದೀದ್ ಮೂಕುಗ್ ಕನ್ನಡೆ ಏರ್ಸಾದ್, (ಕುದುರೆಗ್ ಜೀನ್ ಪಾಡಿಲೆಕ್ಕೊ) ಕೈಕ್ ರಿಸ್ಟ್ವಾಚ್ ಕಟ್ಟ್ದ್, ಪೂಕಿಚಲ್ಲಣ ಪಾಡ್ದ್, ಬೂಟೀಸ್ ಮೆಟ್ಟುಣ ಶೋಕಿವಾಲೆನೇ ಆವೊಡುಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.

          ಮನದಾನಿ ಲಿಂಗಣ್ಣೆ, ವಾಸೋಕುಡಿತ್ತೆಂದ್ ಕೇನ್ವರಾ? ಆಯನ ಸೋಕೇ ಸೋಕು, ಗಂಗಮ್ಮ ಎಂಚಿ ಕಂಡಾನಿ ಆವೊಡ್ಂದ್ದ್ ನೆನೆದಿತ್ತಲಾ, ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಮಿಗಿಲೆತ್ತಿ ಲಿಂಗೆ. ಏರ್ಲ, ಪುದಾರ್ ದಾನೆಂದ್ತ್ ಕೇಂಡಿನಂಡ ಲಿಂಗನ್, ರೋಂದ್ತ್ ಪನೇದೆ. ಇಂದ್ ಮಾತ ಸೋಮನ ಬುದ್ಧಿವಾದೊ.

          ಬಯ್ಯನ ಬಯ್ಯನ ಗಂಗಮ್ಮ ಸಾಲೆಡ್ತ್ ಬರ್ಪುನೆನ್ ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಕಾದೊಂದಿತ್ತೆ - ಬನ್ನಗ ಆಲೆಗೆದುರು ಪೋದ್ ಗುಡ್ಮೋಣೆ, ಡೀಯರ್ಂದ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಪೊಟ್ಟಿಂಗ್ಲಿಸ್ ಪಂಡ್ರಿಯೆ; ಆಲೆಗ್ ಓಲಿಜ್ಜಾಂತಿನ ಕೋಪೋ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ದೆತ್ತಿಬಾಯಿಗ್, ಯು ರೆಚ್ಚೆಡ್ ಫೂಲ್ಂದ್ತ್ ನೆರ್ಯಳ್. ಪೆಲಕಾಯಿದ ರೆಚ್ಚೆಡ್ ಈ ಬೂರ್ಂದ್ ಪಂಡೊಲ್ಂದ್ ಆಲೆ ಕೈ ಪತ್ಯೆ. ಆಲೆ ಪಿಸ್ರ್ಡ್ ಲಿಂಗಣ್ಣನ ಕೆನ್ನೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಏರ್ಸಾಯಳ್.

          ಸೋಮಣ್ಣೆ ಆವಂತಿನ ಪೋವಂತಿನ ಆಶೆ ತೋಜಾದ್, ಎಂಕಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸ್ನ್ ತಿರ್ಗಾಯೆ.

          ಎಂಚಲಾ ಲಿಂಗಣ್ಣಗ್ ಗಂಗಮ್ಮನ್ (ಗಂಗಮ್ಮಗ್ ಲಿಂಗಣ್ಣನ್) ಕೊರ್ದ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಮದಿಮೆದ ಮನದಾನಿ, ಸೋಮಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟದಾಡೆಗ್ ಪಿದಾಯಿ ಕುಳ್ಳೆರೆ ಪೋದಿತ್ತೆರ್. ಅಲ್ಲ್ ದಾನ್ನೋ ತುಚ್ಚಿಂಡ್ಂದ್ದ್ ಪಾರ್ ಬತ್ತೆರ್. ಜಾಲ್ಡೇ ಜೆತ್ತೆರ್. ಜೈದ್ನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕ್ಜ್ಜೆರ್. ಮದ್ಮೆದೊಟ್ಟುಗು ಸಾವುಲಾ ಆಂಡ್. 

          ಪೊಸ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಪ್ಪುಡೆರ ಸುರುಮಲ್ತೆರ್. ಒಂಜಿ ದಿನೊ, ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಪಿದೈ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಎನನ್ ದಾಯೆ ಆಯಗ್ ಕೊರ್ಯ ಅಬಾ, ಸೈತ್ತೆನೆ ಅಬಾ, ಅಯ್ಯೊ ದೇವರೇ ... ಸುರ್ಮಲ್ತಲ್. ಬುಲ್ಪಡ ಗಂಗೊ ಮಾತ ಸರಿಪೋಪುಂಡು. ಈ ಐನೀದ್ ಜೋರುಪ್ಪುಲ ಎಂಕಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನೊ ಮಲ್ಪೆರ ಸುರ್ಮಲ್ತಲ್. ಇಜ್ಜಬ್ಬಾ ಯಾನ್ ಬದ್ಕುಜೀ. ಗಂಗಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ತಲ್ ಪಿರ. ದಾನಾಂಡ್ದೇ? ಎಂಕಮ್ಮ ಕೇಂಡಲ್. ಕೋಡೆ ಇರ್ಲ್ ... ಸುಮಾರು ಪದ್ರಾಡ್ ಗಂಟೆಗ್ ಬತ್ತೆರ್, ಬತ್ತ್ನಾರೇ ಅಂಗಿ ಕದ್ದೆದ್ ದೀಯೆರ್. ಬಲದೀಂದ್ದ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಎನ ಕಂಟೆಲ್ಗ್ ಕೈಪಾಡ್ಯೆರ್. ಒಯಿತೋಂದ್ ಎನ ಕೋಣೆಗೆ ಬತ್ತೆರ್. ದಾನೆದಿ ರಂಡೇಂದ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ನೆರ್ಯೆರ್. ಬೊಕ್ಕ, ಈ ಎನ್ನರಗಿಣಿಂದ್ತ್ ಒಯ್ತೆರ್. ಈ ದಂಡೊಂದ್ತ್ ಅಂಜಿನೂಕ್ಡ್ಯೆರ್. ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಪಂಡಳ್. ಶಿವಶಿವಾ, ಏನೊರೊ ತೈತ್ಜೆನೇ ಎಂಕಮ್ಮ ಪಂಡಳ್ ಸೈತಂಡಾತ್ವೆಂದ್ ಪಂಡೋಂದೆ ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೆ.

           ಈ ಸಂಗತಿ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ, ಎಂಕಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಪತ್ಯಳ್. ಜೋಯಿಸೆರೆಡ ಪಂಚಾಂಗೊ ದೀಪಾಂಡ್. ಆಲೆಗ್ ಪತ್ತ್ದಿತ್ತಿನ ಸೋಮಣ್ಣನ ಪೀಡೆಗ್ ಶಮನೊ ಮಲ್ಪುನಗನೇ ಪರಲೋಕೊದ ಯಾತ್ರೆಗ್, ಎಂಕಮ್ಮ ತೊಡಗ್ಯಲ್.

          ನನ ಲಿಂಗಣ್ಣಗ್ ಕೇನುನಕ್ಲ್ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಜುಗಾರಿ ಗೊಬ್ಬೆರ ಸುರುಮಲ್ತೆ. ಗಂಗಮ್ಮಗಿಂದ್ ತೆರಿಂಡ್. ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ಯಲ್, ನೆರ್ಯಳ್, ಕೇಂಡೋಂಡಳ್, ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಕತ್ತಲಾನಗ ಜುಗಾರಿಗೊಬ್ಬೆರೆ ಪೋವೆದೆ. ಇತ್ತಿದುಡ್ಡ್ನ್ ಕಳೆವೊಂಡೆ, ಬೊಡೆದಿಡ ದುಡ್ಡು ಕೇಂಡೆ. ಗಂಗಮ್ಮ ಆಯಡ್ತ್ದೂರೊ ಇಪ್ಪೆರ ಸುರುಮಲ್ತ್ಲ್. ಸುಮಾರ್ದಿನೊ ಕಲೇಂಡ್. ಎನ್ನವ್ ತತ್ತ್ಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಂದ್ತ್ ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಗಂಗಮ್ಮನ ಕಾರ್ಗ್ ಬೂರ್ಯೆ. ಪಾಪೊ! ಪೊಣ್ಣತ್ತಾ? ಗಂಗಮ್ಮ ಸತ್ಯೊಗ್ರೈತಳ್, ಸುಖೊನ್ ಯಾನ್ಲಾ ತೂವೊಡ್ಂದ್ದ್ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತಲ್. ಇತ್ತಿ ರೂಪಾಯಿನ್ ಲಿಂಗಣ್ಣಗ್ ಕೊರ್ಯಳ್. ಕೈಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಬೂರಿಪೆಟ್ಟಿಗ್ ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ನಲಿಪೆರೆ ಸುರುಮಲ್ತೆ. ಜುಗಾರಿತಂಗಡಿಗ್ ಪೋಪೆ ಪಂಡೆ, ಗಂಗಮ್ಮ ಪಾರ್ ಮತ್ತ್ಲ್. ಕಂಡಣಗ್ ಅಡ್ಡೋ ಉಂತ್ಯಲ್. ಆಯೆ ಬಲಿಪೆರೆ ಸುರುಮಲ್ತೆ, ಗಂಗಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿಪತೊಂದ್ ಆಯಗ್ ಕಡ್ಪೆರ ಬತ್ತ್ಲ್. ಲಿಂಗನ್ ಜುಗಾರಿ ಲೆಪ್ಪೇತ್ಂಡ್, ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಕತ್ತಿನ್ ಒಯಿತ್ ದೆತ್ತ್ದ್, ಆಳೆ ಮುಸುಡ್ಗ್ ಗುದ್ದ್ದ್ ಬಲಿತ್ತೆ.

          ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಪೋನಗ ಸಾದಿಟ್ ಆಯಗೊರಿ ಜತೆ ತಿಕ್ಯೆ. ಆಯೆ ಲಿಂಗನ್ ಲೆತೊಂದ್ ಪೋಯೆ, ಒಡೆಗ್? ಸೂಳೆಲೆ ಕೇರಿಗ್ ಅತ್ತತ್ತ್ ಯಮಲೋಕೊಗ್, ಲಿಂಗಣ್ಣಗ್ ತಾರುಣ್ಯೊದ ರಭಸೋ. ಮೀಸೆ ಉಡೆಪುಂಡಾತೆ. ತುಳುವೆರೆ ರಕ್ತೊಬಿಂದು ಆಯನ ನರಕುಳೆಡ್ ಪರಿಪುಂಡ್. ಆಯೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋಯೆ, ಓಡೆಗ್ ...ಅಯ್ಯೋ! ... ಆ ಪಾಪೊದ ಕೂಪೊಗ್.

          ತುಳುವೆರೆ! ತುಳು ಜಾತಿದ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣ್ಲೆ! ಯೌವ್ವನೊಗ್ ಕಾರ್ದೀಡ್ನ ವೀರೆರೆ! ನಿಕ್ಳೇ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಿಧಿಕುಳು ನಿಕ್ಳೆಡ್ದೇ ದೇಶೋನ್ನತಿ ಆವೊಡು. ನಿಕ್ಳೆನ, ಸಂತಾನೊದ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಉನ್ನತಿಗ್ ನಿಕ್ಳೇ ಮೂಲೊ ಒಂಜೇ ಗುಟುಕ್ಂದ್ತ್ ಪಪರ್ಿನ ಕಳಿ, ಗಂಗಸರೊ, ಶರಾಬು ಮಾತ ನಿಕ್ಳೆನ್ ಗುಳುಂಕನೆ ನುಂಗುಜಾ? ಜುಗಾರಿ, ಅಮಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸಾಯೊ ನಂ ಇರಿತ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರೋ ಅಮಲ್ ದೆಪ್ಪುನಾಕ್ಲ್ ನೆಕ್ಕ್ಕಾರ್ದೀವಾಂದೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದ್ ಒಚಿಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಳ್ ಜಾಗ್ರತೆ! ನೆನ್ನ ವಿಷಯೋ ಜಾಗ್ರತೆ!

          ದಾನ್ನೊ ಮಾತ ಆದ್ ಪೋಂಡತ್ತಾ! ಹಾಳಾವಡ್, ಎನ್ನ ತರೆ! ಪಾಪೋ! ನನ ಗಂಗಮ್ಮನ್ ತೂಕೊ, ಗಂಗಮ್ಮನ ಜೀವನೊ ನಿಸ್ಸಾರಾಂಡ್. ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಬತ್ತೆಂಡ, ಗಂಗಮ್ಮ ಅಯನ್ ಕೆರ್ಯರಲಾ ಹೇಸಯಳ್ಂದ್ತ್ ಆಳೆಮೋರೆನ್ ತೂನಗ ತೋಜೇತ್ಂಡ್.

          ರಾಮರಾಯೆರ್ ಅಲ್ತ ರಿಜಿಸ್ತ್ರಾಫೀಸ್ದ ಗುಮಾಸ್ತೆರ್. ಆರ್ ಅಡೆಗ್ ಪೊಸಬ್ಬೆ. ರಾಯೆರ್ ಗಂಗಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಳ್ತೆದ್ರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾಳಿಗೆನ್ ಬಾಡಿಗೆಗ್ ದೆತೊಂದ್ ವಾಸೊಮಲ್ಪೇತೆರ್, ಕಾಲಾನ್ ಕಾಲೊಡ್ ರಾಯೆರೆ ಮನಸ್ ಗಂಗಮ್ಮಗ್ ಸೋಲ್ತ್ಂಡ್. ಗಂಗಮ್ಮಲಾ ಸುಖೋನು ಪಡೆವೆರ ಸೊಂಟೊ ಕಟ್ಯಳ್.

          ಲಿಂಗಣ್ಣೆ, ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳು ಸೂಳೆಳೆ ಇಲ್ಲಾಳಿತ್ತೆ. ಕೈಟ್ ಕಾಸ್ ಮುಗಿಂಡ್. ಆಯನ ಸಾನಿ, ಆಯನ್ ನೋತ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ಯಳ್, ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಮುರುಗೈ, ಬೂಲ್ತೆ ತರೆತರೆ ನೋತೋಂಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿದಿನೊ ಗಂಗಮ್ಮನಾಡೆಗ್ ಬತ್ತೆ. ಆಳೆನ ಕಾರ್ ಪತ್ಯೆ. ಗಂಗಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ್ದ್ ನೂಕ್ಯಳ್.

          ಲಿಂಗಣ್ಣೆಗ್ ದಾನೆ ಮಾತ ಆಂಡ್. ರಾಮರಾಯೆರ ಕಾರ್ಗ್ ಬೂರ್ಯೆ. ರಾಯೆರ್ ಪಿನೀದ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಎನ ಗಂಗಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಫಲೋ ತಿಕ್ಂಡ್. ಪುದಾರ್ಗ್ ಲಿಂಗೆ ಇಪ್ಪಡ್ಂದ್ದ್ ಗ್ರೈತೇರ್ ರಾಯೆರ್. ಇತ್ತೆ ಪೋಲಾ, ಆಳೆಗ್ ಯಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಣ್ಪೆ ಪಂಡೆರ್ ಆರ್. ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಂದ್ತ್ ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಸೇರ್ಯೆ.

          ಐನಾಜ್ ತಿಂಗೊಳಾನಗ ಗಂಗಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ್ ಪೆದ್ಯಳ್, ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಉಸುರ್ ಪಿದಾಯಿಪಾಡ್ಜೆ. ನೆಕ್ ಸರಿಯಾದ್ ರಾಮರಾಯೆರೆಗ್ ವಗರ್ೊ ಆಂಡ್. ಗಂಗಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿನೂದು ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಆರ್ ಪೋಯೆರ್. ಗಂಗಮ್ಮ ಲಿಂಗಣ್ಣಗ್ ನುಪ್ಪು ಕುಂಟು, ಕೊರಂದ್ತ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರ್ಮಲ್ತಲ್. ಈ ಕಥೆದ ಸುರ್ಟ್ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಲಿಂಗಣ್ಣನ ಅವಸ್ಥೆ. ಗಂಗಮ್ಮಗಿತ್ತೆ ಸುಖೊ ಇಜ್ಜಿ. ಲಿಂಗಣ್ಣೆ ಬಾಲೆನ್ ಮುಟ್ಯೆಂಡ ಆಲೆಗ್ ಬಂಜಿ ಉರಿ. ಲಿಂಗಣ್ಣಗಿಂದ್ ತೆರಿಯಾಂತೆ ಇಜ್ಜಿ.

          ಆಲಿತ್ತೆ ಏಪೋಲಾ ಕೋಪೊತ ಮುದ್ದೆ. ಬಾಲೆನ್ ತೂನಗ ಆಲೆಗ್ ಒರೋರ ಸಂತೋಸೊ ಆವೇಂದ್ಂಡ್. ಆ ಸಮಯೊಡು ಆಲ್ ಜೋಗುಲ ಪಂಡಲ್ಂಡ ಲಿಂಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋವೋಡಾತೆ.

(ನಿಕ್ಲೆಗಾದ್ ಬರೆವೆ)
ಜೋ ಜೋ ಬಂಗಾರ್ ಜೋ ಜೋ
ದಾಯೆಗಪ್ಪಾ ಇಂಚಿ ಕಂಡಾನಿ
ಏಪೋಲ ಕೋಪೊನೇ
ಗಜ್ಜಿಕಿಂಟರ್ಿಲೆ ಮೋರೆ ಬಾಪೆಲೆ
ಲಜ್ಜೆ ನಾಚಿಗೆ ದಾಂತಿನಾಯೇ
ದಾಯೆಗಪ್ಪಾ ಇಂಚಿ ಕಂಡಾನೀ

ಜೋ ಜೋ ಬಂಗಾರ್ ಜೋ ಜೋ
ದಾಯೆಗಪ್ಪಾ ಇಂಚಿ ಕಂಡಾನೀ
ಏಪೋಲಾ ಕೋಪೊನೇ
ದಾಯೆಗಪ್ಪಾ ಇಂಚಿ ಕಂಡಾನಿ
ಕಪ್ಪು ರೂಪುಡ್ ಕಾಳಭೈರವೆ
ಗುಜ್ಜೆ ಕೊದ್ಯೆಲ್ ಕಂಡ್ಸಿನ್ವೆಲೆ
ಬಜ್ಜಿ ನಟ್ಟೇಲೇ

ಜೋ ಜೋ ಬಂಗಾರ್ ಜೋ ಜೋ
ದಾಯೆಗಪ್ಪಾ ಇಂಚಿ ಕಂಡಾನೀ
ಏಪೋಲಾ ಕೋಪೊನೇ
ದಾಯೆಗಪ್ಪಾ ಇಂಚಿ ಕಂಡಾನಿ
ಸಪ್ಪು ಮಿತ್ತ್ಡೆ ಜೆಪ್ಪುನಾಯೆ
ಹೆಜ್ಜೆಪಂಡ್ಂಡಜ್ಜಡ್ತ್ ಕಡೆ
ಸಜ್ಜಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿನ್ಪೆಲೇ
ದಾಯೆಗಪ್ಪಾ ಇಂಚಿ ಕಂಡಾನೀ

ಜೋ ಜೋ ಬಂಗಾರ್ ಜೋ ಜೋ
ದಾಯೆಗಪ್ಪಾ ಇಂಚಿ ಕಂಡಾನೀ
ಏಪೋಲಾ ಕೋಪೊನೇ
ದಾಯೆಗಪ್ಪಾ ಇಂಚಿ ಕಂಡಾನಿ
ನಿನ್ನಮ್ಮೆದೂರೊಡ್
ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಲರ್ಕಡ್
ಜೆಪರ್ುಲಬಾಲೇ ಸಂತೋಸೊಡ್
ಜೋ ಜೋ ಬಂಗಾರ್ ಜೋ ಜೋ
ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂಸಾರೊ ಈ ರೀತಿ ಆವೆರ ತಪ್ಪು ಏರೆನವ್?
ಲಿಂಗಣ್ಣಗ್ ಗಂಗಮ್ಮನ್ ಕೊರ್ನ ಎಂಕಮ್ಮನವೊ?
ಅಪಗನೇ ಅಕ್ಳೆನ್ ಬುಡುದ್ ಪೋಯಿನ ಸೋಮಣ್ಣನವೊ?
ಅತ್ತ್ ಜಿಗಾರಿ, ಹಾದ್ರೊಗ್ ಬಲಿಬೂರ್ನ ಲಿಂಗಣ್ಣನವೊ?
ತನ್ನಿಚ್ಛೆ ಪೂರೈಸಾಯಿನ ರಾಮರಾಯೆರ್ನವೊ? ಏರ್ನೌ?ನವಯುಗ ತುಳು ಸಂಚಿಕೆ - 1936

Monday, July 18, 2011

`ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾಷೆ ಉಳಿವು ಅಗತ್ಯ'

`ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾಷೆ ಉಳಿವು ಅಗತ್ಯ' -Prajavani

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Story

ಎನ ಮಲರ್್
                                                        -ಆರ್. ಜೆ. ಗಾಮ.

          ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲರ್್ ಭಾವನೆ! ಪಣ್ಣರೆಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಂಡು; ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಏನ್ ಪಣ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಅವು ಎನ ಜಲ್ಮೊಡ್ ಇದಮುಟ್ಟ ಪಡೆವೊಂದಿನಂಚಿನ ಸುಖಃ ಏನ್ ಏತೋ ಊರುಲೆನ್ ತಿಗರ್್ದೆ, ಏತೋ ಜನರೆನ್ ತೂತೆ, ಏತೋ ಮಹಲ್ಲೆನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತ್ದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ಸುರ ಸುಂದರಿಯರೆನ್ಲಾ ತೂತೆ. ಭಾರಿ ಪಣವುನ್ ಖಚರ್್ ಮಲ್ತ್ದ್ ಐಟ್ ಸಿಕ್ಕುನಾತ್ ಸುಖೊನು ಅನುಭವಿತ್ದ್ ಇಪ್ಪರೆಗ್ಲಾ ಇಯ್ಯಾವು ಆಂಡಾ?

         ಏನ್ ಅದಗಾದಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂಪೆ. ಅದಗಾದಗ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ತೂವೆರೆ ಸಿಕ್ಕುವೊಲು. ಆಲೆನ ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡಲಾ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ತೂವೆರೆಗ್ ಸಿಕ್ಕುವೊಲು. ಆಲೆನಿ ತೂಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯೊಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಗರ್ೀಯ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡ್. ಆಲೆನ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ; ಆಲೆನ ಇಲ್ಲ್ ಎನ್ ಪನಯೆ. ಆಲೆಗ್ ಕಂಡನೆ ಉಲ್ಲೆನಾ ಇಜ್ಜೆನಾ, ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲ್ಲ್ ಉಲ್ಲನಾ ಇಜ್ಜಾ ಪಂಡ್ದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತ್ಂಡಾ ಇಜ್ಯಾ ಪಂಡ್ದ್ಲಾ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಉಲ್ಲೆರಾ ಇಜ್ಜಾ ಪಂಡ್ದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ. ಆಲೆಗ್ ಏನ್ ಆಲೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ತೂತೆ ಪಂಡ್ದ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಇಜ್ಜಾ? ಅತ್ತ್ ಬೊಕ ಮಾತ ತಾದಿಡ್ ಪೋಪಿನಾಕಲೆ ಸಾಲ್ಡೆ ಎನಾನ್ಲಾ ಸೇಸರ್ಾದ್ ದೀತೋಲಾ ದಾನಾ? ಏರೆಗ್ ಗೊತ್ತು? ಎಂಕ್ ದಾನ್ನಾ ಅಲೆನ್ ಪ್ರತಿಸಾರಿ ತೂಯಿಕೂಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಒಂಜಿ ಅಪರಿಮಿತ ಆನಂದದ, ಸದಾನಂದದ, ನಿತ್ಯಾನಂದದ ಸುಖಸಾಗರೊಡು ನಿಂದುಂಡು ಎನ ಆತ್ಮ. ಒಂಜಿ ಮಧುರವಾದ್ ಇತ್ತಿನ್ಯಾ ಆನಂದೊಡ್ ತುಂಬುದು ಇಂಚಿನ ಆನಂದೊನ್ ಎನ ಜಲ್ಮೊಡ್ ಇದಮುಟ್ಟ ಅನುಭವಿತ್ ದಿನ ನಿನಪೇ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಕ್ ಮಾತಾ ದಾನೆ ಕಾರಣ? ಆಲ್ ಏರಾ? ಅಂತು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲರ್್ ಭಾವನೆ!

          ಏನ್ ಪೇಂಟೆ ತಿಗರ್ೆರೆ ಪಿದಾಡ್ದ್ ಇತ್ತೆ; ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋದ್ ಒಂಜಿ ಬೈಸಿಕಲ್ಲ್ನ್ ಬಾಡಾಯಿಗ್ ದೆತೊಂದ್ ಮಣಿಪಾಲೊಡ್ ಪುಸತ್ತ್ ಆದ್ ಕಟ್ಟಾದಿನ ಒಡಿಲ್ದ ಕಾಖರ್ಾನೆನ್ ತೂದ್ ಬರೊಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆ. ಕೋಲದ ಪೇಂಟೆಡ್ದ್ ನಾಲ್ಬೀದಿಗ್ ಬರೊಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಬನ್ನಗ ಅವ್ಲು ಆಲ್ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎನ ಎದುರುಡೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೊಲ್. ಏನ್ ಆಲೆನ್ ತೂಯೆ. ಇನಿ ಆಲೆ ಮೋಣೆಡ್ ಈತ್ ದಿನೊಡ್ದ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂತೋಸದ ಮುದ್ರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಲ್ ಒಡೆಗ ಪಿದಾಡಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆನ್ ತುತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಲ್. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ರವಕೆ ಪಾಡ್ದ್ ಇತ್ತೊಲ್. ತರೆಕ್ ಪೂಮುಡ್ತೊಂದ್ ಇತ್ತಲ್. ನಮ ಜಾತಿದಾಕುಲ್ ಪಾಡುನ ಬಂಗಾರ್ನ್ ಹೆಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿ ಮಾತಲಾ ಪಾಡ್ದ್ ಇತ್ತಲ್. ಆಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಏರಾ ಒರಿ ಆಣಜೋವು ಇತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಯೆನ್ ಒಟ್ಟು ತನ ಕೆಂಪು ತುಟಿಕುಲೆನ್ ಪಿನಿ ಪಂದಾದ್ ಮನಸ್ದ ವುಲಾಯೆ ತೆಲ್ತ್ದ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಲ್. ಪಾತೆರುನ ನಮುನಿ ತೂದ್ ಆಯೆ ಆಲೆ ಕಂಡನೆ ಪಂಡ್ದ್ ಏನ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೆ. ಎನ ಅಂದಾಜಿ ಸಮನ, ಸಮ ಅತ್ತ ಪಂಡ್ದ್ ಎಂಕ್ ಇದಮುಟ್ಟಲಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆಲೆನ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ ಮನಸ್ ಮಣಿಪಲದ ಆಲೋಚನೆ ಬುಡ್ಂಡ್. ಕಾರ್ಲು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋವೆರೆಗ್ ಕೇನಂದೆ ಪೋಯ. ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಿರ ತಿಗರ್್ದ್ ಆಕಲೆ ಬೆತ್ತಡಿ ಪೋವರೆಗ್ ಸುರುಮಲ್ತೆ. ಏನ್ ಎನ ಸಾಜಾ ನಡಪುಡು ನಡೆತ್ತೆಡ ಆಕಲೆನ್ ಪಿರಪಾಡ್ದ್ ಏನ್ ಏತಾ ದುಂಬು ಪೋತುವೆ. ಏನ್ ಕಲ್ಲೆರೆ ಬೆತ್ತಡಿ ಪೋಲಿಸ್ದಾಕುಲು ನಡೆತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಯೆ. ಆಕುಲು ಸೀದಾ ಮೋಟಾರ್ ಆಪಿಸ್ಗ್ ಪೋಯೆರ್. ಏನ್ ಅವುಲುಲಾ ಅಕೆಲೆ ಬೆತ್ತಡಿ ಪೋಯೆ. ಅಕುಲು ಕುಂದಾಪುರೊಗು 2 ಟಿಕೇಟ್ ದೆತೊಂದ್ ಬಸ್ ಮಿತ್ತಾಯೆರ್. ಅಕುಲು ಒಲ್ತ ಟಿಕೇಟ್ ದೆತೊಂದೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪಿರಾವುಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ್ದ್ ಏನ್ಲಾ ಕುಂದಾಪುರೊಗು ಒಂಜಿ ಟಿಕೇಟ್ ದೆತೊಂದ್ ಬಸ್ಸ್ ಮಿತ್ತಾಯೆ. ಬಸ್ಸ್ ಅದಗನೆ ಜಿಂಜಿಡ್ ಪೋಂಡಲಾ, ಮೂವೆರ್ ನಾಲ್ವೆರೆಗ್ ಕುಲ್ಲುನಾತ್ ಜಾಗ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಬಸ್ಸ್ಡ್ ಆಲೆನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಸೀಟ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯೆರ್. ಆಯೆನ್ ಪಿರಾವುದ ಸೀಟ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯೆರ್. ಎನನ್ ಎನ ಜಂಟಲ್ಮೇನ್ಗಿರಿನ್ ತೂದಾ ದಾನ್ನಾ ಪಸ್ಟ್ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯೆರ್. ಬಸ್ಸ್ ಪಿದಾಡ್ಂಡ್.

          ಬಸ್ ಕುಂದಾಪುರೊಗು ಮುಟ್ಟ್ಂಡ್. ಜನಕುಲ್ ಮಾತಾ ಜತ್ತೆರ್. ಆಕ್ಲು ಇವರ್ೆರ್ಲಾ ಜತ್ತೆರ್. ಏನ್ಲಾ ಜತ್ತೆ. ನನ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿ? ಅಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ತೊಂದ್ ಪತೊಂದ್ ಪಿದಾಡ್ಯೆರ್. ಏನ್ ಸಿಗರೇಟ್ದ ಪುಗೆ ಬೋಡಂದ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮಾರ್ ದೂರದ ಅಂತರೊಡು ಆಕಲೆ ಪಿರಾವುಡೆ ಪೋಯೆ. ಒಂಜಿ ಪಲರ್ಾಂಗ್ ದೂರ ಪೋದು ಉಪ್ಪೆರೆಗ್ ಇಯಾವು. ರಸ್ತೆದ ದತ್ತ ಮಗರ್ಿಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲ ಬಯಲ್ಡ್ ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ ಆಕುಲ್ ಜತ್ತ್ದ್ ಪೋಯೆರ್. ಆತ್ ಉದ್ದ ಬುಲೆದ್ ಪೊಲರ್ುಡ್ ಕುರಲ್ ಬುಡ್ತಿನ ಆ ಕೆಯಿತ ನಡ್ಡೆಡ್ ಪೆಜ್ಜೆದ ಮಿತ್ತ್ ಪೆಜ್ಜೆನ್ ದೀವೊಂದ್ ಆಕುಲ್ ಮಾಯೆಕ ಆದ್ ಪೋಯೆರ್. ಆಕ್ಲೆನ ನಿವಾಸ ಅಂಚಿಯಾ ದಾನಾ?
          ನನ ಏನ್ ...... ಏನ್ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿ? ಆಕ್ಲೆ ಪಿರಾವುಡೆ ಪೋಪಿನಿಯಾ? ಎಂಕ್ ಮಲರ್್ಂದ್ ಪಣಯೆರ? ಅಯ್ಯೋ! ಒಂಜಿ ತಾದಿಡ್ ಪೋಪಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂದ್ ಮಲರ್್ ನಮುನಿ ಏನ್! ದಾಯೆ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ! ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲರ್್ ಭಾವನೆ.


ನವಯುಗ ತುಳು ಸಂಚಿಕೆ - 1936

Thursday, July 7, 2011

Navayuga Tulu Sanchike 1936 - Poem


ಓಲುಲ್ಲ?
                                             -ಎಂ. ವಿಠಲ ಹೆಗ್ಡೆ.
ತಿಗಲೆಡೊಂಜಿ ಬುಲಿಪು ಪುಟುದು
ನಿನನ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡತ್ತ ನಟ್ದ್                   
ಆ ಬುಲಿಪುಗು ಹೂಂ ಕುಟುದು
ಒಂತೆ ಬರಯನಾ!
ಐಟಿ ಬಾಕಿಲಿಸೆನೆ ಬೊಟುದು
ಜತ್ದ್ ಕೊರಯನಾ!

ಲೋಕ ಲೆತ್ದ್ ಕೊಪರ್ಿ ಬುಲೆ
ಕೈತ ಬರವುದೊಂಜಿ ಕಲೆ
ಎನನ್ ಸುತರೆ ಬಪರ್ಿ ಬಲೆ
ಪರಿದೆ ಪೋವಡ್
ನಿನಡ ಪನಿ ಹಾಲವಾಲೆ
ಸಫಲ ಆವಡ್

ಮದೆಟ್ ಉಂತು ಪಾಡುದಡಿ
ನಿನ ನಿರೆಲ್ದ ತರೆತ ಕೊಡಿ
ರೂಪರೇಖೆ ತೂದು ಬುಡಿ
ಬಿಸರ್ೆ ಯಾನ್ಯ!
ಒಲ್ಪ ದೆಂಗ್ಲಲ್ಪ ಕಡಿ
ತೂವೆ ದಾನಿಯ!

ನಾಡೊಡಿನ್ಪಿ ಬಯೆಕೆಡುಲ್ಲೆ
ತೋಜುನೊಂಜಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ಲೆ
ಸುತ್ತ ತಿಕ್ಕ್ಕಟ್ದ ಬಲ್ಲೆ
ಯೆಂಚ ದಾಟೊಲಿ?
ನಿನ ಋಣತಾ ಕೋಡಿ ಮುಲ್ಲೆ
ಏಪ ಬೂಟೊಲಿ!

ಔಲು ಮೂಲು ತೋಜು ರೂಪ
ಅಂದ, ಅತ್ತ? ಬರ್ಪ ಪೋಪ
ಉಂತ ದೀವೊಡಿನ್ಪಿ ಕೋಪ
ಇಸೆನೆ ಪುಟ್ಟದ್!
ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟ್ ಮಳ್ತಿ ಪಾಪ
ಯೆಂಕ್ ತಟ್ಟಡ್!

ತೂವೊಡಾಪಿ ಹಠೊಕು ಸೋತೆ
ಆಪಿ-ಪೋಪಿ ಕತೆನೆ ಬೇತೆ
ನಿನನ್ ಪತ್ತು ಪಂತ್ ಏಕೆ
ಎಂಚಲಾವಡ್!
ಕೆಲಸದೊಂಜಿ ಪುದೆನ್ ಜಾತೆ
ಒಡೆಗೆ ಪೋವಡ್!

ಮದೆಟ್ ದೆಂಗ್ದಾಂಡಲೀಯೆ
ಕೆಲಸೊಡುಲ್ಲ ಆಯಿ-ಪೋಯಿ
ಮಾಯಕೊಲೆಡ ವೊಂಜಿ ಬಾಯಿ
ಹದೊಟು ಕರೆವುಂಡು
ನಿನ ಕಯಿತ ಬೊಲುಪು ಶಾಯಿ
ಚಿತ್ರ ಬರೆವುಂಡು.ನವಯುಗ ತುಳುಸಂಚಿಕೆ
1-10-1936