Sunday, May 5, 2013

.ದೈಯೊಲೆಗ್ ಪಡಿಯರಿ

THULU ORIPUGA-kavyasutha: DAIVOLEG PADIYARI KORPUNI BOKKA DAIVOLU YENNE DETH...:      DAIVOLEG PADIYARI KORPUNI BOKKA DAIVOLU YENNE DETHONUNI                                                             DAIVOLEG PADIY...