Monday, October 21, 2013

ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್ ಖುಷಿಗೆ

ತುಳುವಪ್ಪೆಗ್ ಖುಷಿಗೆ! | ಆಸುಮನ (ASUMANA)

1 comment:

 1. ಬೆನ್ನಿ ದಾಯೆ

  ಬೆನ್ಪಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬಂಗ ಬೆನ್ನಿದಾಯಗು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು
  ಪೊಣ್ಣಗು ಉಪ್ಪುನ ಧರ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು
  ಅರಿ ಬುಲೆಪಿನ ಬಂಗ ಬೆನ್ನಿದಾಯಡ ಕೆನೊಡ್
  ಬಾಲೆ ಬುಲೆಪಾಯಿನ ಬಂಗ ಅಪ್ಪೆಡ್ ತೆರಿಯೋಡ್
  ನುಪ್ಪು ದಾಂತೆ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸ್ ಅವಂದು
  ಅಪ್ಪೆ ದಾಂತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಬದುಕು ಆವಂದ್

  :gÀZÀ£É:
  PÁ¥ÀÄ gÁeÉÃ±ï ±ÉnÖ (ADVOCATE¬)
  ReplyDelete