Wednesday, April 6, 2016

ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚತ್ತಾಯರ ಕುಡಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ

ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚತ್ತಾಯರ ಕುಡಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ
ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಂಚತಾಯೆರ್ ಪಿರಾಕನ ತುಳ್ಯೂ ಕಾವ್ಯೊಲೆನ ನಾಡ್ಡ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕೆರ್ .' ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ' ಪಣ್ದ್ 1947 ನೆ ಇಸ್ವಿದ್ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕುಲು ತನ್ನೋ 'ತುಳುನಾಡು ಪೂರ್ವ ಸ್ಮೃತಿ' ಲೇಖನೊಡು ಬರೆಯೆರ್.ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಡ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೈಕುಲೆಗ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮೂಲೆ ಪಾಲಾದಿತ್ತಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಬಂಗಾರೊದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಲು ತೋಜಂದೆ ಪೋಯ. ಪುಣಿಂಚತ್ತಾಯೆರ್ ವಿಷ್ಣುತುಂಗೆನ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತೊ (ಕಾವ್ಯ -1984) ಕಾವೇರಿ (ಕಾವ್ಯ-1987) ತೆಂಕಿಲ್ಲಾಯನ ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ(1991) ಈ ಗ್ರಂಥೊಲೆನ್ ನಾಡ್ದ್ ಪಸ್ದ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದೆರ್.
ತುಳು ಚಳುವಳತ್ತ ರಡ್ಡನೇ ಪೆಜ್ಜೆಡ್, 1970ದ ದಶಕೊಡು ಬರೆಯರೆ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣೆಂಚತ್ತಾಯೆರೆನ 'ಆಲಡೆ' ಕವನ ಸಂಕಲನ 1983ನೆ ಇಸ್ವಿಡ್ ಪ್ರಕಟವಾತಂಡ್. 'ಆಲಡೆ' ಉಂದೆನಾ ಬೇತೆನಾ' 'ಪಾರ್ತನೊ' 'ಬೊಳ್ಳಾರ ಮಾಣಿಕ' ಪಾಪೆಬಂಡಿ-ಪುಣಿಂಚತ್ತಾಯೆರೆನ ಎಡ್ಡೆ ಕಬಿತೆಲು, ಆರೆನ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕಬಿತೆಲು. ಮೇರ್ ಭೂತಕಾಲೊನು ಪುಗರ್ದ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತ್ದ್, ಅಂಚ್ಇತ್ತ್ಂಡ್, ಇಂಚ ಇತ್ತ್ಂಡ್ಂದ್ ಬರೆಪಿನ ಕವಿ ಅತ್ತ್.

'ದೇವೆರ್'ಕಬಿತೆಡ್ ಪುಣಿಂಚತ್ತಾಯೆರ್ ದೇವೆರೆನ್, ಜ್ಞಾನಿಲೆಗ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆಗ್ ಲಾ ಸರಿಟ್ ತೆರಿಯರೆ ಆವಂದಿ, ಉತ್ತರೊನೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನಾ ಒಂಜಿ ಎದ್ರ್ಕತೆನೇ ಈ ಸರಿ ಇಂಚ ಪಣ್ಪೆರ್(ತುಳುಟು, ಎದುರುಕತೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡೊದ ಒಗಟು) 'ವಾ ಜನ್ಮೊದ ಸಂಬಂಧನೊ' ಕಬಿತೊಡು ಕವಿ ದೇವೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ಂದ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. 'ಪಾರಿಜಾತೊ ಕಬಿತೊಡು ದೇವೆರಡ ತನನ್ ಇರ್ಲ್ ಅರಲ್ದ್ ಕಾಂಡೆ ಉದುರುದು ಪೋಪಿನ' ಪಾರಿಜಾತ ಮಲ್ಪಡ, ದೊಂಬುತಾಗ್ದ್ ಬಣ್ಣೊ ಬದಲಾಂಡಲಾ ಏತೇತೋ ಕಾಲೊ ಒರಿಪಿಂಚೀ ಸೊರಗೆತಾ ಪೂಮಾಲೆ, ಮಲ್ಪುಲಾಂದ್ ಪ್ರಾರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ 'ನವಿಲ್ಚೂಯಿ'ಡ್ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ನ ಪೊರ್ಲುಗಂಟ್ದ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಡು.

'ತುಳುನಾಡ್ಗ್ ಪೋಯರಾ? ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲು' ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆನ್ ಪುಗರುನ ಎಡ್ಡೆಕಬಿತೆಲು-ಓಡೆ ಪೋವಡ್ ಯಾನ್ ಓಲಿಪ್ಪಡ್, ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡ್ ದಾ ನೆನಪುಪ್ಪಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡೊ, ಜರ್ಮನೊ, ಅಬುದಾಬಿಯೊ, ಎನ್ನ ತುಳು ನಾಡ್ಗವು ಸಮೊನೊ ಪನ್ಲೆ ? ಇಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಣ್ವೆರ್ ಕವಿ.

ಪುಣಿಂಚತ್ತಾಯೆರ್ ತನ್ನ ಕಿಂಞಾದಿಗೆನ ದಿನೊಕುಲೆ ಎನ್ ಕುಡೊರ ಕುಡೊರ ನಿನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕವಿ. ಎಲ್ಯ ಪಿರಯೊದ ದಿನೊಕುಲು, ದಾನೆಆತ್ಂಡ್, ಒಡೆಗ್ಪೋತೆರ್ -ಬಾಲ್ಯೊನು ಕರಿದ್ ಪೋಯಿ ಕಾಲೊನ್ ನಿನಪು ಮಲ್ಪುನ ಕವಿತೊಲು. ಕಾಲೊ ಮಾತ್ರ  ಬೇತೆಆತಿನಿ ಅತ್ತ್ ತಾನ್ಲಾ ದುಂಬುದ ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜೀಂದ್ ಕವಿಕ್ ಕನ್ನಡಿ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು, ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು.

'ಮಾಣಿಕೊ' ಮವ್ವಾರು' ಕಬಿತೆಲೆಡು ಇವರ್ೆರ್ ಪಾಪದಕುಲೆನ, ಅಪರೂಪದಕುಲೆನ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಡು. ಮಾಣಿಕೊ, ಜನಪದ ಪಾಡ್ದನೊಲೆನ್ ಪಣ್ಪುನ ಬಡವೆದಿ. ಬದ್ಕ್ದ ಬೇಜಾರ್ನ್ಗಿಡ್ಪುನ ಆಲೆನ ಪದತ ಮೋಡಿ ಈ ಕಬಿತೆಲೆನ ವಸ್ತು ಮವ್ವಾರು ಬರವು-ಸರವು ಕಲ್ದ್ಜ್ಜಿ ಆಯೆಗ್ ಸಂಬಳಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಸಂಸಾರಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯೆ ಒರಿ ಅವಧೂತಲಕ್ಕ ಬದ್ಕುವೆ.

ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 'ನಿನ್ನ ಉಲಾಯಿದ ನಿನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊ' ಈ ಕಬಿತೆಲೆಡ್ ಕವಿನ ಸ್ವಗತಲಹರಿಲೆನ್ ತೂವೊಲಿ. ಯಾನೊರಿಯೆ, ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ' ಪಣ್ಪಿನ ಕವಿ ವಿಷ್ಣುತುಂಗನ್ ನಿನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ತನನ್ ತಾನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತೊಂಬೆರ್-ಆಯೆನೆದುರುಡು ಯಾನ್  ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲ್' 'ನಿನ ಉಲಾಯಿದ ನಿನಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ' ಕಬಿತೊಡು ಕವಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಗ್ಗಡ, ಬಗ್ಗಡ, ನಿನನೆ ಮಯ್ಪುನೆ ಮಲ್ತ್. ಕಜವುನ್ ಅಡಿತ್ ಪಿದಯಿಗ್ ದಕವೆರ್ಂದ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಗಾಂಧೀಜಿಯೆರೆನ ನಿನಪು ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತೊಸೊ' ಗುಬ್ಬಿಲೆನ ಗೂಡೂದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತಿನ ಬನೊದ'ಶಿಲ್ಪಿಲು'- ಈ ಸಂಕಲನೊದ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಬಿತೆಲು ಕಾಳಿದಾಸನ ' ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ'ದ ಕಣ್ವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕೊನು, ;ಪೋವಳ್ ಇತ್ತೆ ಶಕುಂತಲೇಂದ್ ತೆರಿತ್ಂದ್ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪುಣಿಂಚತಾಯೆರ್ 'ತುಳು ಮೇಘದೂತ' ನ ಬರೆಪಿಲಕ್ಕ ಆವಡ್.

ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣೆಂಚತಾಯೆರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ತರ ತುಳು ಕಾವ್ಯೊದ ಮಲ್ಲ ಕವಿ. ಆರೆನ ಕವಿತೆಲೆಡ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ವಾಗಾಡಂಬರ ಇಜ್ಜಿ. ತುಳುನಾಡ್ದ ಜಾನಪದ ಲೋಕೊದ ಸತ್ವೊನ್ ದಿಂಜೊಂದು ಈ ಕವಿ ಬುಲೆದೆರ್. ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಭೂತಕಾಲ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತ್ಂಡ್ಂದ್ ನಂಬುವ ಈ ಕವಿ ಇತ್ತೆನ ಕಾಲೊದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈರುಧ್ಯೋಲೆನ್ ತೂದು ಬಾಯಿ ಬುಡುಂದಿನಾರ್ ಅತ್ತ್. ಪುಣಂಚಿತಾಯೆರೆನ ಕಾವ್ಯೊನು ಒದ್ನಗ ಕಾಸರಗೋಡುಗು. ತೂ ಬೂರ್ದುಂಡುಂದ ಪಣ್ಪೆ ಪಾತೆರನ ನಂಬರ ೆಆಪುಜ್ಜಿ. ಆಗ್ನಿದವ್ಯೊಡ್ ಒರಿದಿನ ವಿಷ್ಣುತುಂಗೆ, ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಕಯ್ಯಾರ, ಕೆ.ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ, ಪುಣಿಂಚತಾಯ ಲಕ ್ಕಇತ್ತಿ ಕವಿಕುಲು ಕಾಸರಗೋಡುಡು ಉಲ್ಲೆರ್. ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಆಲಡೆಲೆನ ಜೀಣರ್ೊದ್ಧಾರ ಲಾಗಡ್ಡ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು .ಆಂಡಲಾ ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸ್ಗ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿದಾಯೆಗ್ ಇಂಚ ಪಣ್ದ ಕವಿ ಪುಣಿಂಚತ್ತಾಯೆರ್ ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಂಬಿಕೆಡ್ದ್ ಲಾ ಡಂಭಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ಸಮಾಜೊದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅತ್ತಯೇ?

'ಸಖೀಗೀತ'ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ, ಹಿರಿಯಡಕ
ಎಂ.ಈ.ಜಿ-1(ಎಚ್)
ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡೆ
ಉಡುಪಿ-576102.

No comments:

Post a Comment